Viktige endringer i tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven

Kontakt
Den 18. april 2017 trådte etterlengtede endringer i inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven i kraft. Hensikten er å legge til rette for kostnadsbesparende og tidseffektive løsninger. Tidligere har det vært stilt krav til at viktige varsler sendes fysisk på papir, noe som har hindret bruk av elektronisk kommunikasjon i saksbehandlingen ved innfordring av pengekrav. De nye endringene medfører at elektronisk kommunikasjon likestilles med papirkommunikasjon og at elektronisk signerte gjeldsbrev kan tvangsfullbyrdes på lik linje med fysisk signerte gjeldsbrev.
8. mai 2017

Forfatter: Eline Hvidsten | Advokat

Inkassovarsel og varsel om tvangsfullbyrdelse kan sendes elektronisk

Det er åpnet for at inkassovarsel og varsel om tvangsfullbyrdelse kan sendes elektronisk og per e-post. Mer konkret er det oppstilt vilkår om at varsler og meddelelser kan sendes elektronisk dersom meddelelsen er sendt på «betryggende måte». I vurderingen av hva som oppfattes som «betryggende» skal det legges vekt på at mottakeren i tilstrekkelig grad blir gjort oppmerksom på at varsel sendes elektronisk og at vedkommende i forkant har samtykket til å motta varsel på e-post.

   a) Bruk av digitale postkasser

Departementet har uttalt at bruk av digitale postkasser i utgangspunktet vil tilfredsstille kravet til «betryggende» forsendelse. Der hvor mottakeren har opprettet digital postkasse trengs det ifølge departementet ikke samtykke til at postkassen kan benyttes til forsendelse av inkassovarsel og varsel om tvangsfullbyrdelse.

   b) Bruk av e-post

Bruk av private e-postadresser for forsendelser kan og anses betryggende avsendt på nærmere gitte vilkår, men bruken krever mottakers forutgående samtykke. Å benytte e-post kan by på særlige utfordringer ettersom kravshaver er forpliktet til å sikre at e-postadressen er korrekt, i bruk og at skyldner har samtykket til å motta varsler til e-postadressen. Det vil fort være kravshaver som bærer risikoen for at varsel kommer frem. Ved avgjørelsen om meddelelsen er betryggende sendt vil tiden som har gått fra samtykke ble avgitt og utsendelse av varselet være av betydning. Dersom det nylig er kommunisert med skyldner på en e-postadresse må det å benytte den anses som betryggende.

   c) Bruk av andre «portaler»

Lovendringen åpner også for at meddelelser også skal kunne skje via andre «portaler» uten at det defineres hva som ligger i begrepet. Forutsetningen for betryggende avsendelse i dette tilfellet er at avsenderen til vanlig bruker portalen til å kommunisere med mottakeren og at avsenderen vet at mottakeren har akseptert å bruke portalen og allerede er vant til å bruke den, og hvor mottakeren i tillegg får varsel om meddelelsen pr sms eller e-post. Det er forutsatt at portalløsningen har tilfredsstillende sikkerhetsmekanismer for å sikre at det er mottakeren som kan få tilgang til meddelelsen.

   d) Krav til samtykke – ved bruk av e-postadresser

Når det gjelder krav til forutgående samtykke så kan inkassoselskapet eller prosessfullmektigen som opptrer på vegne av kravshaveren kontakte skyldner per e-post dersom skyldneren har samtykket til dette ved avtaleinngåelsen med kravshaver eller det er direkte avtalt mellom skyldner og inkassoselskapet. Dersom skyldner nylig har vært i kontakt med inkassoselskapet eller prosessfullmektigen per e-post anses dette som samtykke til at forsendelser kan skje på den samme e-postadressen.

   e) Kryptering av e-postforsendelser

Selv om det nå er åpnet for at varsler kan sendes per e-post så er kravshaver og inkassator allikevel forpliktet til å opptre i henhold til annet lovverk som eventuelt kan sette skranker for bruk av e-post som kommunikasjonsmetode. Verdt å nevne i den forbindelse er det at blant annet personopplysningsforskriften oppstiller krav til kryptering av e-postforsendelser.

Elektroniske signerte gjeldsbrev kan tvangsfullbyrdes direkte

Også bestemmelsene om tvangsgrunnlagene har blitt «digitalisert». Endringen har blant annet åpnet for at elektronisk signerte gjeldsbrev kan benyttes som særlig tvangsgrunnlag på lik linje med gjeldsbrev som er signert med penn. Selv om det allerede i 2001 ble lagt til rette for elektronisk signering av gjeldsbrev i lovverket tok det 16 år før elektronisk signerte gjeldsbrev kunne tvangsfullbyrdes direkte for namsmannen uten å måtte gå veien om forliksrådet. Endringen er svært velkommen og vil medføre en betydelig besparelse av både tid og kostnader.