Politimetoder i privat regi

Kontakt
Hva gjør et selskap eller private parter når de står overfor begrunnede mistanker om informasjonstyveri, misbruk av forretningshemmeligheter, mistanke om bounndragelse eller misbruk av patenter eller kundelister, uten å ha tilstrekkelige bevis på at dette forekommer? Konstatering av slike mistanker og brudd kan resultere i betydelige økonomiske erstatningskrav. Nå kan private aktører, med domstolens hjelp, ransake hos motpart før de tar stilling til om de skal gå til sak.
20. desember 2016

Forfattere: Partner | Advokat Bjørn Stordrange og Senioradvokat Toril Dale

Fryse bevisbildet
I saker med høyt konfliktnivå, hvor motparten sitter på alle bevisene, oppstår det et behov for å fryse bevissituasjonen uten mulighet for at motparten påvirker bevisene. Dette er sentralt ikke bare for å hindre bevisforspillelse i form av fjerning eller manipulasjon, men også for å vurdere egen rettsposisjon.

Dramatisk
Vårt firma har bistått klienter i en rekke saker hvor bevissikring har vært gjennomført og hvor klientens posisjon dermed ble vesentlig styrket. I en sak sikret vi verdifull kunst på vegne av en stiftelse. Her var saksforholdet at stiftelsen hadde kjøpt en samling verdifull kunst. Det var på forhånd angitt at samlingen bestod av et betydelig antall kunstverk, men uten en nøyaktig tallfestelse. Etter overlevering ble det foretatt en nøyaktig opptelling. Det visste seg at det manglet rundt halvparten det anslåtte antall kunstverk. Det oppstod mistanker om at selgeren hadde beholdt store deler av samlingen. Bevissikring ble begjært. Ved gjennomføringen ble det funnet hundretusenvis av kunstobjekter som tilhørte salgsgjenstanden.

I slike uoversiktelige situasjoner kan private aktører med domstolenes hjelp, skaffe seg tilgang til beviser hos motpart i forkant av eventuelle fremtidige rettslige prosesser, uten at vedkommende varsles på forhånd. En slik sikringsfase må planlegges nøye, og man vil få bistand av namsmann og medhjelpere med særlig ekspertise på området. Typisk vil det dreie seg om speilkopiering av servere og e-postkonti, men også sikring i form av tradisjonelle kopier av arkiv og dokumenter. Beslagene vil normalt være omfattende, og vil nok oppleves som dramatiske inngrep overfor den som rammes. Det skal derfor ikke være kurant å påberope seg denne adgangen.

Risikerer muligheten for manipulasjon
I tilfeller hvor det er knyttet usikkerhet til om ens rettigheter er krenket eller eventuelt i hvilken grad, er det ikke alltid tilstrekkelig å stole på at motpart vil oppfylle sin lovpålagte plikt til bevisfremleggelse under en eventuell rettslig prosess. Tvert imot bruker enkelte parter betydelige ressurser på å argumentere for nektelse av bevisfremleggelse under henvisning til en eller annen bevisfritaksbestemmelse, eller påstander om at de etterspurte dokumenter eller kontrakter ikke eksisterer. I enkelte tilfeller har vi sett eksempler på at bevis er manipulert før de fremlegges.

Ukjent, men svært nyttig
Få kjenner til denne retten. Instituttet om bevissikring utenfor rettssak er lite brukt, og da oftest av bostyrere som er på jakt etter eiendeler og rettigheter som omfattes av beslagsretten eller konkurrenter som anfører brudd på patentrettigheter. Det er grunn til å tro at også andre, i økende grad vil benytte seg av denne muligheten etter hvert som dette blir mer kjent. Advokater må i større grad vurdere dette effektive rettsmiddelet, da det skaffer et bedre bilde av klientens rettslige posisjon og muliggjør forhandlinger uten rettssak. Ikke bare forsterker dette forhandlingssituasjonen, men man avlaster også domstolsapparatet for lange og kostbare prosesser. 

Kontakt oss

Partnere

Bjørn Stordrange
Bjørn Stordrange
Partner (H), dr. juris.
Oslo
T: +47 22 81 45 80
M: +47 480 16 580