Rettsklubbe foto

Tvisteløsning

Kontakt
Aksjekjøpsavtalen har normalt bestemmelser om lovvalg og tvisteløsning. For tvisteløsning står valget mellom voldgift eller alminnelige domstoler. Er det ikke avtalt noe om tvisteløsning gjelder domstolsbehandling.
18. desember 2017

Forfatter: Partner | Advokat Odd Moe

Voldgift er mest vanlig og avtales i ca 2/3 av tilfellene. Det er en form for privat tvisteløsning hvor tvisten avgjøres av en voldgiftsrett i stedet for de alminnelige offentlige domstoler. Voldgift reguleres av lov om voldgift av 14. mai 2004 nr 25. Loven kan i stor utstrekning fravikes eller suppleres ved avtale. Loven gjelder for voldgift som foregår i Norge og omfatter så vel nasjonale som internasjonale tvister med mindre annet er avtalt. Voldgiftsretten har en eller flere dommere oppnevnt av partene. I avtalen om voldgift er det normalt fastsatt hvor mange dommere voldgiftsretten skal bestå av. Det vanlig er at partene oppnevner en dommer hver, og at disse sammen oppnevner voldgiftsrettens leder. Dette er også voldgiftslovens regel. Juridiske professorer, dommere og erfarne forretningsadvokater oppnevnes ofte som voldgiftsdommere. Normalt krever voldgiftsdommerne at partene innbetaler forskudd til sikkerhet for dekning av rettens honorar og andre kostnader for voldgiftsretten. Voldgiftsavgjørelser er endelige og kan  ikke påankes slik som avgjørelser fra de alminnelige domstolene tingrett og lagmannsrett. Når voldgiftsdommen ikke kan ankes, noe som er hovedregelen hvis partene ikke har avtalt annet, vil voldgiftsrettens avgjørelse ha samme virkning som en rettskraftig dom avsagt av de alminnelige domstoler. Dommen er dermed tvangsgrunnlag for det krav som er avgjort i saken og kan tvangsfullbyrdes etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven.

Voldgiftsbehandling foretrekkes først og fremst fordi tvisten kan gå for lukkede dører og fordi endelig avgjørelse kan oppnås relativt raskt ved at avgjørelsen ikke kan ankes. Særlig mellom næringsdrivende er hensynet til hurtig avgjørelse viktig. Den manglende ankeadgang kan også spare partene for omkostninger, men siden det er partene som må betale voldgiftsdommerne vil en voldgiftsbehandling ofte kunne medføre høyere kostnader enn domstolsbehandling. Manglende ankeadgang har også den virkning at man ikke kan få prøvd saken på nytt, man får kun en sjanse. Frykten for høyere kostnader og manglende ankerett og er ofte det som blir avgjørende når det velges domstolsbehandling fremfor voldgift. Undertiden ser man også at domstolsbehandling ønskes av enkelte på grunn av styrkeforholdet mellom partene og manglende kjennskap til voldgiftsbehandling.    

Dersom hensynet til konfidensialitet og ikke offentlighet er avgjørende eller medvirkende for valget av voldgift, må det uttrykkelig fastsettes i voldgiftsavtalen (bestemmelsen om tvisteløsning) at alle tvister knyttet til aksjekjøpsavtalen skal være underlagt taushetsplikt og offentlighet. Hvis dette ikke fremgår, vil voldgiftsbehandlingen og voldgiftsrettens avgjørelser ikke være underlagt taushetsplikt.

Voldgiftsbehandling foregår stort sett på samme måte som en rettssak for de alminnelige domstoler; med stevning, tilsvar, prosesskriv og muntlig forhandling med parts- og vitneforklaringer.  Når det gjelder bevis fastslår voldgiftsloven at partene har ansvaret for å opplyse saken og føre de bevis de ønsker. Voldgiftsretten kan ikke pålegge parter eller vitner å forklare seg, eller å fremlegge bevis. Det er bare domstolene som har slik myndighet. Voldgiftsretten kan imidlertid be domstolene om bistand til opptak av partsforklaringer, vitneforklaringer og andre bevis., Voldgiftsretten treffer sin avgjørelse ved stemmeflertall og fastsetter sin egen godtgjørelse og utgiftsdekning i dommen. Partene er solidarisk ansvarlig for omkostningene hvis ikke annet er avtalt mellom voldgiftsretten og partene. Retten skal etter begjæring fra en part fordele saksomkostningene mellom partene slik den finner riktig. Her vil voldgiftsretten normalt følge samme regler som ved behandling av saker for de alminnelige domstoler, slik at tapende part normalt må dekke voldgiftsrettens og motpartens omkostninger. Voldgiftsdommen skal angi tid og sted for domsavsigelsen, og et undertegnet eksemplar av dommen skal sendes tingretten til oppbevaring. Dersom en part reiser søksmål for de alminnelige domstoler i en sak hvor det er avtalt voldgift, skal domstolen avvise søksmålet såfremt dette begjæres av den annen part senest samtidig med at vedkommende går inn på sakens realitet. Dersom den annen part ikke begjærer saken avvist vil saken gå for alminnelige domstoler.  Midlertidig sikring (arrest og midlertidig forføyning) kan behandles av de alminnelige domstoler selv om tvisten hører under voldgift.

Der hvor det er avtalt tvisteløsning ved alminnelige domstoler, gjelder reglene i tvisteloven. Saken starter da enten i forliksrådet eller tingretten. Tingrettens avgjørelse kan påankes til lagmannsretten, og dens avgjørelse kan påankes videre til Høyesterett. Det er få saker som slipper inn for Høyesterett slik at det i praksis normalt blir tale om to instanser. Domstolsbehandling avtales i ca 1/3 av tilfellene.

Denne publikasjonen inneholder følgende artikler:

Aksjekjøpsavtalen

Kjøpesummen

Earn-out

Betingelser for gjennomføring

Selgers garantier

Selgers ansvar ved brudd på avtalen

Escrow

Regulering av konkurranserettslige forhold i avtaleverket

Tvisteløsning

Kontakt oss

Partnere

Ole-Martin Lund Andreassen
Ole-Martin Lund Andreassen
Partner, dr. Juris.
Tromsø
T: +47 77 61 78 13
M: +47 480 16 513
Terje Bjørndahl
Terje Bjørndahl
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 03
M: +47 480 16 503
Terje Gulbrandsen
Terje Gulbrandsen
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 88
M: +47 480 16 588
Joakim M. Hovet
Joakim M. Hovet
Partner
Tønsberg
T: +47 33 01 77 77
M: +47 975 74 292
Erik Lind
Erik Lind
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 67
M: +47 480 16 567
Odd Moe
Odd Moe
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 70
M: +47 480 16 570
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717