Utsikt ut mot sjøen fra møterom hos SANDS i Ålesund foto

Skattemyndighetene skal få utvidet adgang til bevissikring i skattesaker

Kontakt
Skattemyndighetene har ingen lovfestet adgang til å foreta ransaking og beslag slik politi- og påtalemyndighet har etter straffeprosessloven. Det er heller ikke regler i skatteforvaltningsloven som gir skattemyndighetene utvidet adgang til å foreta skjult observasjon (spaning).
8. oktober 2018

Departementet foreslår at det skal gis adgang til å foreta bevissikring i skatteforvaltningsloven § 10-15. Dette innebærer at man ved tvang kan kreve adgang til lokaler, eiendommer, transportmidler og andre oppbevaringssteder for å sikre bevis til bruk i skattesaker. De skal også kunne be seg bistått av politiet ved behov.

Beslutning om bevissikring skal treffes av tingretten og kan påankes. De samme rettssikkerhetsgarantiene som når politiet foretar beslag etter straffeprosessloven skal gjelde. Det er også vilkår for å benytte seg av adgangen at det foreligger rimelig grunn til mistanke om at den skattepliktige har overtrådt reglene om tilleggsskatt. Bevissikring kan bare foretas når det er tilstrekkelig grunn til det, og må ikke etter sakens art og forholdene ellers være et uforholdsmessig inngrep. Ved bevissikring i hjemmet og hos tredjeparter kreves det i tillegg at det er særlig grunn til å tro at bevis oppbevares der.

Det er foreslått at endringene trer i kraft 1. juli 2019.

Departementet har også vurdert om skatteetaten bør gis lovfestet adgang til skjult observasjon (spaning) ved mistanke om skatteunndragelse, men har kommet til å ikke foreslå en egen bestemmelse om dette. Det henvises til grensedragningen mot Grunnloven § 102 og EMK art 8 om retten til privatliv. Departementet uttaler at skatteetaten innenfor grensene til disse bestemmelsene i noen grad kan observere transaksjoner og foreta kontrollkjøp i bransjer der det er høy risiko for skatteunndragelser, for så senere å kontrollere at transaksjonene er registrert. Skatteetaten bør også kunne bruke opplysninger fra åpne kilder som aviser og nettsider som er tilgjengelig for allmennheten. Det er imidlertid ikke adgang til å foreta langvarig og systematisk observasjoner av bestemte personer eller steder.

Legg inn din e-postadresse for å motta artikler som omhandler fagområdet Skatt, avgift og regnskap?

Kontakt oss

Partnere

Torgeir  Fjeldskaar
Torgeir Fjeldskaar
Partner (H)
Bergen
T: +47 55 30 10 49
M: +47 951 16 347
John Olav Auran
John Olav Auran
Partner
Tønsberg
T: +47 33 01 77 84
M: +47 982 07 203
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717

Advokater

Erik Holgersen
Erik Holgersen
Senioradvokat
Bergen
T: +47 55 30 10 18
M: +47 480 16 632
Tina Hovland Bargård
Tina Hovland Bargård
Advokat (Permisjon)
Bergen
T: +47 55 30 10 51
M: +47 400 71 424

Rådgivere/økonomer

Arne Hjertholm
Arne Hjertholm
Seniorøkonom
Oslo
T: +47 22 81 46 46
M: +47 419 16 722