Oslo Børs publiserer veiledning om rapportering av samfunnsansvar

Kontakt
Oslo Børs publiserte denne uken en veiledning til bedrifter om rapportering av samfunnsansvar, herunder bl.a. forhold knyttet til miljø og klima, korrupsjon, menneske- og arbeidstakerrettigheter, leverandører og kunder samt skatt og konkurranseforhold.
7. september 2016

Av: Partner Terje Gulbrandsen og advokatfullmektig Heidi Magnussen, SANDS

Forhold knyttet til samfunnsansvar vektlegges i økende grad av investorer og øvrige interessenter

Antall selskaper i EU som rapporterer om samfunnsansvar i sine årsrapporter har økt betydelig de siste ti årene. Bevisste forbrukere, investorer med etiske mandater, og ansatte som vektlegger samfunnsansvarlig opptreden fra arbeidsgiver, er forhold som alle taler for at bedrifter har en egeninteresse i å opptre og fremstå samfunnsansvarlig. Det har i den senere tid vært observert en anerkjennelse hos selskaper om at ansvarlig drift kan ha stor betydning for selskapets forutsetninger for å skape lønnsomhet og aksjonærverdier på lang sikt.

Samfunnsrapporteringsplikten i regnskapsloven

Selskapene som er notert på Oslo Børs og Oslo Axess er underlagt regler om rapportering av samfunnsansvar. Denne rapporteringsplikten er nedfelt i regnskapsloven § 3-3c. En forutsetning for at plikten til samfunnsrapporering skal inntre, er at selskapet er regnskapspliktig etter regnskapsloven § 1-2, jf. § 3-1. Plikten til å avgi redegjørelse om samfunnsansvar er imidlertid avgrenset til å gjelde store foretak. Legaldefinisjonen av hva som regnes som store foretak fremgår som følger av regnskapsloven § 1-5:

  1. allmennaksjeselskaper,
  2. regnskapspliktige hvis aksjer, andeler, grunnfondsbevis eller obligasjoner noteres på børs, autorisert markedsplass eller tilsvarende regulert marked i utlandet, eller
  3. andre regnskapspliktige dersom det er fastsatt i forskrift gitt av departementet.

En nærmere presisering av hva som ligger i selskapets «samfunnsansvar» følger av regnskapsloven § 3-3c første ledd. Her knyttes arbeidet med menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale hensyn, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon til «foretakets forretningsstrategier, til den daglige driften og til forholdet til interessentene». Rapporteringsbestemmelsen oppstiller videre et minstekrav til hvilke opplysninger som kreves rapportert. Minstekravet består av følgende tre dimensjoner; opplysninger om retningslinjer for samfunnsansvar, arbeidet med å omsette disse til handling, samt vurdering av resultatene og forventninger til dette arbeidet fremover.

Veiledningen – et praktisk verktøy for selskaper

Til tross for rapporteringskravene i regnskapsloven er det i noen tilfeller et gap mellom informasjonen som fremkommer av selskapenes rapportering og de opplysningene som investorer og øvrige interessenter etterspør for å kunne gjøre en mest mulig riktig vurdering av selskapenes evne til å skape langsiktige aksjonærverdier.

Børsens veiledning er ment å være et nyttig og praktisk verktøy for å bidra til en effektiv, helhetlig og relevant samfunnsansvarsrapportering, og inneholder et eksempel på en prosess for rapportering av samfunnsansvar som kan tilpasses den enkelte bedrifts virksomhet og størrelse og ønsket grad av rapporteringsnivå.  

Det vil være frivillig for selskapene om de ønsker å benytte Børsens veiledning, men selskaper som velger å benytte seg av den anbefales å ta den i bruk fra og med regnskapsåret 2017.

Kontakt oss

Partnere

Terje Gulbrandsen
Terje Gulbrandsen
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 88
M: +47 480 16 588