Kvinnehånd som signerer et SANDS dokument med en SANDS kulepen foto

Forretningsvilkår

1. Anvendelsesområde
Disse forretningsvilkår regulerer Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DAs (heretter kalt «SANDS») oppdragsutførelse. Tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

2. Oppdraget
Oppdraget er beskrevet i oppdragsbekreftelsen. Oppdraget kan bli endret eller utvidet underveis. Dersom endringen er av vesentlig karakter kan det bli utarbeidet en tilleggsoppdragsbekreftelse, hvis ikke gjelder vilkårene i den opprinnelige oppdragsbekreftelsen. SANDS’ assistanse omfatter ikke tilknyttede skatterettslige problemstillinger med mindre dette er særskilt angitt i oppdragsbekreftelsen.

3. Sakens utfall/ansvarsbegrensning
Vi vil søke å holde klienten underrettet om sakens utvikling for å sikre nødvendig innsikt. Der vi har angitt vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar for at dette resultat oppnås.

Dersom en rettssak tapes, kan klienten bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Kostnadene her er klientens eget ansvar.

Vi forbeholder oss retten til å kreve dekket av klienten de deler av vårt salærkrav og eventuelle kostnader som ikke blir dekket av motparten, også i de tilfeller hvor retten kommer til at ikke hele beløpet kan kreves dekket av motparten. Dette innebærer også at vi kan kreve dekket salær og omkostninger som ikke ble medtatt i omkostningsoppgaven til retten i henhold til det som er beskrevet foran. Dette skal i tilfelle faktureres i henhold til retningslinjene gitt i oppdragsbekreftelsen.

SANDS’ erstatningsansvar i tilknytning til det enkelte oppdrag er begrenset på følgende måte:

  • Erstatningsansvaret er begrenset til økonomisk direkte dokumentert tap.
  • Erstatningsansvaret er uansett oppad begrenset til SANDS’ ansvarsforsikringsdekning.

4. Interessekonflikt
SANDS følger regler om interessekonflikt fastsatt i forskrift til domstolloven. Før vi påtar oss et oppdrag, gjennomfører vi undersøkelser for å avdekke mulige interessekonflikter. Dersom det etter at oppdraget er påbegynt likevel skulle vise seg at en interessekonflikt som gjør at vi må frasi oss oppdraget foreligger, vil vi i samarbeid med kunden vurdere hvordan ulempene for kunden kan bli minst mulig.

5. Behandling av informasjon
SANDS er i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser pliktig til å iaktta taushet om forhold som er betrodd. Opplysninger som ikke omfattes av rettslig taushetsplikt, behandles med diskresjon. Taushets- og diskresjonsplikten er ikke tidsbegrenset. Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysninger gis til firmaets øvrige medarbeidere eller ekstern bistand av sakkyndige i forbindelse med utførelsen av Oppdraget.

6. Personopplysninger
SANDS behandler personopplysninger som ledd i utførelsen av Oppdraget og administrering av klientforholdet. Vi er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i anledning advokatvirksomheten herunder utførelse av Oppdraget. I enkelte oppdrag vil vi opptre som databehandler på vegne av klienten avhengig av oppdragets art og mandat, og vi tilbyr i slike tilfeller en separat databehandleravtale. Klienter bes ta kontakt med ansvarlig advokat dersom man ønsker en databehandleravtale med oss.

Vi utleverer kun personopplysninger til tredjeparter i den grad dette er en del av utførelsen av Oppdraget og administrering av klientforholdet, også hensyntatt vår taushetsplikt. Slike tredjeparter kan for eksempel være myndigheter, domstoler, sakkyndige, motparter eller samarbeidspartnere. Vi benytter leverandører som er databehandlere på våre vegne, og som er underlagt databehandleravtaler med vårt firma.

SANDS etterlever personopplysningslovens krav, herunder krav knyttet til de registrertes rettigheter. For benyttelse av noen av rettighetene, slik som rett til retting og sletting av data eller rett til innsyn, ber vi registrerte kontakte ansvarlig advokat for Oppdraget. Vennligst merk at retten til innsyn er betydelig begrenset som følge av advokaters lovbestemte taushetsplikt.

