Permitteringsutvidelser fra 1. juli 2016

Kontakt
Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å utvide perioden arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt under permittering. I dag er denne på 30 uker samlet.
13. mai 2016

Regjeringens forslag er å innføre en ny, femdagers lønnspliktperiode for arbeidsgivere, som inntrer etter 30 uker. I en løpende permitteringsperiode på 52 uker, vil de permitterte da motta lønn under permittering i til sammen 15 dager (3 uker) og dagpenger i til sammen 49 uker i løpet av en 18 måneders periode.

Tilsvarende utvides dagpengeperioden permitterte kan få dagpenger, fra dagens 30 uker til i alt 49 uker i løpet av en 18 måneders periode.

Endringene foreslås å tre i kraft fra 1. juli. Sannsynligvis vil dette også omfatte de arbeidstakere som allerede er i permittering, som dermed kan utvides under de nye reglene.

Permittering med dagpenger fra staten og lønnsfritak for arbeidsgiverne er et virkemiddel for å hjelpe bedrifter og arbeidstakere gjennom en midlertidig periode med etterspørselsbortfall og mangel på oppdrag. Ordningen kan gi bedrifter mulighet til å holde på kompetent arbeidskraft gjennom en periode med midlertidige innskrenkninger.

- Samtidig må ordningen ikke bidra til å hindre en nødvendig omstilling som følge av mer permanente markedsmessige endringer. Av hensyn til mobiliteten i arbeidsmarkedet er det viktig at arbeidsgiverne grundig vurderer behovet for å holde på arbeidskraften, skriver regjeringen i fremlegget.

Den enkelte arbeidsgiver er imidlertid ikke bundet av slike samfunnsmessige hensyn ved sin vurdering, da dette må ligge implisitt i regelsettet for permitteringer slik det til enhver tid er utformet. Bedriftene må kunne vurdere bruk av permittering fritt ut fra bedriftsøkonomiske hensyn såfremt vilkårene er oppfylt i det regelverket som til enhver tid gjelder.

Det er liten tvil om at utvidelse av permitteringslengden på statens bekostning til dels blir en brems på den omstillingen av norsk arbeidsliv som regjeringen hittil har vært opptatt av å få gjennomført. Imidlertid har partene på begge sider i arbeidslivet stilt krav om utvidet permittering, som nå er etterkommet av regjeringen.

Kontakt oss

Partnere

Henning M. Heitmann
Henning M. Heitmann
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 33
M: +47 414 09 003