Trafikklyssystemet – juridiske utfordringer i fremtidens regulering av lakseoppdrettsnæringen

Kontakt
Det såkalte trafikklyssystemet har vært Høyre/FrP-regjeringens store reguleringsprosjekt for akvakulturnæringen. Tankegangen bak prosjektet er at det er miljøets bæreevne som skal sette grensene for hvor mange oppdrettsanlegg som kan plasseres langs kysten. Kysten skal deles opp i produksjonsområder og miljøets bæreevne skal vurderes i det enkelte området.
30. september 2016

Forfatter: advokat/partner Halfdan Mellbye

Det nye reguleringssystemet skal etter planen på plass fra 1. januar 2017. I den nylig avsluttede høringsrunden har det imidlertid kommet sterke innvendinger, særlig fra oppdrettsnæringen selv. Hovedinnvendingen er at systemet ikke er tilstrekkelig utredet.

Reguleringen skal benytte lakselus som kriterium for å avgjøre om oppdrettsvirksomheten i et område skal få vokse, må stå på stedet hvil eller må redusere produksjonen. Utfordringen er at sammenhengen mellom lusetall i de enkelte oppdrettsanlegget og skadelig lusepress overfor vill laks og ørret i et område er uklar og usikker. Det miljømessige grunnlaget for systemet er derfor ikke på plass.

Den juridiske konsekvensen av dette er svært ulik avhengig av om reguleringen innebærer at produksjonen i et område økes eller reduseres.

Produksjonsøkninger kan vedtas uten god støtte i det miljømessige faktagrunnlaget. Ved en produksjonsøkning tildeles oppdretterne et gode i form av en adgang til å produsere mer fisk enn tidligere. Regjeringen trenger ikke noen klar lovhjemmel for å tildele et slikt gode. Det kan deles ut på bakgrunn av et miljømessig kriterium som er usikkert.

Produksjonsreduksjoner krever imidlertid et klart rettslig grunnlag. Utfordringen i forhold til dette regelverket er at vedtaket om reduksjon må være nødvendig ut fra en miljømessig vurdering. Det understrekes også av regjeringen i stortingsmeldingen som ligger til grunn for ordningen. Kravet om at reduksjonen må være miljømessig nødvendig forankres her både i akvakulturloven og i Grunnloven.

Spørsmålet kommer på spissen dersom reduksjonskravet rammer en oppdretter som har lave lusetall ved sine lokaliteter. Forutsetningen er da at noen andre i det aktuelle området har høyere lusetall, slik at området som helhet havner i ”rød” sone, med den konsekvens at produksjonen i hele området må reduseres.

For oppdretteren med lave lusetall kan man vanskelig si at reduksjonen av kapasiteten er miljømessig nødvendig. Hvis lusetallene er lave kan man uansett ikke mene at denne oppdretterens virksomhet sannsynligvis skader villfisk gjennom å skape lusepress. Ved en eventuell rettslig prøving vil da forskriften som krever reduksjon bli kjent ugyldig i det aktuelle enkelttilfellet, fordi forskriftens regel i dette tilfellet strider mot akvakulturloven og Grunnloven.

Regjeringen kan ikke vedta en forskrift der risikoen for ugyldighet er så stor som i dette tilfellet. Det er i hvert fall tre løsninger på problemet. Den ene løsningen er å utsette hele regelverket til man har det nødvendige faglige grunnlag for å kunne si at reduksjonene er nødvendig. Den andre løsningen er å fjerne den delen av regelverket som gir grunnlag for redusert produksjon og kun beholde dette som et system som tillater vekst der de kriteriene man nå vil benytte gir ”grønt lys”. Den tredje muligheten er å gi et effektivt regelverk for dispensasjoner som medfører at kun oppdretterne som er i en situasjon der redusert produksjonskapasitet er ”nødvendig” ut fra miljøhensyn pålegges faktisk reduksjon.

Slik dagens situasjon er vil man neppe kunne si at redusert produksjonskapasitet er nødvendig utenom de tilfellene der man overtrer lusegrensene på den enkelte lokalitet. Der har vi allerede en ordning for redusert maksimal biomasse som administreres av Mattilsynet.

Legg inn din e-postadresse for å motta artikler som omhandler fagområdet Fiskeri og oppdrett?

Kontakt oss

Partnere

Lars Selmar Alsaker
Lars Selmar Alsaker
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 11
M: +47 419 16 711
Ole-Martin Lund Andreassen
Ole-Martin Lund Andreassen
Partner, dr. Juris.
Tromsø
T: +47 77 61 78 13
M: +47 480 16 513
Eirik Edvardsen
Eirik Edvardsen
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 04
M: +47 480 16 504
Harald Ellefsen
Harald Ellefsen
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 02
M: +47 480 16 502
Halfdan Mellbye
Halfdan Mellbye
Partner (H)
Bergen
T: +47 55 30 10 31
M: +47 419 16 731
Olav Egil Midtgaard
Olav Egil Midtgaard
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 27
M: +47 419 16 727
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717