Verdivurderinger - generelt

Kontakt
I en transaksjonssituasjon vil det ofte være naturlig og nødvendig å gjennomføre en verdivurdering av det som skal selges eller kjøpes. Formålet med verdivurderingen vil være finne verdien av virksomheten som skal selges/kjøpes.
19. juni 2017

Forfatter: Partner Halvor Grov

Verdivurdering skal i utgangspunktet forsøke å fastsette hva den enkelte eiendel eller virksomhet er verdt i en situasjon med en villig kjøper og selger, og hvor begge parter har all relevant informasjon som setter kjøper og selger i stand til å fatte en rasjonell beslutning. Verdien av en eiendel eller virksomhet kan selv i en situasjon hvor kjøper og selger har all relevant informasjon være ulik. Kjøper kan ha ulik tro på framtiden og se muligheter og markedspotensiale innenfor andre markedsområder enn hva selger gjør. Kjøper kan også se synergier med egen virksomhet, som gjør at verdien av virksomheten kan ha en høyere verdi for kjøper enn for selger.

Verdivurdering kan gjennomføres på ulike måter og med ulike metoder. Grunnleggende for en verdivurdering, uavhengig av metodevalg er hvilken kontantstrøm/resultat kjøper eller selger tror eiendelen eller virksomheten vil generere i framtiden, samt hvilken risiko som er knyttet til det framtidige resultat(ene) av virksomheten eller eiendelen.

Overordnet kan en verdivurdering gjennomføres ved hjelp av ulike metoder:

  1. Kontantstrømsmetode
  2. Balansebaserte metoder
  3. Multiplikatormodell

Uavhengig av hvilken metode som benyttes for å beregne verdien av virksomheten eller eiendelen vil verdivurderingen også inkludere vurdering av andre balansestørrelser som ikke driftsrelaterte eiendeler og gjeld for å beregne verdien av egenkapitalen til virksomheten.

Ved bruk av de ulike verdsettelsesmetodene som omtalt ovenfor, vil man normalt beregne en virksomhetsverdi (1). Virksomhetsverdien vil være verdien av den virksomhet som drives uavhengig av hvordan denne er finansiert. Inkludert i virksomhetsverdien vil også være driftsrelaterte omløpsmidler og driftsrelatert kortsiktig gjeld. Virksomhetens ikke driftsrelaterte eiendeler, det vil si eiendeler som ikke inngår i virksomheten, blir lagt til verdien av virksomheten. Dette vil ofte være finansielle plasseringer, eiendom som ikke benyttes i virksomheten som verdsettes o.l. (2).

Virksomhetens rentebærende gjeld trekkes fra verdien av virksomheten og de ikke driftsrelaterte eiendelene.

Nedenfor vil vi kort redegjøre overordnet for de ulike metodene for å beregne en virksomhetsverdi. For en nærmere gjennomgang av de enkelte metodene viser vi til andre artikler i denne artikkelserien.

Kontantstrømanalyse

En kontantstrømsmetode tar utgangspunkt i hva kjøper/selger forventer at eiendelen eller virksomheten vil genere av framtidige kontantrømmer. De framtidige kontantstrømmene blir neddiskontert med et avkastningskrav. Den neddiskonterte kontantstrømmen kan enten være før eller etter skatt og en kontantstrøm til totalkapitalen eller til egenkapitalen. I prinsippet vil man komme til samme resultat uavhengig av metodevalg, men i praksis vil verdien ofte kunne bli forskjellige.

Balanserte metoder

Denne metoden tar utgangspunktet i virksomhetens balanse. Ved bruk av denne metoden vil man gjøre en vurdering av om det foreligger mer- eller mindreverdier av de enkelte balanseposter i virksomhetens regnskap. I prinsippet er det ingen forskjell fra denne metoden i forhold til metoden omtalt ovenfor, men metoden blir normalt benyttet i en sitasjon hvor de enkelte eiendelene kan identifiseres og verdsettes separat, uten at disse brukes som en del av en løpende virksomhet. Eksempler på denne metoden vil ofte være et selskap som eier noterte verdipapirer eller andre eiendeler som lett kan verdsettes separat, og hvor det ofte finnes «markedspriser». Andre eksempler på selskap som kan benytte denne metoden er skipseiende selskap eller eiendomsselskap.

Multippelbaserte metode

En multippelbasert metode tar normalt utgangspunkt i ett regnskapsresultat - for eksempel driftsresultat (EBIT) eller driftsresultat før av og nedskrivninger (EBITDA) - og multipliserer dette resultatet med en multippel. Denne multippelen kan enten være basert på sammenlignbare børsnoterte selskap eller basert på transaksjoner hvor sammenlignbare selskap er blitt omsatt. I enkelte tilfeller kan det brukes andre multipler, som er uttrykk for verdiskapingen og verdidrivere for den aktuelle virksomheten. Dette kan for eksempel være antall kvadratmeter på bygg eller tomteområder for eiendomsselskap.

 

Denne publikasjonen inneholder følgende artikler:

Bruk av rådgivere

Mandatavtaler med transaksjonsrådgiver

Verdivurderinger - generelt

Verdivurderinger - kontantstrømsmetode

Verdivurderinger – andre metoder

Virksomhetsverdi til egenkapitalverdi (EV til EK)

Restrukturere før salg?

Forberedelse til due diligence - opprettelse av datarom

Selgers due diligence

Initielle konkurranserettslige vurderinger og avklaringer