Skattesatser 2017

Kontakt
Tabellen viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2016 og Regjeringens forslag for 2017. Etter justering med anslått vekst i lønn, pensjon eller pris fra 2016 til 2017 blir de generelle fradragene og beløpsgrensene avrundet. Oppjusteringen kan derfor avvike noe fra nivået på de ulike vekstanslagene. Lønnsveksten anslås til 2,7 prosent, konsumprisveksten til 2,0 prosent og veksten i ordinær alderspensjon til 1,9 prosent.
6. oktober 2016

Skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2016 og forslag for 2017:

 

 

 

2016-regler

Forslag
2017

Endring
2016 – 2017

Skatt på alminnelig inntekt

 

 

 

Personer1       

25 pst.

24 pst.

-1 pst.enhet

Bedrifter2       

25 pst.

24 pst.

-1 pst.enhet

 

 

 

 

Trinnskatt

 

 

 

Trinn 1

 

 

 

Innslagspunkt                   

159 800 kr

164 100 kr

2,7 pst.

Sats

0,44 pst.

0,93 pst.

0,49 pst.enheter

Trinn 2

 

 

 

Innslagspunkt                   

224 900 kr

230 950 kr

2,7 pst.

Sats

1,7 pst.

2,41 pst.

0,71 pst.enheter

Trinn 3

 

 

 

Innslagspunkt                   

565 400 kr

580 650 kr

2,7 pst.

Sats3          

10,7 pst.

11,52 pst.

0,82 pst.enheter

Trinn 4

 

 

 

Innslagspunkt                   

909 500 kr

934 050 kr

2,7 pst.

Sats

13,7 pst.

14,52 pst.

0,82 pst.enheter

 

 

 

 

Trygdeavgift

 

 

 

Nedre grense for å betale trygdeavgift                    

49 650 kr

54 650 kr

10,1 pst.

Opptrappingssats                  

25,0 pst.

25,0 pst.

-

Sats

 

 

 

Lønnsinntekt         

8,2 pst.

8,2 pst.

-

Fiske, fangst og barnepass4          

8,2 pst.

8,2 pst.

-

Annen næringsinntekt      

11,4 pst.

11,4 pst.

-

Pensjonsinntekt mv.         

5,1 pst.

5,1 pst.

-

 

 

 

 

Arbeidsgiveravgift5

 

 

 

Sone I 

14,1 pst.

14,1 pst.

-

Sone Ia           

14,1 pst.

14,1 pst.

-

Sone II

10,6 pst.

10,6 pst.

-

Sone III          

6,4 pst.

6,4 pst.

-

Sone IV          

5,1 pst.

5,1 pst.

-

Sone IVa        

7,9 pst.

7,9 pst.

-

Sone V           

0,0 pst.

0,0 pst.

-

 

 

 

 

Maksimale effektive marginale skattesatser

 

 

 

Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift       

46,9 pst.

46,7 pst.

-0,2 pst.enheter

Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift         

53,5 pst.

53,3 pst.

-0,2 pst.enheter

Pensjonsinntekt6       

43,8 pst.

43,6 pst.

-0,2 pst.enheter

Næringsinntekt4        

50,1 pst.

49,9 pst.

-0,2 pst.enheter

Utbytte7         

46,6 pst.

46,6 pst.

-

 

 

 

 

Personfradrag

 

 

 

Klasse 1         

51 750 kr

53 150 kr

2,7 pst.

Klasse 2         

76 250 kr

78 300 kr

2,7 pst.

 

 

 

 

Minstefradrag i lønnsinntekt

 

 

 

Sats    

43,0 pst.

44,0 pst.

1 pst.enhet

Nedre grense 

4 000 kr

4 000 kr

-

Øvre grense8  

91 450 kr

94 750 kr

3,6 pst.

 

 

 

 

Minstefradrag i pensjonsinntekt

 

 

 

Sats    

29,0 pst.

29,0 pst.

-

Nedre grense 

4 000 kr

4 000 kr

-

Øvre grense   

73 600 kr

75 000 kr

1,9 pst.

