Obligasjoner som finansieringskilde for kommuner

Kontakt
Vi ser at stadig flere kommuner, som et tillegg til mer tradisjonelle låneopptak og kortsiktige lån, også velger å utstede obligasjoner for finansiering av kommunens virksomhet og drift.
At markedet kjøper slike kommunelån henger gjerne sammen med at kommunene anses som attraktive utstedere, og at plasseringen anses som sikker gjennom det vernet kommuner har mot utlegg og konkurs etter kommuneloven. For kommunene er det ofte en fordel å få en bedre risikospredning på låneporteføljene, bedre forutberegnelighet knyttet til kapitaltilgang og rente/rentemargin.
29. september 2016

Forfatter: advokat/partner Erik Lind

En annen trend er at stadig flere kommuner velger å notere sine obligasjonslån på Oslo Børs eller Nordic AMB. Mange investorer ønsker at lånene skal være børsnoterte, og tilretteleggerne anbefaler gjerne kommunene å notere lånene. Dette gir ofte bedre vilkår og lån til lavere rente. Bare i november i fjor noterte 18 nye kommuner obligasjonslån på børsen. Til sammen har norske kommuner og fylkeskommuner 49 milliarder utestående som obligasjoner.

Grønne obligasjoner

Et annet tilbud som ofte vurderes av kommunene, er utstedelse av «grønne obligasjoner». Grønne obligasjoner er et verktøy for å sikre finansiering til miljøvennlige investeringer, herunder investeringer innenfor områdene ENØK, fornybar energi, avfallshåndtering, kildesortering, gang- og sykkelveier, vannkvalitet, miljøvennlige transportmidler og tilrettelegging for aktivt friluftsliv. Flere investorer ser verdien av et slikt produkt og markedet er i sterk vekst. Grønne obligasjoner har de samme grunnleggende finansielle egenskapene som tradisjonelle obligasjoner og investor vil oppnå den samme avkastning for den samme risiko. I likhet med tradisjonelle obligasjonslån, kan også grønne obligasjoner noteres på Oslo Børs. Forskjellen mellom obligasjonsformene ligger i at midlene som hentes gjennom grønne obligasjoner skal gå til miljøvennlige formål, og at det kreves en uavhengig vurdering av prosjektet for at obligasjonen skal bli notert på den grønne listen ved Oslo Børs.

Kontakt oss

Partnere

Harald Ellefsen
Harald Ellefsen
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 02
M: +47 480 16 502
Terje Gulbrandsen
Terje Gulbrandsen
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 88
M: +47 480 16 588
Stein Hegdal
Stein Hegdal
Partner (H)
Oslo
T: +47 22 81 45 95
M: +47 900 96 980
Odd Moe
Odd Moe
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 70
M: +47 480 16 570
Erik Myhr Nilsen
Erik Myhr Nilsen
Partner (H)
Bergen
T: +47 55 30 10 28
M: +47 915 71 332