7. Vederlag
Beregningen av vårt vederlag er nærmere beskrevet i oppdragsbekreftelsen. I forbindelse med Oppdraget kan/vil det kunne påløpe eksterne utgifter som klienten vil være ansvarlig for. Det påpekes at viderefakturering av utlegg normalt vil medføre merverdiavgift på utlegget.

Ved forespørsel kan det kreves a-kontoinnbetaling i forhold til forestående arbeid. Beløpet innbetales på klientkonto og vil bli beregnet i henhold til oppdragsbekreftelsen med mindre annet er avtalt. Vi forbeholder oss rett til å avregne opparbeidet tilgodehavende i innestående på klientkonto innenfor de rammer som følger av domstolloven med tilhørende forskrift.

8. Opphavsrett
SANDS beholder alle rettigheter knyttet til materiale utviklet eller benyttet av oss. Dette gjelder også betenkninger, arbeidsmetoder, avtaler og lignende som er benyttet eller overlevert klienten. Klienten har bare anledning til å benytte slikt materiale til det formål de er laget eller overlevert for å fylle. Det er utover dette ikke tillatt uten samtykke fra SANDS å benytte selv eller overlevere til tredjemann ovennevnt materiale.

9. Bruk av e-post
Dokumenter vi utarbeider eller mottar fra andre i forbindelse med Oppdraget vil som regel bli oversendt pr. e-post, med mindre noe annet er skriftlig avtalt.

10. Klageadgang
Dersom klienten er misfornøyd med det arbeidet som er utført, oppfølgningen av saken, mottatte fakturaer eller andre forhold ved oppdragsutførelsen, skal klage i første omgang rettes til Managing Partner i SANDS. Han vil uten ugrunnet opphold behandle klagen og gi klienten tilbakemelding i saken.

Dersom henvendelsen til SANDS om klagen ikke medfører at partene blir enige, har klienten anledning til å fremme klage overfor disiplinærorganene for advokatvirksomhet. Det er i forhold til disse organer anledning til å få vurdert om Oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Klienten har også anledning til å få vurdert salærets størrelse. Kvaliteten på det utførte arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder til Den Norske Advokatforeningen. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på.

Klagen behandles av Den Norske Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg som førsteinstans. Beslutning for disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden.

11. Tvisteløsning
Oppdraget, oppdragsbekreftelsen og disse forretningsvilkår er underlagt norsk rett. Dersom det skulle oppstå uenighet mellom SANDS og klienten om fakturering eller om andre spørsmål som refererer seg til utførelsen av Oppdraget, skal partene søke å løse uenighetene ved forhandlinger. Dersom partene ikke blir enige om en forhandlingsløsning innen en måned etter at forhandlingene er påbegynt, kan hver av partene bringe saken inn for de ordinære domstoler (forliksråd eller tingrett) ved å sende varsel etter tvisteloven § 5-2. Hver av partene kan da isteden begjære voldgift dersom slik begjæring fremsettes overfor den annen part innen to uker fra mottatt varsel. SANDS kan imidlertid ikke ensidig begjære voldgift dersom klienten er forbruker.

Hvis tvisten til voldgift dreier seg om økonomiske verdier på over kr 1 500 000, skal voldgiftsretten bestå av tre medlemmer, og ved lavere beløp av ett medlem. Partene skal forsøke å bli enige om voldgiftsrettens sammensetning; dersom dette ikke er mulig, skal hver av partene oppnevne en voldgiftsdommer, og disse to skal i felleskap utnevne den tredje. Hvor det kun er en voldgiftsdommer, skal partene forsøke å bli enige om denne. Dersom enighet ikke oppnås i ovennevnte tilfeller, skal generalsekretæren i Den Norske Advokatforening oppnevne den eller de voldgiftsdommere som ikke er oppnevnt av partene.

Voldgiftsrettens forhandlinger skal finne sted i Norge. Sted for voldgiftsretten skal følge tvistelovens regler om verneting og norsk rett gjelder.

Hvor ikke annet er fastsatt i disse forretningsvilkår, skal lov om voldgift av 14. mai 2004 få anvendelse, med mindre begge parter er enige om noe annet. Voldgiftsrettens forhandlinger og dens resultat skal behandles konfidensielt av begge parter.

12. Endring av forretningsvilkår
SANDS kan når som helst endre disse forretningsvilkår med virkning fremover. De til enhver tid gjeldende forretningsvilkår kan fås på forespørsel.

Nyhetsbrev