Mann i dress bygger stabler av mynter foto

Rentebegrensningsreglene - utvidelse til eksterne rentebetalinger

Kontakt
Statsbudsjettet for 2019 innfører de ventede endringene i rentebegrensningsreglene. I tråd med forslag fra Skatteutvalget i NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi og anbefalingene fra OECD/G20 om tiltak for å motvirke overskuddsflytting (BEPS) foreslås det nå at renter på lån fra uavhengige parter omfattes av rentebegrensningsreglene - altså ordinær ekstern rentebetaling.
8. oktober 2018

Sammen med de foreslåtte endringene i hjemmehørende begrepet i skatteloven § 2-2 skal endringene i rentebegrensningsreglene i skatteloven § 6-41 motvirke konkurransevridende overskuddsflytting og muligheten for skattetilpasninger for flernasjonale konsern. Reglene kan dermed være gode nyheter for nasjonale konsern og selskap som opplever konkurranse fra flernasjonale konsern.

De opprinnelige rentebegrensningsreglene som ble innført i 2014 for fradrag av interne renter utvides nå til også å omfatte eksterne renter. I tillegg innføres det en todelt unntaksregel. Unntaksregelen har sin bakgrunn i at når eksterne renter omfattes så medfører det en uønsket mulighet for at fradrag for renter i ordinære låneforhold kan bli avskåret.

Endringene i rentebegrensningsreglene kan oppsummeres slik:

i) Terskelbeløp – det innføres et terskelbeløp på 25 millioner kroner i samlet netto rentekostnader for alle enheter som inngår i den norske delen av konsernet. På selskapsnivå opprettholdes terskelbeløpet på 5 millioner kroner. Dersom netto rentekostnader ikke overstiger disse beløpene kommer ikke reglene til anvendelse.

ii) Rentebegrensningsreglene skal omfatte både selskap og innretninger i og utenfor konsern.

a. For selskap og innretninger som ikke inngår i konsern videreføres dagens regler som avskjærer fradrag for renter fra nærstående. For disse vil ikke unntaksregelen komme til anvendelse.

b. For selskap og innretninger som inngår i konsern omfattes alle renter, både interne og eksterne. Det foreslås unntaksregel som vil hindre at fradragsreglene anvendes.

I tillegg vil dagens regler om interne renter til nærstående komme til anvendelse, dette medfører at dersom unntaksregelen i utgangspunktet er oppfylt for alle renter vil rentebegrensningsreglene for interne renter likevel kunne avskjære de interne rentene.

Forklart nærmere innebærer dette at hvis konsernselskapet i et slikt tilfelle har renter på lån til en nærstående långiver utenfor konsernet, for eksempel en fysisk person, foreslås det at konsernselskapet likevel skal få avskåret rentefradraget for renter betalt til den nærstående långiveren dersom samlede renter overstiger fradragsrammen på 25 % av EBITDA. Regelen kan for eksempel være aktuell hvis et selskap i et innenlandsk konsern har rentekostnader på gjeld til en fysisk person i utlandet.

iii) Unntaksregelen foreslås bare å gjelde i konsern. Regelen innebærer at det kan kreves fullt fradrag for rentekostnader hvis det godtgjøres at;

1. forholdstallet mellom selskapets egenkapital og balansesum (egenkapitalandelen) svarer til eller er høyere enn tilsvarende forholdstall i konsernregnskapet, eller

2. forholdstallet mellom egenkapital og balansesum (egenkapitalandelen) i konsolidert regnskap for den norske delen av konsernet svarer til eller er høyere enn tilsvarende forholdstall i konsernregnskapet.

Utgående balanse i regnskap for året før inntektsåret skal være grunnlaget for sammenligningen av egenkapitalandeler. For alle konsern som bare har selskap i Norge vil unntaksregelen medføre at det være tilstrekkelig å dokumentere at man ikke har enheter i andre land bare for å unntas fra rentebegrensningsreglene.

De foreslåtte endringene i rentebegrensningsreglene har både positive og negative effekter. Det er klart en fordel for alle nasjonal konsern at flernasjonale konsern ikke lenger har like store muligheter til å foreta skattemessige tilpasninger som gir dem forretningsmessige fordeler. På den annen side er reglene omfattende og det vil medføre betydelig arbeid å dokumentere at unntaksregelen skal komme til anvendelse. Vi anser det som svært positivt at departementet har tatt høringsmerknadene til etterretning og hevet terskelbeløpet til 25 millioner. Dette vil lette byrde for alle mindre konsern og for konsern som omfattes av bestemmelsen vil muligheten for fradrag i den størrelsesorden gjøre det verdt det å oppfylle dokumentasjonskravene.

Legg inn din e-postadresse for å motta artikler som omhandler fagområdet Skatt, avgift og regnskap?

Kontakt oss

Partnere

Torgeir  Fjeldskaar
Torgeir Fjeldskaar
Partner (H)
Bergen
T: +47 55 30 10 49
M: +47 951 16 347
John Olav Auran
John Olav Auran
Partner
Tønsberg
T: +47 33 01 77 84
M: +47 982 07 203
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717

Advokater

Erik Holgersen
Erik Holgersen
Senioradvokat
Bergen
T: +47 55 30 10 18
M: +47 480 16 632
Tina Hovland Bargård
Tina Hovland Bargård
Advokat
Bergen
T: +47 55 30 10 51
M: +47 400 71 424

Rådgivere/økonomer

Arne Hjertholm
Arne Hjertholm
Seniorøkonom
Oslo
T: +47 22 81 46 46
M: +47 419 16 722