Store konsekvenser for rederiene – dette er de nye sikkerhetskravene for dykkeoperasjoner

Kontakt
For dykking innenfor sjøfart, fangst og fiske har det frem til nå ikke vært fastsatt detaljerte sikkerhetsbestemmelser.
29. april 2020

For dykkeroperasjoner ellers har forskrift om utførelse av arbeid  (forskrift gitt i medhold av arbeidsmiljøloven) stilt relativt omfattende krav til sikkerhet, kvalifikasjoner og dokumentasjon.

At det tidligere ikke kunne stilles konkrete krav til håndtering av risikoen ved dykking fra skip kommer klart til uttrykk i Høyesteretts avgjørelse HR-2018-1781-A. I denne saken konkluderte Høyesterett med at arbeidsgiver ikke kunne idømmes straff etter at en dykker omkom under dykking etter kamskjell fra båt. Begrunnelsen for konklusjonen var at dykkeroppdraget måtte anses som «sjøfart, fangst og fiske», hvor arbeidsmiljøloven ikke kommer til anvendelse.

For å ivareta sikkerhet ved dykkeroperasjoner også når slike operasjoner skjer fra skip, har Sjøfartsdirektoratet og Arbeidstilsynet arbeidet for en ny forskrift på dette området. Ny forskrift om dykking fra skip er nå vedtatt, og vil tre i kraft den 1. juni i år.

Disse sikkerhetskravene stilles

Den nye forskriften om dykking fra skip sikrer at dykkere som har sitt arbeid om bord på skip er vernet av de samme sikkerhetskrav som de dykkerne som er omfattet av arbeidsmiljøloven. Reglene innebærer at rederiet nå på lik linje med andre arbeidsgivere må sørge for å innføre løsninger og rutiner knyttet til beredskap, bemanning, kvalifikasjoner, opplæring, risikovurdering og utstyr som tilfredsstiller kravene i forskrift om utførelse av arbeid. Blant annet stilles det krav til at:

  • Dykkeoperasjoner skal risikovurderes, planlegges, og iverksettes slik at oppdraget kan utføres sikkert sett hen til de farer og problemer som dykkeren kan utsettes for.
  • Det skal utarbeides sikkerhetsprosedyrer for sikker dykking.
  • Det skal utarbeides en beredskapsplan som skal omfatte bemanning, utstyr og nødprosedyrer.
  • Det skal utarbeides skriftlig arbeidsinstruks for det enkelte arbeidsoppdrag.
  • Dykker skal få stilt til rådighet det utstyr som er nødvendig for å kunne gjennomføre dykkeoperasjonen på en fullt forsvarlig måte.
  • Det stilles forsvarlighets- og minimumskrav til bemanning ved dykkeoperasjoner

I tillegg oppstiller forskriften strenge krav til kvalifikasjoner og sikkerhetsopplæring for de som er involvert i dykkeoperasjonen, og kvalifikasjoner og opplæring må kunne dokumenteres.

Hvilke konsekvenser møter rederiene?

Frem til den nye forskriften ble vedtatt har det vært stilt få konkrete krav til rederiets håndtering av risiko ved dykkeoperasjoner fra skip. Etter anmodning fra Sjøfartsdirektoratet i veiledningsrundskriv fra mars 2018 har mange rederier likevel allerede begynt å tilpasse virksomheten til de varslede regelendringene.

For de rederiene som ennå ikke har startet arbeidet med å tilpasse seg de nye sikkerhetskravene, kan overgangen til nye regler fra og med 1. juni i år bli kostbar. Typisk vil det kunne påløpe økte kostnader knyttet til utarbeidelse av særlige risikovurderinger og sikkerhetsprosedyrer, beredskapsplaner, innkjøp av utstyr, opplæring iht. kvalifikasjons- og sikkerhetskrav og ikke minst kravene til økt bemanning om bord.

Visste du at:

  • Den nye forskriften om dykking fra skip endrer ikke gjeldende rett for vurderingen av om det er sjøfartslovgivningen eller arbeidsmiljøloven som gjelder for arbeidstakere som utfører dykkeroppdrag.
  • Forskrift om arbeidstid for dykkepersonell på skip blir opphevet.
  • Dykkeroperasjoner skal utføres av minimum en dykkeleder, en dykker, en beredskapsdykker og en lineholder med nødvendige kvalifikasjoner.

****

Les om hvordan covid-19 påvirker arbeidsforhold til sjøs og mannskapsbytter her og her.

Legg inn din e-postadresse for å motta artikler som omhandler fagområdet Fiskeri og oppdrett?

Kontakt oss

Advokater

Maria Elena Kvalen
Maria Elena Kvalen
Senioradvokat
Ålesund
T: +47 70 10 75 55
M: +47 480 16 630

Team

Advokatfullmektiger

Malin  Stenseth
Malin Stenseth
Advokatfullmektig
Ålesund
T: +47 70 10 75 75
M: +47 452 07 688