Rapportering på A-meldingen

Kontakt
Etter dagens regler skal A-meldingen i hovedsak leveres elektronisk, men det er unntak for enkelte private arbeidsgivere som kan levere denne på papir. Departementet forslår å oppheve dette unntaket, slik at A-meldingen fra januar 2018 skal leveres elektronisk.
12. oktober 2017

Forfatter: Seniorøkonom Arne Hjertholm

Ifølge skatteforvaltningsloven § 7-2 skal det gis opplysninger om utbetaling av honorar og godtgjørelse til opphavsmann til åndsverk og provisjoner til agent eller annen mellommann, samt vederlag for varer eller andre ytelser som er levert i forbindelse med arbeid. Etter departementets vurdering er rapportering av slike opplysninger ikke tilpasset rapportering på A-meldingen. Departementet foreslår at slike ytelser unntas fra rapportering på A-meldingen. Utbetalingene skal likevel rapporteres til Skatteetaten, men på et annet formular. Dette skal utvikles av Skatteetaten.

Rapportering på skjema RF-1199 mv.

Departementet forslår endringer i rapporteringsplikten for utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere. Pr. i dag gjelder opplysningsplikten oppdrag som gis til utenlandske oppdragstakere og evt. underoppdragstakere og arbeidstakere. Opplysningsplikten foreslås begrenset til opplysninger om hovedoppdragsgiver i kontraktskjeden, egen oppdragsgiver og oppdragstakere begrenset til to ledd nedover i kontraktskjeden. Oppdragstakeren har rapporteringsplikten for egne arbeidstakere.

Det har vært et unntak fra rapporteringsplikten for oppdrag som utføres på sted for bygge- og monteringsvirksomhet, som ikke står under oppdragsgivers kontroll. Dette unntaket foreslås opphevet.

Beløpsgrensen for rapportering på skjema RF-1199 har vært kr 10 000, som foreslås hevet til kr 20 000. Etter vår vurdering gir oppdrag på inntil kr 20 000 et marginalt skatteproveny til Norge – og de administrative kostnadene med å oppfylle opplysningsplikten vil langt overstige den skatt som evt. skal betales. Beløpsgrensen burde derfor vært hevet vesentlig mer.

Ansvarsregelen i skattebetalingslovens § 16-51om opplysningspliktiges ansvar for forfalte skattekrav mv. for oppdragstaker foreslås opphevet. Ifølge departementet brukes ikke denne regelen og det er andre sanksjonsregler som ivaretar hensynet bak bestemmelsen.

Legg inn din e-postadresse for å motta artikler som omhandler fagområdet Skatt, avgift og regnskap?

Kontakt oss

Partnere

Ove-Marthin Granlund
Ove-Marthin Granlund
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 50
M: +47 480 16 550
Stig Nordal
Stig Nordal
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 62
M: +47 480 16 562
Ernst Ravnaas
Ernst Ravnaas
Managing Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 30
M: +47 915 80 918
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717