 

 

 

 

Særskilt fradrag i arbeidsinntekt9         

31 800 kr

31 800 kr

-

 

 

 

 

Særfradrag for enslige forsørgere         

51 804 kr

51 804 kr

-

 

 

 

 

Særskilt skattefradrag for pensjonister

 

 

 

Maksimalt beløp                   

29 880 kr

29 940 kr

0,2 pst.

Nedtrapping, trinn 1

 

 

 

Innslagspunkt       

184 800 kr

188 700 kr

2,1 pst.

Sats           

15,3 pst.

15,3 pst.

-

Nedtrapping, trinn 2

 

 

 

Innslagspunkt         

278 950 kr

284 350 kr

1,9 pst.

Sats 

6,0 pst.

6,0 pst.

-

 

 

 

 

Skattebegrensningsregelen

 

 

 

Avtrappingssats                    

55,0 pst.

55,0 pst.

-

Skattefri nettoinntekt

 

 

 

Enslig        

139 400 kr

143 150 kr

2,7 pst.

Gift

128 150 kr

131 600 kr

2,7 pst.

Formuestillegget

 

 

 

Sats    

1,5 pst.

1,5 pst.

-

Enslig        

200 000 kr

200 000 kr

-

Gift

100 000 kr

100 000 kr

-

Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms

 

 

 

Klasse 1         

15 500 kr

15 500 kr

-

Klasse 2         

15 500 kr

15 500 kr

-

 

 

 

 

Sjømannsfradraget

 

 

 

Sats    

30,0 pst.

30,0 pst.

-

Øvre grense   

80 000 kr

80 000 kr

-

 

 

 

 

Fiskerfradraget

 

 

 

Sats    

30,0 pst.

30,0 pst.

-

Øvre grense   

150 000 kr

150 000 kr

-

 

 

 

 

Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv.

 

 

 

Inntektsuavhengig fradrag    

63 500 kr

63 500 kr

-

Sats utover inntektsuavhengig fradrag        

38,0 pst.

38,0 pst.

-

Maksimalt samlet fradrag    

166 400 kr

166 400 kr

-

 

 

 

 

Særfradrag for store sykdomsutgifter10

 

 

 

Nedre grense 

9 180 kr

9 180 kr

-

 

 

 

 

Maksimalt årlig fradrag for innbetaling til individuell pensjonsordning          

15 000 kr

15 000 kr

-

 

 

 

 

Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid

 

 

 

Sats per km               

1,50/0,70 kr

1,56/0,76 kr

4 pst./8,6 pst.

Nedre grense for fradraget   

22 000 kr

22 000 kr

-

 

 

 

 

Maksimalt fradrag for gaver til frivillige
organisasjoner 

25 000 kr

25 000 kr

-

 

 

 

 

Maksimalt fradrag for innbetalt
fagforeningskontingent mv.       

3 850 kr

3 850 kr

-

 

 

 

 

Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU)

 

 

 

Sats for skattefradrag

20,0 pst.

20,0 pst.

-

Maksimalt årlig sparebeløp 

25 000 kr

25 000 kr

-

Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen  

300 000 kr

300 000 kr

-

 

 

 

 

Foreldrefradrag for legitimerte utgifter til pass
og stell av barn

 

 

 

Øvre grense

 

 

 

Ett barn     

25 000 kr

25 000 kr

-

Tillegg per barn utover det første

15 000 kr

15 000 kr

-

 

 

 

 

Formuesskatt11

 

 

 

Kommune

 

 

 

Innslagspunkt       

1 400 000 kr

1 480 000 kr

5,7 pst.

Sats           

0,7 pst.

0,7 pst.

-

Stat

 

 

 

Innslagspunkt       

1 400 000 kr

1 480 000 kr

5,7 pst.

Sats

0,15 pst.

0,15 pst.

-

Verdsettingsrabatter

 

 

 

Primærbolig          

75 pst.

75 pst.

-

Sekundærbolig og næringseiendom12      

20 pst.

20 pst.

-

Aksjer og andre driftmidler for formuesskattepliktige

-

10 pst.

10 pst.enheter

 

 

 

 

Finansskatt på lønn                 

-

5 pst.

5 pst.enheter

 

 

 

 

Avskrivningssatser

 

 

 

Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.)           

30 pst.

30 pst.

-

Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi)  

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser,
varebiler mv.)13         

20/22 pst.

24 pst.

4/2 pst.enheter

Saldogruppe d (personbiler, maskiner
og inventar mv.)14     

20 (30) pst.

20 pst.

-(10) pst.enheter

Saldogruppe e (skip, fartøyer, rigger mv.)  

14 pst.

14 pst.

-

Saldogruppe f (fly, helikopter)        

12 pst.

12 pst.

-

Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak)      

5 pst.

5 pst.

-

Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.)15,16           

4 (6/10) pst.

4 (6/10) pst.

-

Saldogruppe i (forretningsbygg)      

2 pst.

2 pst.

-

Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg)      

10 pst.

10 pst.

-

 

1.  For skattytere i Nord-Troms og Finnmark reduseres satsen fra 21,5 pst. i 2016 til 20,5 pst. i 2017.

2. Særskatten for petroleumsvirksomhet og grunnrenteskatten for vannkraft økes fra henholdsvis 53 og 33,0 pst. i 2016 til 54 og 34,3 pst. i 2017. Skatten på alminnelig inntekt for finansforetakene videreføres på 2016-nivå.

3. For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 8,7 pst. i trinn 3 i 2016 og økes til 9,52 pst. i 2017.

4. Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 8,2 pst. trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,2 pst. og 11,4 pst. trygdeavgift.

5. I sone Ia skal det betales arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 pst. inntil differansen mellom det foretaket faktisk betaler i arbeidsgiveravgift, og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 pst, er lik fribeløpet. I 2017 er fribeløpet 500 000 kroner per foretak. For godstransport på vei i sone 1a er fribeløpet 250 000 kroner. Etter EUs nye retningslinjer for regionalstøtte kan det ikke lenger gis differensiert arbeidsgiveravgift i deler av transportsektoren, energisektoren og finans- og forsikringssektoren. I disse sektorene er det derfor innført en tilsvarende fribeløpsordning som i sone Ia.

6. For personer som omfattes av skattefradraget for pensjonsinntekt, kan den høyeste effektive marginale skattesatsen bli opptil 46,8 pst. med regjeringens forslag.

7. Inkluderer selskapsskatt og oppjusteringsfaktor for utbytte mv. I 2016 er selskapsskatten 25 pst. og oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. 1,15. I 2017 er selskapsskatten 24 pst. og oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. 1,24.

8. Summen av minstefradraget i lønnsinntekt og minstefradraget i pensjonsinntekt begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt, dvs. 94 750 kroner for 2017

9. Skattyter som kun har lønnsinntekt, får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og det særskilte fradraget i arbeidsinntekt.

10. Særfradraget for store sykdomsutgifter videreføres med 2016-regler.

11. Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som lignes under ett for felles formue, er innslagspunktet det dobbelte av hva tabellen viser.

12. Tabellen viser den effektive verdisettingsrabatten for sekundærbolig og næringseiendom. For slike eiendommer eid av formueskattepliktige (personlige skatteytere og stiftelser mv.) tilsvarer dette den formelle rabatten på 20 pst. For slike eiendommer eid av ikke-børsnoterte selskap tilsvarer dette samlet verdsettingsrabatt når en både tar hensyn til den direkte rabatten i selskapet på 11 pst. og den nye verdsettingsrabatten på 10 pst. for aksjer og driftsmidler.

13. Ordinær avskrivningssats for saldogruppe c i 2016 er 20 pst., med forhøyet 22 pst. for lastebiler, vogntog og busser. Forslaget innebærer maksimal avskrivningssats på 24 pst. for alle driftsmidler i saldogruppen.

14. Startavskrivninger for driftsmidler i saldogruppe d innebærer i 2016 mulighet til å avskrive driftsmidler i saldogruppe d med 10 pst. ut over ordinær sats i anskaffelsesåret. I foreslått skatteopplegg for 2017 bortfaller startavskrivningene.

15. Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 pst. Satsen på 10 pst. gjelder også anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år.

16. Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med en forhøyet sats på 6 pst.

Finansdepartementet.

 

 

Kontakt oss

Partnere

Ove-Marthin Granlund
Ove-Marthin Granlund
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 50
M: +47 480 16 550
Stig Nordal
Stig Nordal
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 62
M: +47 480 16 562
Ernst Ravnaas
Ernst Ravnaas
Managing Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 30
M: +47 915 80 918
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717