Opplysningsplikt for selskaper som formidler privat utleie av eiendom mv (AirBnB o.l)

Kontakt
Det er foreslått utvidede rapporteringsregler for formidlingsselskaper i skatteforvaltningsloven § 7-5. Etter forslaget skal den som gjennom en digital formidlingstjeneste har formidlet tjenester eller utleie av kapitalobjekter og tjenester i tilknytning til slik utleie, gi opplysninger til skattemyndighetene om hva formidlingen gjelder og det som er betalt. Etter departementets syn vil en slik opplysningsplikt forenkle og effektivisere skatteprosessen både for den skattepliktige og for skattemyndighetene.

Det foreslås i første omgang at opplysningsplikten innføres for digitale formidlere av utleie av fast eiendom, ettersom delingsøkonomien i Norge har fått særlig fotfeste i overnattingsmarkedet. I tillegg foreslås det at formidlere av utleie av fast eiendom som benytter andre formidlingskanaler enn digitale formidlingstjenester, skal ha opplysningsplikt.

Forslaget er egnet til å fremme delingsøkonomitjenester og vil innebære en forenkling for brukerne av slike tjenester, særlig for den skattepliktige utleier/tjenesteyter ved utfylling av skattemeldingen. For bransjer der tradisjonelle aktører allerede er pålagt en opplysningsplikt, mener flere instanser at forslaget vil bidra til likere konkurransevilkår mellom digitale og ikke-digitale aktører, og mellom profesjonelle og private utleiere.

Virkningstidspunkt er satt til 1. januar 2020.

Kontakt oss

Partnere

John Olav Auran
Partner
T: +47 33 01 77 84
M: +47 982 07 203
Torgeir Fjeldskaar
Partner (H)
T: +47 55 30 10 49
M: +47 951 16 347
Ulf H. Sørdal
Partner
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717

Advokater

Erik Holgersen
Senioradvokat
T: +47 55 30 10 18
M: +47 480 16 632
Janne Hagen Lygren
Senioradvokat
T: +47 22 81 46 51
M: +47 472 39 906
Tina Hovland Bargård
Advokat
T: +47 55 30 10 51
M: +47 400 71 424

Advokatfullmektiger

Sarah Lindeberg
Advokatfullmektig
T: +47 33 01 77 82
M: +47 907 11 238

Rådgivere/økonomer

Arne Hjertholm
Seniorøkonom
T: +47 22 81 46 46
M: +47 419 16 722