Ny eierseksjonslov – positive endringer også for utbyggere

Kontakt
Den 16. desember 2016 la regjeringen frem forslag til ny eierseksjonslov. Forslaget skal gi forbrukerne økt trygghet, men det foretas også endringer som medfører fordeler for utbyggere og investorer. Blant annet innebærer forslaget at den tidligere rettigheten leietakere hadde til å kjøpe en eierseksjon ved seksjonering til 80 % av salgsverdien, oppheves. Som følge av dagens situasjon i boligmarkedet, beholdes imidlertid bestemmelsen om at ingen kan erverve mer enn to leiligheter i samme sameie.
20. desember 2016

Forfattere: Partner | Advokat Jens Aas og Senioradvokat Irene Lundeker

I tillegg til at lovforslaget innebærer en rekke viktige endringer, innebærer det samlet sett mange lovverksforenklinger til fordel for både byggenæringen, privatpersoner og kommunene.

Her er oversikt over de viktigste forslagene til endringer:

  • Mer forutsigbare rammevilkår for byggebransjen som bygger eierseksjonssameier.
  • Adgang til å foreta seksjonering ved rammetillatelse.
  • Reglene om leiers kjøperett oppheves.
  • Nye regler om hvordan parkering kan organiseres i eierseksjonssameier.
  • Det innføres en frist på åtte uker for kommunens behandling av seksjoneringssaker og kommunene får mulighet til å kreve gebyrer som dekker de faktiske kostnadene (selvkostprinsippet).
  • Det skal ikke lenger være mulig å kjøpe en eierseksjon som ikke er godkjent for beboelse etter plan- og bygningsloven. Kommunen skal samordne sin rolle som seksjoneringsmyndighet og plan- og bygningsmyndighet.
  • Det innføres en helt ny regel som gir en sameier med bruksrett til bolig som ikke er seksjonert, rett til å kreve seksjonering. Uten seksjonering vil en slik ikke-seksjonert sameieandel være vanskelig å pantsette, og dermed også vanskelig å selge.
  • Det innføres en rett for kommunen til å kreve reseksjonering når det foreligger avvik mellom et byggs egentlige utforming, og utformingen som fremgår av seksjoneringsdokumentene.
  • Nye regler skal fordele vedlikeholdsplikten mellom sameiet og seksjonseierne på en bedre og tydeligere måte enn dagens lov. Dagens lov mangler regler om erstatningsansvar for seksjonseiere og sameier som bryter vedlikeholdsplikten. Denne mangelen repareres i forslaget. 
  • For øvrig så foreslår departementet ingen lovendringer for å hindre oppdeling/ombygging av boliger til hybler («hyblifisering»). Tanken er her at dette er noe kommunene kan styre via sine reguleringsplaner.

Kontakt oss

Partnere

Jens Aas
Jens Aas
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 29
M: +47 920 25 350