Ny Høyesterettsdom om yttergrensen for regressansvar for næringsdrivende

3. april 2018
Hvor er yttergrensen for «ervervsvirksomhet» ved regresskrav? Høyesteretts vurdering styrker den siste tids tendens ved at de økonomiske konsekvensene av en skade skal plasseres hos ansvarlig skadevolder. Dette skjerper behovet for forsikringsdekning mot de uforutsette skadehendelser.

Det kan være vanskelig å avgjøre om sammenslutninger - eller lignende samarbeid mellom bedrifter – er å anse som næringsdrift. I en fersk dom av 23. mars 2018 konkluderer Høyesterett med at en stiftelse hvis formål var «å bygge, eie og drive moské for medlemmer av det somaliske sunni-islamske trossamfunn» var likestilt med «ervervsvirksomhet», slik at stiftelsen kunne holdes ansvarlig for setningsskader forårsaket på naboeiendommer under bygging av en moské.

Bakgrunnen for saken var at et somalisk trossamfunn i 2006 opprettet en stiftelse hvis formål var «å bygge, eie og drive moské» for medlemmene sine. I 2010 kjøpte stiftelsen en ubebygd tomt i Åkebergveien 40 og inngikk samme år kontrakt med Tronrud Entreprenør AS om oppføring av en moské der. Total kontraktssum var 31,4 millioner kroner inkludert merverdiavgift. Stiftelsen var byggherre.

I forbindelse med grunnarbeidet oppsto det setningsskader på naboeiendommene, hvorav begge eiendommene hadde tegnet forsikring i Nemi Forsikring AS. Forsikringsselskapet påtok seg ansvaret for utbedringen av skadene, og utbetalte i alt kr. 18,9 millioner for utbedringsarbeidene. Forsikringsselskapet søkte deretter regress hos stiftelsen under henvisning til skadeserstatningsloven § 4-3.

Stiftelsen bestred grunnlaget for og omfanget av kravet, og viste blant annet til at regress var avskåret fordi skaden ikke var voldt i "ervervsvirksomhet eller dermed likestilt virksomhet", jf. skadeserstatningsloven § 4-2 første ledd bokstav b.

Stiftelsen ble holdt ansvarlig for skadene i tingretten, mens lagmannsretten kom til motsatt resultat. Forsikringsselskapet anket saken inn for Høyesterett, og saken ble tillatt fremmet for spørsmålet om vilkårene for regress etter skadeserstatningsloven § 4-2 første ledd bokstav b, jf. § 4-3 var oppfylt.

Høyesterett innledet sin drøftelse ved å vise til at den som har dekket en annens forpliktelse, normalt og som et utgangspunkt har et regresskrav i behold. Det er unntak fra regress som krever særskilt hjemmel, og spørsmålet var om unntak fra regressansvar kunne oppstilles etter skadeerstatningsloven § 4-2 første ledd bokstav b.

Høyesterett foretok en utførlig drøftelse av lovens ordlyd, forhistorie og forarbeider, og konkluderte med at ordlyden «ervervsvirksomhet eller dermed likestilt virksomhet» omfatter et meget vidt område. Det er virksomhetens art som er avgjørende, ikke hvilken aktivitet den skadevoldende handling springer ut av. At stiftelsen hadde et ideelt formål var dermed ikke avgjørende for ansvar i saken.

I Høyesteretts konkrete vurdering viste Høyesterett til at stiftelsen hadde en betydelig økonomisk aktivitet, at stiftelsen eide og drev et trossamfunn med bredt nedslagsfelt samt at stiftelsen hadde vist seg i stand til å ivareta egne rettslige interesser. Som et avsluttende poeng viste Høyesterett til «at regressadgang her vil medføre at tapet blir liggende på den siden det bør – hos den part som har voldt skaden og som hadde mulighet for å sikre seg mot at den oppstod.» I lys av siste års rettspraksis var antakelig dette siste momentet avgjørende for Høyesteretts konklusjon.

Vi vurderer ansvarliggjøringen av trossamfunnet som et ytterligere steg i retning av risiko skal plasseres hos den som har skapt risikoen. Dersom du tar initiativ til en risiko, bør du følgelig være beredt til å dekke konsekvensene av at risikoen materialiserer seg. Synspunktet synes uavhengig av om skadevolder har forsikringsdekning for den aktuelle skade, og innebærer skjerpede krav til risikovurdering for initiativtakere til ulike tiltak. Forsikringsselskapene må være seg denne utvikling bevisst, og tilby produkter som er tilpasset den enkeltes risikosfære.


Kontakt oss

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss