Statsbudsjettet 2016 - MVA

Kontakt
Turistnæringen har lagt bak seg en sommersesong hvor lav kronekurs har bidratt til stor trafikk. Nå benytter regjeringen de gode tidene til å øke den lave merverdiavgiftssatsen fra 8 % til 10 %.
7. oktober 2015

Høyere turistmoms

Da det ble innført plikt til å beregne merverdiavgift på overnatting, persontransport og inngangsbilletter var det et mål å bringe tjenestene innenfor merverdiavgiftsområdet men uten at merverdiavgiften skulle fordyre tjenestene. Satsen ble derfor valgt slik at pliktig merverdiavgift skulle tilsvare fradragsberettiget inngående avgift og at prisene overfor forbrukerne dermed ikke skulle øke. Den foreslåtte endringen fra 8 til 10 % innebærer at avgiftsatsen ikke lenger er ment å være nøytral. Resultatet er at også overnatting, persontransport og inngangsbilletter i fremtiden vil være områder som bidrar med merverdiavgiftsinntekter til staten.

For overnattingssteder som for lengst er godt i gang med å markedsføre og selge vintersesongen vil det være et dilemma om prisene skal økes, slik merverdiavgiftsloven § 22-1, 2. ledd gir rett til, eller om bedriften selv skal dekke den økte avgiftsbelastningen.

Elektroniske aviser

Som forventet går regjeringen videre med sitt forslag om å gi avgiftsfritak (0-sats) for elektroniske medier.  Dagens løsning, med 0 % merverdiavgift for nyheter som blir levert på papir og 25 % merverdiavgift for nyheter som leveres elektronisk, har lenge fremstått som en anakronisme og det er derfor bare til å si velkommen til en løsning som gir lik avgiftssats enten nyhetene leveres på papir eller på skjerm.

Gjennomføringen av endringen er avhengig av godkjenning fra ESA. Avgiftsfritaket for nyheter må dessuten avgrenses mot andre ytelser som leveres elektronisk. Det er derfor uklart om endringene vil tre i kraft allerede fra 1. januar 2016.

Avgiftsfritak for "verdiløse" varer?

I statsbudsjettet for 2016 varsler regjeringen at Finansdepartementet er i ferd med å vurdere spørsmålet om mulige lettelser i plikten til å foreta uttaksberegning for ikke salgbare varer som gis bort. Bakgrunnen for arbeidet er at merverdiavgiftsbestemmelsene medfører at blant annet dagligvarebransjen nå kaster mat som kunne vært gitt vekk til, og brukt av, veldedige institusjoner.

Utgangspunktet her er at det ved gaver skal beregnes merverdiavgift på grunnlag av "den alminnelige omsetningsverdi" for den vare eller tjeneste som gis vekk, jf. merverdiavgiftsloven § 4-9, 1. ledd.

Det er lett å være enig i målet, en dagligvarebutikk som velger å gi vekk i stedet for å kaste gårsdagens brød bør ikke bli straffet med å måtte betale merverdiavgift. Samtidig illustrerer det forhold at Finansdepartementet nå ser på spørsmålet om et særskilt avgiftsfritak en grunnleggende problemstilling ved uttaksbestemmelsene, nemlig at vurderingen av hvilken verdi en gjenstand har avhenger av sammenhengen og hvem som vurderer verdien – mens det daggamle brødet har en positiv verdi for mottakeren kan situasjonen for butikken som gir det vekk være motsatt ved at et mulig salg forutsetter ekstra arbeid med å prise om brødene og kanskje redusert total omsetning på grunn av redusert salg av ferske brød.

Det varslede fritaket fra uttaksberegningen er positivt men det kunne vært ønskelig at Finansdepartementet benyttet anledningen til å foreta en videre vurdering av spørsmålet om hva som skal anses som korrekt avgiftsgrunnlag ved uttak.

Kontakt oss

Advokater

Erik Holgersen
Erik Holgersen
Senioradvokat
Bergen
T: +47 55 30 10 18
M: +47 480 16 632