Nye opsjonsregler for startups

Kontakt
Regjeringen foreslår som varslet endringer i opsjonsreglene for å gjøre det enklere å tiltrekke seg ansatte til selskaper i oppstartsfasen.
12. oktober 2017

Forfatter: Partner / advokat Stig Nordal

 

I dag blir opsjoner lønnsbeskattet ved innløsning, dersom det er forskjell mellom aksjens markedsverdi og innløsningsbeløpet, som ofte er tilfelle. Innløsningstidspunktet for opsjoner i tidligfase kommer ofte på tidspunkt hvor aksjene i selskapet ikke er omsettelige, og hvor det fortsatt er stor usikkerhet og risiko knyttet til selskapets videre utvikling. Den ansatte og selskapet påtar seg derfor et likviditetsutlegg ved innløsning uten at de vet om aksjene blir realiserbare i fremtiden. Opsjonsprogrammer i tidligfase er derfor ikke benyttet i særlig grad.

 

De nye opsjonsreglene skal i utgangspunktet løse likviditetsproblemet ved innløsning. Reglene går i korthet ut på at man slipper å betale skatt og arbeidsgiveravgift ved innløsning. Det blir fortsatt lønnsbeskatning, men betalingen utsettes til aksjene realiseres.  

 

Dette er i utgangspunktet positivt. Men, vilkårene for å kunne benytte disse nye reglene er svært begrensende og vil etter vår oppfatning føre til at opsjoner neppe vil ta av som ny incitamentsordning fremover heller.

 

Ordningen gjelder kun for selskaper som er yngre enn seks år. Selskapet må ha færre enn ti ansatte. Selskapet kan ikke ha en driftsinntekt eller en balansesum på mer enn kr 16 millioner. Den ansatte må arbeide full tid i selskapet og ikke ha en eierandel over 5 % i selskapet. Opsjonene må ha vært opparbeidet over minimum tre år før innløsning. Opsjonsfordelen kan maksimalt utgjøre kr 30 000 i løpet av ansettelsesforholdet. Ordningen vil tre i kraft fra 1. januar.

 

Vi tror at alle disse begrensningene vil føre til at de nye reglene ikke treffer de selskapene som kanskje ville hatt størst nytte av en endring, nemlig alle de nye tech-startupene som man ser bygger seg opp i Norge i dag. Disse vokser seg ofte veldig raskt over ti ansatte, og henter ofte kapital som gjør at balansesummen overstiger den angitte grensen.

 

Vi har vanskelig for å se begrunnelsen for disse stramme rammene, det er jo særlig i en sterk vekstfase opsjoner kan være et hensiktsmessig verktøy. De nye reglene vil altså ikke gjelde for selskaper i sterk vekst. Det er jo svært ofte stor risiko knyttet til utviklingen i disse selskapene også, og en innløsning av opsjoner vil medføre likviditetsutlegg som man er usikker på vil betale seg frem i tid. Rammene bør derfor utvides betydelig for å fange opp og legge til rette for vekstselskaper.   

Legg inn din e-postadresse for å motta artikler som omhandler fagområdet Skatt, avgift og regnskap?

Kontakt oss

Partnere

Stig Nordal
Stig Nordal
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 62
M: +47 480 16 562