Restrukturere før salg?

Kontakt
Ved salg av hele eller deler av en virksomhet bør selger ha et bevisst forhold til de ulike skattemessige implikasjoner valg av transaksjonsform vil medføre, samt betydningen av å selge aksjer som privat aksjonær eller selskapsaksjonær.
19. juni 2017

Forfattere: Advokat Janne Hagen Lygren og Partner | Advokat Terje Gulbrandsen

Før en salgsprosess må selger blant annet ta stilling om virksomheten skal selges helt eller delvis, om den skal selges i form av aksjesalg eller salg av selve virksomheten (innmatsalg), om private aksjonærer skal selge aksjer under aksjonærmodellen eller om det skal gjennomføres tilpasninger for å komme inn under fritaksmetoden. Hvert av disse valgene vil medføre ulik skatte- og avgiftsmessig behandling av selger. Ofte kreves en omstrukturering av virksomheten i forkant av et salg for å oppnå ønsket skattemessig behandling ved salget. Omstruktureringer som gjennomføres før salgsprosessen iverksettes er akseptert og vil ikke bli gjenstand for gjennomskjæring av skattemyndighetene.

Forskjeller i skatte- og avgiftsmessig behandling ved salg av hhv. aksjer og innmat

En selger som ser for seg gevinst foretrekker ofte å selge aksjer fremfor innmat. Bakgrunnen for dette er at en selger som er omfattet av fritaksmetoden (typisk aksjeselskaper) slipper gevinstbeskatning ved salg av aksjer, i tillegg til at alle forpliktelser i selskapet (indirekte) overtas av kjøper. Skattemessige verdier og posisjoner i selskapet overtas uendret av kjøper, herunder eventuelle fremførbare underskudd i selskapet. Kjøper vil imidlertid ofte foretrekke innmatskjøp fordi man oppnår høyere skattemessig avskrivningsgrunnlag på de driftsmidler som erverves, som følge av at inngangsverdi på eiendelene oppskrives til kostpris. I tillegg kan kjøper begrense ervervet til nærmere definerte eiendeler, rettigheter og forpliktelser, uten å få med hele historikken til selskapet.

Aksjesalg er en finansiell transaksjon som ikke utløser merverdiavgift. Avgiftshistorikken følger selskapet, inkludert risikoen for mulige tidligere feil. Selskapets bestående rettigheter og forpliktelser påvirkes derfor ikke av overdragelsen, herunder rett til tilbakegående avgiftsoppgjør eller oppgjør av justeringsforpliktelser. Salget vil imidlertid ha avgiftsmessig betydning dersom selskapet som selges har inngått i fellesregistrering. Selskapet må i så fall tas ut av fellesregistreringen og det må foretas en korrekt allokering av eventuelle justeringsrettigheter og –forpliktelser som ligger på fellesregistreringen.

Innmatsalg utløser gevinstbeskatning (sats 24 % i 2017) og selger har rett til fradrag for tap. Selger kan føre gevinst / tap på gevinst- og tapskonto, som inntektsføres / fradragsføres med minst 20 % årlig.

Salg av innmat er ordinær omsetning av de ulike delene den aktuelle virksomhet består av, og selger skal som utgangspunkt beregne merverdiavgift ved overdragelsen. Det finnes imidlertid et avgiftsfritak i merverdiavgiftsloven § 6-14 ved overdragelse av virksomhet. Hvorvidt fritaket kommer til anvendelse beror på en konkret vurdering i hver enkelt sak. Selv om en overdragelse er avgiftsfri vil anvendelsen av fritaket være en justeringshendelse som utløser plikt til å foreta justering. Dette innebærer at selger i forbindelse med salget må ta forbehold om at kjøper overtar gjenstående justeringsforpliktelser etter merverdiavgiftsloven § 9-3 (1).

I en økonomisk betraktning vil kjøp av aksjer eller innmat normalt virke nøytralt, som følge av at kjøper / selger gjennom forhandlinger mellom partene vil bli kompensert for de ulemper valg av transaksjonsform vil medføre. Ved kjøp av aksjer kan partene avtale at risiko for eldre forpliktelser, for eksempel skatteansvar, ubetalte regninger, feil i innleverte skattemeldinger m.m., blir liggende på selger. Gjennom partenes forhandlinger vil derfor forskjellene ved valg av de ulike transaksjonsformene kunne reduseres, men det forutsetter at partene på et tidlig tidspunkt blir enige om og bevisst på hva som overdras ved transaksjonen.

Salg av aksjer under fritaksmetoden

Ved salg av aksjer under fritaksmetoden (skatteloven § 2-38) er gevinst fritatt for beskatning og tap er ikke fradragsberettiget.

