Nye retningslinjer signaliserer et dramatisk skift mot strafferettslige sanksjoner for personer som begår overtredelser av konkurranselovgivningen

Kontakt
Nærings-, handels- og fiskeriministeren krever strengere sanksjoner for personer som er ansvarlig for brudd på konkurranselovens forbud mot konkurransebegrensende samarbeid etter paragraf 10. Stortinget har også nylig begjært en skjerping i konsekvensene for personer som er involvert i konkurransebegrensende samarbeid. I den nylig utgitte retningslinjen, gjør Konkurransetilsynet det klart at fra og med nå vil strafferettslige sanksjoner, inkludert fengselsstraff, bli brukt mot personer som er involvert i konkurransebegrensende samarbeid. Trusselen om fengselsstraff og bøter er rettet mot både nåværende og tidligere ansatte, og gjelder også for overordnede som var klar over det konkurransebegrensende samarbeidet uten å gjøre noe for å forhindre det.

Forfattere: Partner Aksel J. Hageler, Partner Thomas Sando og Advokatfullmektig Heidi Magnussen.


Et dramatisk skift i håndhevelsesstrategien

I henhold til konkurranseloven vil personer som blir funnet skyldig i brudd på forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid risikere bøter eller opp til seks år i fengsel. Konkurransetilsynet har imidlertid ikke gitt noen en strafferettslig sanksjon siden konkurranseloven ble vedtatt i 2004, men har i stedet fokusert på å gi administrative bøter for de foretakene som er involvert. I løpet av de siste årene har det vært en økende bevissthet om at det kan være nødvendig med strafferettslige sanksjoner for å sikre reglenes preventive effekt. Et ønske om strengere straffer for personer har også vært et tema blant stortingsrepresentanter.

Med de nye retningslinjene utstedt av Konkurransetilsynet, må det forventes at det i den nærmeste fremtid vil komme straffesaker mot personer og toppledelsen i selskaper som har vært involvert i konkurransebegrensende samarbeid. Prosessuelt vil en slik straffesak begynne med at Konkurransetilsynet anmelder personene det gjelder til påtalemyndigheten. Påtalemyndigheten vil være ansvarlig for å bringe saken inn for domstolene gjennom en vanlig og offentlig straffesak. Enhver som forsettlig eller grovt uaktsomt var involvert i overtredelsen kan straffes.

Overtredelser som vil bli underlagt strafferettslige sanksjoner

Selv om alle typer av overtredelser av forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid risikerer bøter eller fengselsstraff, gjør retningslinjene det klart at Konkurransetilsynet vil fokusere på å straffeforfølge de personene som er involvert i samarbeid som har et konkurransebegrensende formål, som for eksempel:

  • Prissamarbeid, blant annet samarbeid mellom konkurrerende bedrifter om kjøps- eller salgspriser, prisøkninger og rabattbevilgninger.
  • Oppdeling av markeder, enten det dreier seg om geografisk deling av markeder, deling av kundegrupper eller avtaler om å redusere import eller eksport mellom kommersielle markeder.
  • Begrensning av produksjon eller salg, blant annet avtaler om kvantitative reduksjoner eller begrensning av salg.
  • Konkurransebegrensende samarbeid i sammenheng med anbud, som for eksempel felles budgivning, informasjonsutveksling og deling av kunder/markeder.

Mulighet til å unngå straffeansvar

Foretak som er involvert i overtredelser av forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid kan søke om lempning til Konkurransetilsynet, forutsatt at de personene som er involvert melder fra til Konkurransetilsynet om overtredelsen og samarbeider med tilsynet videre i saksbehandlingen. Konkurransetilsynets lempningsordning gjelder ikke for fysiske personer, men involverte personer kan som en del av lempningsordningen også søke om at forholdet ikke skal bli anmeldt.

**************

Foretak og personer som enten frykter eller tror det er en mulighet for at de kan være involvert i et konkurransebegrensende samarbeid, rådes til øyeblikkelig å søke juridisk bistand. Grunnen til dette er at dersom det skal være en mulighet for lempning og at forholdet ikke skal anmeldes, er det nødvendig å være den første som melder fra om forholdet. Hvis du har noen spørsmål eller kommentarer, kan du kontakte:

Kontakt oss

Partnere

Lars Selmar Alsaker
Lars Selmar Alsaker
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 11
M: +47 419 16 711
Åshild Fløisand
Åshild Fløisand
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 45
M: +47 419 16 745
Aksel Joachim Hageler
Aksel Joachim Hageler
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 35
M: +47 480 23 834
Halfdan Mellbye
Halfdan Mellbye
Partner (H)
Bergen
T: +47 55 30 10 31
M: +47 419 16 731
Thomas Sando
Thomas Sando
Partner
Tønsberg
T: + 47 33 01 77 79
M: + 47 951 26 344