Monica Gjerde Sperre, Sara Storøy og Malin Stenseth i arbeidsmøte foto

SANDS’ klient vant frem i arbeidsrettssak

Kontakt
SANDS’ advokater Monica Gjerde Sperre og Malin Stenseth (flm) representerte nylig en arbeidsgiver i retten i sak om oppsigelse i prøvetid. På vegne av arbeidsgiver vant SANDS frem med påstand om at oppsigelsen var å anse som saklig. Arbeidstakeren hadde kun vært ansatt i 1 måned, men retten fant etter en konkret vurdering at ansettelsestiden hadde vært tilstrekkelig til å prøve ut arbeidstakeren.
12. februar 2019

Forfattere: Partner | advokat Monica Gjerde Sperre og advokatfullmektig Malin Stenseth

Faglig dyktighet, pålitelighet og tilpasning til arbeidet

Det er bestemte krav til oppsigelser i prøvetid. Etter arbeidsmiljøloven § 15-6 (1) og skipsarbeidsloven § 5-5 (1) må slik oppsigelse ha særskilt begrunnelse:

«Blir arbeidstaker som skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid, sagt opp, må oppsigelsen være begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet»

Formålet med prøvetiden er å etablere en tidsperiode hvor arbeidsgiveren skal kunne vurdere arbeidstakerens tilpasning til arbeidet, vedkommendes faglige dyktighet og pålitelighet.

Hva er tilstrekkelig for saklig oppsigelse?

I dette tilfellet var oppsigelsen begrunnet i at arbeidstakeren under prøvetiden utviste manglende pålitelighet og tilpasning til arbeidet. Mer konkret hadde arbeidstakeren ikke fulgt arbeidsgivers instrukser når det gjaldt utførelsen av tildelte arbeidsoppgaver og overholdelse av sikkerhetsinstrukser. Arbeidet var av slik karakter at sikkerhetsrutiner måtte følges. Oppsigelsen ble blant annet begrunnet i uberettiget bruk av telefon under arbeid og at arbeidstaker kom for sent til arbeid ved flere tilfeller.

Spørsmålet som retten måtte ta stilling til var hvorvidt disse forholdene utgjorde tilstrekkelig grunnlag for saklig oppsigelse. Om dette uttaler retten følgende:

«For sent oppmøte og bruk av mobiltelefon i strid med rutiner som blant annet skal ivareta sikkerhet, er sentrale sider ved arbeidets utførelse. Arbeidsgiver må i slike tilfeller kunne stille relativt store krav til arbeidstaker, forutsatt at pliktene er gjort klare for ham.»

Retten slår med dette fast at arbeidsgiver i utgangspunktet kan reagere med oppsigelse dersom arbeidstaker i strid med arbeidsgivers instrukser kommer for sent til arbeid og benytter mobiltelefon under arbeid. Særlig gjelder dette dersom instruksbruddene har betydning for arbeidstakers eller andres sikkerhet. En forutsetning er likevel at instruksene er gjort klare for arbeidstaker.

Arbeidsforholdets lengde

Et sentralt tvistetema under saken var hvorvidt arbeidsgiver kan gå til saklig oppsigelse av en arbeidstaker i prøvetid allerede etter 1 måned. Arbeidstaker anførte her at oppsigelsen ikke kunne være saklig fordi han ikke hadde fått tilstrekkelig tid og anledning til å vise forbedring i forhold til de forventninger arbeidsgiver hadde. Han hevdet at han hadde opptrådt i tråd med de krav som arbeidsgiver hadde formidlet til han.

Om dette uttaler retten følgende:

«Retten legger til grunn at N.N. var kjent med betydningen av oppmøte til riktig tid og at telefon ikke ble brukt i arbeidstiden. Dette er grunnleggende forutsetninger i arbeidslivet. Videre må det legges til grunn at han hadde slik erfaring med (…)arbeidet at han forstod viktigheten av fullt fokus (…). I tillegg ble disse forholdene tatt opp med han gjentatte ganger. Manglende tilpasning til arbeidstid og regler om ikke å bruke telefon i arbeidstiden kan etter rettens syn ikke skyldes manglende opplæring eller tilrettelegging fra arbeidsgivers side.»

Retten var med dette enig med arbeidsgiver i at det som må anses for å være avgjørende er hvorvidt arbeidsgiver har hatt mulighet til å foreta en reell vurdering av den nyansatte opp mot de kvalifikasjoner som stillingen krever og som arbeidsgiver kan forvente. Tidsperioden er da av mindre betydning. Dette må særlig gjelde i tilfeller som dette, hvor arbeidstaker ikke klarer å oppfylle grunnleggende forutsetninger i arbeidslivet.

Hva må du som arbeidsgiver gjøre dersom arbeidstaker i prøvetid ikke leverer tilfredsstillende?

Dersom du som arbeidsgiver vurderer å gå til oppsigelse i prøvetid, må du sørge for å kunne synliggjøre at arbeidstaker har fått nødvendig opplæring og oppfølging. Du må også sørge for at oppsigelsen gjenspeiler de krav som stilles ved oppsigelse i prøvetid. Dette innebærer at det må tas en vurdering av om den ansatte har hatt tilstrekkelig tilpasning til arbeidet, har den tilstrekkelig faglige dyktighet og/eller utviser tilstrekkelig pålitelighet.

Arbeidsmiljøloven oppstiller i tillegg flere saksbehandlingsregler som arbeidsgiver må følge.

***

Dersom du er usikker på prosessen anbefaler vi deg å søke juridisk bistand i dag. SANDS arbeidsrettsteam bistår jevnlig arbeidsgivere i saker om oppsigelse.

Kontakt oss

Partnere

Monica Gjerde Sperre
Monica Gjerde Sperre
Partner
Ålesund
T: +47 70 10 75 79
M: +47 971 83 266

Team

Advokater

Maria Elena Kvalen
Maria Elena Kvalen
Senioradvokat
Ålesund
T: +47 70 10 75 55
M: +47 480 16 630
Sara Storøy
Sara Storøy
Advokat
Ålesund
T: +47 70 10 75 56
M: +47 469 48 882

Advokatfullmektiger

Malin  Stenseth
Malin Stenseth
Advokatfullmektig
Ålesund
T: +47 70 10 75 75
M: +47 452 07 688