Verdivurderinger - kontantstrømsmetode

Kontakt
Kontantstrømsmetoden må anses å være den dominerende metoden for å verdsette både virksomheter og enkelteiendeler. Ulike varianter av denne metoden brukes både i forbindelse med transaksjoner, og i situasjoner hvor selskap skal teste sine eiendeler for mulig verdifall.
19. juni 2017

Forfatter: Partner Halvor Grov

I den metoden er det tre overordnede faktorer som man må forholde seg til.

  1. Estimere fremtidig kontantstrøm
  2. Perioden, tidshorisonten til kontantstrømmene
  3. Risiko /Avkastningskrav

Formelen for å beregne nåverdien av fremtidige kontantstrømmer kan illustreres på følgende måte:

 

Estimere fremtidig kontantstrøm

Når man skal estimere fremtidige kontantstrømmer er det viktig å ha et forhold til verdidriverne i virksomheten. Verdidrivere vil i mange tilfelle være kundeutvikling, omsetning per kunde eller bruttomarginen (bruttofortjenesten) på de produkter virksomheten selger. Videre må man ha et forhold til den kostnadsbasen som virksomheten har, og utviklingen av denne i framtiden. I den grad man har en forventning om økt omsetning og fortjeneste i framtiden, må man for det første ha en vurdering av hvordan og i hvilken grad dette vil være realistisk. Videre må man ha et forhold til hvordan kostnadsbasen vil utvikle seg i dette scenariet, samt hvilke investeringer som vil være nødvendig i framtiden, både i relasjon til å vedlikeholde de eiendelene som er nødvendige for virksomheten, samt eventuelt de nyinvesteringer som må gjennomføres for å oppnå de fremtidige forvente kontantstrømmer.

Normalt vil kontantstrømmen bli beregnet enten til egenkapitalen eller til totalkapitalen. Kontantstrøm til totalkapitalen vil være kontantstrømmen til virksomheten uten at det tas hensyn til hvordan virksomheten er finansiert. Denne metoden er den som normalt blir benyttet til Norge.

Nedenfor vises det en oppstilling om hvordan kontantstrømmen kan beregnes til totalkapitalen basert på regnskap eller fremtidige budsjetter for virksomheten.


Skatt til virksomhetens resultat blir beregnet uten fradrag for virksomhetens finanskostnader eller finansinntekter.

Tidsperiode

Normalt bør fremtidige kontantstrømmer estimeres i 5 -7 år. Tidsperioden vil avhenge av hvilken forventning man har til utviklingen av virksomheten i fremtiden. Etter framskrivingsperioden vil det være normalt enten å benytte siste periodes kontantstrøm for å beregne en evighetsverdi (Gordons formel) eller legge til grunn en multippel eller metode for å fastsette terminalverdien der dette er naturlig. Om man velger å bruke en evighetsverdi som terminalverdi må man være realistisk med hensyn til hvilke vekstforutsetninger som legges til grunn i evighetsverdien. Med en høy vekst vil terminalverdien kunne bli svært høy.

Risiko og avkastningskrav

Når de fremtidige kontantstrømmene skal neddiskonteres må man benytte et avkastningskrav som reflekterer den markedsmessige risikoen i den bransjen virksomheten opererer i. Virksomhetsspesifikk risiko skal normalt ikke legges i avkastningskravet, men bør hensyntas i de kontantstrømmer som neddiskonteres.

En metode som benyttes i stor grad er å beregne et avkastningskrav basert på kapitalverdimodellen (WACC). I den grad man legger til grunn forutsetninger i beregningen av avkastningskravet basert på børsnoterte selskap vil man ofte også legge til små bedriftspremie, illikviditetspremie mv.

 

Denne publikasjonen inneholder følgende artikler

Bruk av rådgivere

Mandatavtaler med transaksjonsrådgiver

Verdivurderinger - generelt

Verdivurderinger - kontantstrømsmetode

Verdivurderinger – andre metoder

Virksomhetsverdi til egenkapitalverdi (EV til EK)

Restrukturere før salg?

Forberedelse til due diligence - opprettelse av datarom

Selgers due diligence

Initielle konkurranserettslige vurderinger og avklaringer