Unngå kostnader i 2017 knyttet til konkurranseklausuler inngått før 1. januar 2016

Kontakt
Fra 1. januar 2016 ble det innført nye bestemmelser om konkurransebegrensende avtaler i arbeidsmiljøloven. Det er gitt overgangsregler som gjelder frem til årsskiftet 2016/17. Det er viktig å være oppmerksom på hva som blir den rettslige situasjonen etter perioden med overgangsregler, fordi de nye reglene kan medføre betydelige økonomiske forpliktelser som det i en del tilfeller er mulig å gardere seg mot dersom det tas grep før årsskiftet.
29. september 2016

Forfattere: senioradvokat Magne Mjaaland og advokat/partner Henning M. Heitmann

I de nye bestemmelsene er det fastsatt at konkurransebegrensende avtaler maksimalt kan ha en varighet på 12 måneder, samt at det for konkurranseklausuler må betales vederlag i klausuleringsperioden. Overgangsreglene innebærer at de nye lovbestemmelsene først vil få virkning fra 1. januar 2017 for avtaler inngått før årsskiftet 2015/16.

Før årsskiftet 2015/16 var det mulig å avtale konkurranseklausuler uten at arbeidstakere fikk rett til noe vederlag i klausuleringsperioden, samt ha en lengre varighet enn ett år. Overgangsreglene medfører at en konkurranseklausul som er avtalt før årsskiftet 2015/16 og iverksatt i 2016, vil bestå uten vederlag frem til årsskiftet 2016/17, men deretter inntrer betalingsplikt for tidligere arbeidsgiver frem til konkurranseforbudsperioden utløper.

Har en konkurranseklausul inngått før årsskiftet 2015/16 uten betalingsplikt blitt iverksatt i 2016, og den har en varighet som strekker seg ut over årsskiftet 2016/17, kan det foreligge et ønske hos tidligere arbeidsgiver om å frafalle klausulen for å unngå å måtte betale vederlag i 2017. Særlig aktuelt er dette dersom arbeidstaker har tatt nytt arbeid i annen bransje og dermed ikke er noen nærliggende konkurransemessig trussel lenger.

Det følger av de nye bestemmelsene i arbeidsmiljøloven at mens et arbeidsforhold består og klausulen ikke er iverksatt, kan arbeidsgiver på ethvert tidspunkt ensidig si opp en konkurranseklausul. Arbeidsgiver kan også etter de nye bestemmelsene la være å iverksette konkurranseforbud ved å la være å gi den redegjørelse som de nye reglene krever. Videre følger det av loven at dersom en arbeidsgiver ønsker å fri seg fra en konkurranseklausul etter at konkurranseforbudet er iverksatt, er han avhengig av skriftlig aksept fra arbeidstakeren.

Ved utforming av konkurranseklausuler har det vært relativt vanlig at arbeidsgivere har betinget seg en opsjon til ensidig å kunne frafalle en klausul etter at den er trådt i kraft, med den konsekvens at arbeidstakeres rett til vederlag bortfaller, (enten med omgående virkning eller etter utløpet av en angitt frist). Foreligger det en avtale med en slik opsjon, vil det være mulig for tidligere arbeidsgiver før årsskiftet 2016/17 å frafalle en iverksatt klausul. Dersom det ikke gjøres innen nevnte tidspunkt, medfører de nye reglene at tidligere arbeidsgiver må begynne å betale vederlag fra 1. januar 2017, og er avhengig av skriftlig aksept hos arbeidstaker om han i løpet av 2017 ønsker å fri seg fra forpliktelsene. Loven tillater da ikke lenger at det er avtalt frafall av konkurranseforbud med virkning for kompensasjonsplikten.

Ble det for eksempel i 2014 inngått en konkurranseklausul med to års bindingstid uten betalingsplikt, og den trådte i kraft i januar 2016, medfører overgangsreglene ingen rettigheter til vederlag frem til utløpet av 2016, men i hele 2017 vil arbeidstakeren ha rett til vederlag etter lovens bestemmelser. Vederlaget skal utgjøre 100 % av arbeidsvederlag opp til 8 ganger folketrygdens grunnbeløp (G), og minst 70 % av det som overstiger det nivået, (med et tak på 12 G i samlet årlig vederlagsplikt). Dette innebærer at dersom arbeidstakeren i eksemplet ovenfor tjente 1 million hos arbeidsgiveren i 2015, vil han i 2017 ha krav på en samlet ytelse på i overkant av kr 900 000 under konkurranseforbud.

Har en arbeidsgiver i en konkurranseklausul inngått før årsskiftet 2015/16 ensidig betinget seg adgang til å frafalle klausulen etter at den er trådt i kraft, tilsier overgangsreglene at dette kan gjøres frem til årsskiftet 2016/17. Etter nevnte tidspunkt vil dette stille seg på en annen måte, i og med at overgangsreglene da ikke gjelder lenger og de nye reglene tilsier at et iverksatt konkurranseforbud er gjensidig bindende med den vederlagsplikt som ligger på arbeidsgiver ut perioden.

Er det ønskelig å foreta endring av iverksatte konkurranseklausuler, bør arbeidsgivere konsultere advokat i god tid før årsskiftet, for å få avklart om det foreligger endringsadgang, samt få hjelp til å finne tjenlige løsninger. Konkurranseklausuler som ikke er tilpasset den nye lovgivningen er det også viktig at revideres før årsskiftet, slik at det unngås uklarheter og tvetydigheter i rettsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som følge av nye regler sammenholdt med avtalen.

Kontakt oss

Partnere

Per Ragnar Bronken
Per Ragnar Bronken
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 28
M: +47 480 16 528
Eirik Edvardsen
Eirik Edvardsen
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 04
M: +47 480 16 504
Henning M. Heitmann
Henning M. Heitmann
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 33
M: +47 414 09 003
Espen Johannessen
Espen Johannessen
Partner
Tromsø
T: +47 77 61 78 15
M: +47 480 16 515
Torkel Tveit
Torkel Tveit
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 43
M: +47 419 16 743