Verdivurderinger - andre metoder

Kontakt
I tillegg til kontantstrømmetoden beskrevet i artikkelen Verdivurderinger – kontantstrømsmetode, finnes det en rekke andre metoder for å verdsette en virksomhet.
19. juni 2017

Forfatter: Partner Halvor Grov

Disse metodene vil ofte være basert på at markedet eller andre aktører har en formening om verdien/fremtidige kontantrømmer som kommer til utrykk enten i en takst eller multipler mv som kan benyttes ved verdsettelsen av virksomheten eller eiendel.

Andre metoder kan i korthet oppsummeres nedenfor:

Multippelbaserte metoder

Denne metoden tar ofte utgangspunkt i multipler avledet av enten børsnoterte selskap eller kjente transaksjoner. For børsnoterte selskap vil verdien av egenkapitalen bli verdsatt gjennom daglige noteringer av aksjen. Basert på de børsnoterte selskapenes regnskaper og selskapenes aksjekurser kan ulike multipler bli utledet. Disse multiplene kan være multipler som omtalt ovenfor. Beregnede multipler fra børsnoterte selskap innenfor samme bransje kan igjen benyttes på den virksomheten som skal verdsettes.

Tilsvarende multipler som omtalt ovenfor kan også beregnes på kjente transaksjoner hvor selskap i samme bransje har blitt omsatt. Man bør være varsom med å ukritisk benytte multipler basert på børsnoterte selskaper på mindre selskaper uten å vurdere om multiplene bør justeres for eventuelle illikviditetsrabatter eller småbedriftsrabatt mv.

Balansebasert metode

Denne metoden tar utgangspunkt i virksomhetens balanse hvor man identifiserer eventuelle mer- eller mindreverdier i virksomhetens balanse. Mer- eller mindreverdiene vil bli identifisert ved hjelp av f eks takster eller lignende fra tredje parter. Det er således ikke noen prinsipiell forskjell mellom denne metoden og metodene nevnt ovenfor, da takster eller andre observerte markedsverdier av virksomhetens eiendeler normalt blir fastsatt basert på de underliggende kontantstrømmene. Denne metoden blir normalt benyttet for selskap hvor de enkelte eiendelene kan verdsettes separat, f eks skipseiende selskap hvor verdien av skipene blir fastsatt basert på takster fra tredjemenn.

Gjenanskaffelsesmetode

Denne metoden tar utgangspunkt i hvilken pris virksomhetens eiendeler kan gjenanskaffes til. Gjenanskaffelsesverdien blir videre redusert med det slit og elde driftsmidlene har blitt utsatt for. Normalt bør det være en nær sammenheng mellom den reduksjonen i verdien basert på slit og elde og de regnskapsmessige avskrivninger på de aktuelle driftsmidlene.

 

Denne publikasjonen inneholder følgende artikler

Bruk av rådgivere

Mandatavtaler med transaksjonsrådgiver

Verdivurderinger - generelt

Verdivurderinger - kontantstrømsmetode

Verdivurderinger – andre metoder

Virksomhetsverdi til egenkapitalverdi (EV til EK)

Restrukturere før salg?

Forberedelse til due diligence - opprettelse av datarom

Selgers due diligence

Initielle konkurranserettslige vurderinger og avklaringer