Selgers due diligence

Kontakt
Enhver kjøper av virksomheter vil gjennomføre en større eller mindre grad av selskapsgjennomgang - due diligence - hvor de gjennomgår og analyserer finansielle, skattemessige og juridiske forhold. Due diligence kan også omfatte blant annet tekniske, miljømessige og kommersielle forhold.
19. juni 2017

Forfattere: Partner Halvor Grov og Partner | Advokat Terje Gulbrandsen

Eierne, og ikke minst selskapets administrasjon, må være forberedt på en grundig gjennomgang av slike forhold, hvor kjøper kan forventes å søke å benytte et hvert negativt funn til sin fordel i de endelige forhandlinger, kanskje særlig knyttet til reduksjon av prisen de skal betale.

Rådgivere

For å være forberedt til en slik prosess, er det ikke uvanlig at eierne engasjerer egne rådgivere til å gjennomføre en due diligence av selskapet. Gjennom en slik «selgers due diligence» kan eierne få identifisert forhold kjøper uansett ville ha funnet, og få rettet opp i dem, eller eventuelt finne egnede måter å håndtere forholdene på uten at de gir kjøper en styrket forhandlingsposisjon. Den åpenbare ulempen for en selger med en slik prosess, er at den koster tid og penger, og det uten at man er sikker på at det ender i et salg. Det må veies mot de potensielle fordelene ved å kunne presentere et selskap de potensielle kjøperne vil føle seg mer trygge på.

En kjøper vil kunne la seg imponere av det selskapet har vist og viser, men ved vurderingen av selskapet som kjøpsobjekt vil kjøper vurdere hva selskapet vil kunne oppnå under kjøpers eierskap de neste årene. I forberedelsene til et salg er det derfor vesentlig å identifisere de viktigste verdidriverne, og potensiale og risikoer knyttet til disse. Når det gjelder ressursbruken ved en selgers due diligence omtalt ovenfor, så kan en slik prosess selvfølgelig spisses til å dreie seg om de mest kritiske forhold og verdidrivere. Et selskap kan naturligvis også gjøre en rekke forberedelser uten bistand fra eksterne rådgivere.

Juridisk due diligence

Generelt gjelder at kjøper vil ha et bedre inntrykk av et selskap hvis det er orden i sysakene. En rekke selskap er ikke så nøye med formalia, og har kanskje ikke de påkrevde selskapsdokumenter som styre- og generalforsamlingsprotokoller og aksjeeierbok, skriftlige ansettelsesavtaler med alle ansatte, eller formaliserte avtaler innenfor konsern eller med aksjonærer. Slike forhold kan i stor grad enkelt rettes opp i forberedelsene til et salg.

Forhold en kjøper kan være opptatt av, og som det kan være mer krevende å korrigere for i forkant kan være for eksempel:

  • manglende formalisering av avtaler med sentrale kunder eller leverandører;
  • avtaler med sentrale kunder eller leverandører inneholder bestemmelser som innebærer at motparten kan si opp avtalen ved eierskifte i selskapet;
  • manglende, eller dårlig sikring av, rettigheter til sentrale immaterielle rettigheter, herunder ved at ansettelsesavtaler ikke har regulering av overføring av immaterielle rettigheter utviklet av ansatte;
  • ansettelsesavtaler med sentrale ansatte, som ikke inneholder konkurranseklausuler;
  • at selskapet har alle nødvendige konsesjoner eller andre tillatelser fra offentlige myndigheter som er nødvendig for å drive virksomheten(e) og at selskapet overholder disse.

Rapport - faktabok

Det utarbeides normalt rapporter fra selgers due diligence, og disse gjøres gjerne tilgjengelige for potensielle kjøpere. En rapport fra kjøpers rådgiver vil gjerne fremheve avdekkede risiki og problemområder, som kjøper kan benytte i sine videre forhandlinger. En rapport fra selgers rådgiver, ofte benevnt legal fact book / juridisk faktabok, vil normalt søke å være relativt nøytral i sin beskrivelse av disse, hvor kjøper får trekke sine egne konklusjoner.

Finansiell due diligence

Finansiell due diligence går ikke ut på å revidere selskapets regnskaper, normalt forutsettes det at revisor (i de tilfeller selskapet har valgt revisor) har gjennomført sin revisjon av selskapets regnskaper på en betryggende måte. Ved en finansiell due diligence av selskapet er det normalt har kjøper/kjøpers rådgiver gis anledning til å snakke med selskapets revisor og få tilgang til de eventuell nummererte brev eller annen relevant skriftlig kommunikasjon revisor har sendt selskapet.

Den finansielle due diligencen vil normalt fokusere på å identifisere de forhold som er egnet til å påvirke selskapets lønnsomhet i framtiden og som ikke man like lett finner informasjon om i selskapets historiske regnskaper.

Dette kan være forhold som gjør at selskapet ikke vil kunne opprettholde den samme lønnsomhet som selskapet historisk har hatt, samt kostnader eller inntekter i de historiske regnskapene som er av en spesiell karakter. For en selger vil det på den andre siden være viktig å identifisere forhold som kan bedre lønnsomheten i framtiden og kostnader i regnskapene til selskapet som ikke er av en normal karakter.

I mange situasjoner har den potensielle kjøperen indikert en verdi av selskapet basert på et sett av forutsetninger. I denne situasjonen vil kjøper i due diligence fasen normalt verifisere de forutsetningene som kjøper har tatt eller den informasjonen kjøper har mottatt fra selger som grunnlag for det indikative budet.

Databok

Databok er en samling av finansiell og vesentlig operasjonell informasjon selskapet sammenstiller som grunnlag for en verdsettelse fra kjøper sin side. Informasjonen i denne databoken vil være historiske regnskaper og annen mer detaljert informasjon. Informasjon utover historiske regnskaper vil kunne være marginer og omsetning innen enkelte virksomhetsområder, produkter, markeder eller andre opplysninger om selskapets verdidrivere som vil være viktig for en potensiell kjøper å få tilgang til for å kunne gjennomføre en verdivurdering av selskapet.

I denne sammenheng er det viktig at administrasjonen i selskapet gjør en vurdering av om den informasjonen som blir gjort tilgjengelig gjennom denne databoken er konkurransesensitiv, og om det vil kunne skade selskapet om konkurrenter får tilgang til databoken og informasjonen som ligger i den.

 

Denne publikasjonen inneholder følgende artikler:

Bruk av rådgivere

Mandatavtaler med transaksjonsrådgiver

Verdivurderinger - generelt

Verdivurderinger - kontantstrømsmetode

Verdivurderinger – andre metoder

Virksomhetsverdi til egenkapitalverdi (EV til EK)

Restrukturere før salg?

Forberedelse til due diligence - opprettelse av datarom

Selgers due diligence

Initielle konkurranserettslige vurderinger og avklaringer

Kontakt oss

Partnere

Ole-Martin Lund Andreassen
Ole-Martin Lund Andreassen
Partner, dr. Juris.
Tromsø
T: +47 77 61 78 13
M: +47 480 16 513
Terje Bjørndahl
Terje Bjørndahl
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 03
M: +47 480 16 503
Terje Gulbrandsen
Terje Gulbrandsen
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 88
M: +47 480 16 588
Joakim M. Hovet
Joakim M. Hovet
Partner
Tønsberg
T: +47 33 01 77 77
M: +47 975 74 292
Erik Lind
Erik Lind
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 67
M: +47 480 16 567
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717