Dersom aksjer i et selskap helt eller delvis eies av privatpersoner eller det er ønskelig å selge deler av en virksomhet som aksjesalg, kan selger gjennomføre en omstrukturering for å innrette seg inn under fritaksmetoden før salget dersom det forventes en gevinst. Salg av aksjene vil da kunne gjennomføres skattefritt. Dersom en privat aksjonær planlegger å reinvestere gevinsten fra aksjesalget, vil en forutgående omstrukturering bety at beskatningen på den private aksjonærens hånd utsettes.

For å komme under fritaksmetoden må den private aksjonæren etablere en holdingstruktur før aksjesalget. Dette kan gjennomføres skattefritt ved bruk av aksjelovens og skattelovens regler om fusjon. Overordnet kan fremgangsmåten beskrives ved at aksjonæren(e), som trinn 1, stifter et skyggekonsern. Dvs. at det stiftes et holdingselskap med kr 30 000 i aksjekapital som deretter stifter et datterselskap. I trinn 2 fusjoneres målselskapet inn i det nystiftede datterselskapet, og vederlag i form av aksjer utstedes fra holdingselskapet til aksjonæren(e). Fusjonen gjennomføres med skattemessig kontinuitet. Målselskapet slettes ved gjennomføring av fusjonen. Ved en slik omorganisering forut for salget vil selger kunne reinvestere aksjesalgsgevinsten uten forutgående beskatning. Beskatningen utsettes til pengene tas ut på privat hånd (aksjonærmodellen).

Fisjons- og fusjonsreglene kan anvendes i salgsforberedelser også i de tilfeller selger allerede er omfattet av fritaksmetoden, men hvor det er ønskelig å begrense salget til deler av målselskapets virksomhet. For at slik salg skal kunne gjennomføres skattefritt som aksjesalg, må den virksomhet som skal selges (evt. den virksomhet selger ønsker å beholde) skilles ut i et eget aksjeselskap før salget. Dette kan gjennomføres ved for eksempel en ren fisjon av selskapet. Slik fisjon gjennomføres ved at det besluttes fisjon i det selskapet som skal deles, hvor overtakende selskap stiftes ved gjennomføring av fisjonen. Aksjekapitalen i det overdragende selskapet nedsettes og aksjonæren mottar vederlagsaksjer i det nystiftede selskapet.

Før en fisjon kan gjennomføres må det innhentes en verdsettelse av de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som skal skilles ut og av den totale virksomheten før utskillelse. Kreditorfristen for fusjoner og fisjoner er på 6 uker fra beslutningen om fusjon/fisjon kunngjøres i Brønnøysundregistrene. Dersom en omstruktureringsprosess skal ferdigstilles innen en salgsprosess påbegynnes, anbefaler vi at det estimeres ca. 3 måneder tidsperspektiv fra en omstrukturering begynner med innhenting av verdivurderinger til prosessen er helt gjennomført.

Ved bruk av fisjons- og fusjonsreglene er det mulig for en selger å posisjonere seg med en mest mulig hensiktsmessig selskapsstruktur forut for et salg av hele eller deler av virksomheten. De to eksemplene over er ikke uttømmende med hensyn til mulige restruktureringer. Før en restrukturering anbefaler vi at det skreddersys en optimal løsning for den aktuelle selger, og planlegging i god tid er en viktig faktor for en ryddig og kostnadseffektiv prosess.

 

Denne publikasjonen inneholder følgende artikler:

Bruk av rådgivere

Mandatavtaler med transaksjonsrådgiver

Verdivurderinger - generelt

Verdivurderinger - kontantstrømsmetode

Verdivurderinger – andre metoder

Virksomhetsverdi til egenkapitalverdi (EV til EK)

Restrukturere før salg?

Forberedelse til due diligence - opprettelse av datarom

Selgers due diligence

Initielle konkurranserettslige vurderinger og avklaringer

Kontakt oss

Partnere

Ole-Martin Lund Andreassen
Ole-Martin Lund Andreassen
Partner, dr. Juris.
Tromsø
T: +47 77 61 78 13
M: +47 480 16 513
Terje Bjørndahl
Terje Bjørndahl
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 03
M: +47 480 16 503
Terje Gulbrandsen
Terje Gulbrandsen
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 88
M: +47 480 16 588
Joakim M. Hovet
Joakim M. Hovet
Partner
Tønsberg
T: +47 33 01 77 77
M: +47 975 74 292
Erik Lind
Erik Lind
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 67
M: +47 480 16 567
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717