Private granskinger; blir noen lurt?

Kontakt
Det har tidvis pågått debatt i ulike aviser om kvaliteten på granskingsrapporter, utforming av mandat og objektiviteten til private granskere. Slik debatt er viktig og man bør fortsette med å utfordre granskingsbransjen. Det vil forhåpentligvis bidra til videreutvikling av bransjen samt at flere oppdragsgivere stiller krav til granskerne de engasjerer, uansett om det gjelder leveranse fra advokatfirma eller revisjonshus.
2. januar 2017

Forfatter: Partner | Advokat Nicolai Skridshol

Tidligere debatt nødvendiggjør muligens behov for å gå tilbake til utgangspunktet; for å gjennomføre forsvarlig gransking må en rekke regler og retningslinjer følges. Regler for god advokatskikk er et eksempel. Advokatforeningen har også gitt retningslinjer for private granskinger. I tillegg kommer uskrevne forventninger fra blant annet samfunnet, om at granskingen utføres forsvarlig, gjerne objektivt og at alt relevant faktum i en sak fremskaffes. Hvis mulig er det ønskelig å høre om prosessen og resultatet. Håndteringen fra oppstart til avrapportering er av betydning ved vurdering av om granskeren har etterlevd og vernet om den tillit man er gitt som gransker.

Det må skilles mellom objektive granskinger og partsgranskinger. Graden av objektivitet er avhengig av oppdragets art. Det er viktig at klient og omverdenen forstår hvilken granskingsform som er valgt. Når formen er valgt, må spillereglene for denne granskingsformen følges. Resultatet skal harmonisere med de objektivitets- og kvalitetsforventninger som fornuftige utenforstående har til granskingen.

I objektive granskinger skal relevant faktum, så langt det er mulig, fremskaffes. Forut for et oppdrag utfordrer jeg klienten på om det er ønskelig å finne frem til alt relevant faktum for de problemstillinger som ønskes besvart. Manglende bekreftelse fra oppdragsgiver, innebærer at jeg takker nei til oppdraget. «Skinnprosess» er ikke gransking verdig.

Valg av objektiv gransking legger føringer på hvordan mandatet bør utformes. Mandatet skal ikke være så vidt at granskeren kan granske alt som oppfattes interessant uavhengig av oppdragsgivers behov, men det skal heller ikke være så snevert at man får en skjev, fordekt eller ufullstendig presentasjon av faktum. Offentligheten/media vil med rette kunne kritisere altfor smale granskingsmandat, da slike mandat vil kunne etterlate seg et inntrykk av at ikke alt skal frem i dagslyset.

I partsgranskinger vil oppdragsgiver normalt at fokuset skal være å finne frem til faktum som taler i favør av vedkommende. Prinsipper og regler vil derimot kunne påvirke hva som må løftes frem. Granskerne vil i slike oppdrag kunne bistå juridiske og finansielle team i eksempelvis gjennomføring av transaksjoner, kontraktsforhandlinger, sivile tvister eller økonomiske straffesaker.

Avslutningsvis kastes muligens en «brannfakkel» inn i debatten; klientene bør i større grad tillate seg å kreve konkret kompetanse av granskingsteamet; fullt ut styrt av hvilke problemstillinger som skal undersøkes gjennom granskingen. Det er kompetansen til granskeren som er avgjørende; ikke om vedkommende er en ledig ressurs.

Erfaringsmessig er rettslige problemstillinger som oftest styrende for hva som skal granskes og hva som forventes gransket. Klienten trenger å fremskaffe relevant faktum for en juridisk problemstilling; eksempelvis i en arbeidstvist, kontraktsforhandling eller sivil-/straffesak. I slik gransking bør det forventes at granskingsteamet minst innehar juridisk ekspertise. Manglende ekspertise vil kunne innebære unødvendig omfattende granskinger, at relevant faktum ikke fremskaffes og dårlig kvalitet på granskingen. Når juridiske problemstillinger ønskes besvart, legger det føringer og forventninger på hvilket faktum som må klarlegges. Det kan ikke tillates at manglende kompetanse hos granskingsteamet får betydning for granskingen.

Jeg applauderer at det stilles kritiske spørsmål og at det er høye forventninger til granskinger. Dette medvirker forhåpentligvis til at dette verktøyet praktiseres med høyeste grad av forsvarlighet, respekt og integritet. Dette er viktig for alle involvert; og det er og blir et samfunnsansvar.

Til bestillere av granskinger; våg å utfordre granskingsteamet på om den nødvendige ekspertisen som granskingen krever besittes.

Til samfunnet; fortsett med å reagere dersom noe oppleves galt. Dersom det gjelder granskingsprosesser, fortsett med å forvente det beste av oss løpegutter og -jenter for den viktigste oppdragsgiver; Justitia.

God prosess!

 

Kontakt oss

Partnere

Nicolai Skridshol
Nicolai Skridshol
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 36
M: +47 900 96 861