Forretningsvilkår

1. Anvendelsesområde 

Disse forretningsvilkår regulerer Advokatfirmaet Steenstrup Stordranges oppdragsutførelse.

Tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Samtlige av våre advokater har yrkestittel Advokat, tildelt i Norge.

2. Oppdraget 

Oppdraget er beskrevet i oppdragsbekreftelsen. Oppdraget kan bli endret eller utvidet underveis. Steenstrup Stordranges assistanse omfatter ikke tilknyttede skatterettslige problemstillinger med mindre dette er særskilt angitt i oppdragsbekreftelsen.

Advokattjenester faktureres i utgangspunktet månedlig med 10 dagers betalingsfrist og med tillegg av 25 % mva. Beregningen av vårt vederlag er nærmere beskrevet i oppdragsbekreftelsen.

I forbindelse med oppdraget kan/vil det kunne påløpe eksterne utgifter som kunden vil være ansvarlig for. Det påpekes at viderefakturering av utlegg normalt vil medføre merverdiavgift på utlegget.

Klienter som har bopel eller forretningssted utenfor Norge er i utgangspunktet ikke mva.-pliktig. Unntaket gjelder imidlertid ikke alle sider ved et oppdrag. Der hvor det utløses en mva.-plikt i løpet av et oppdrag, vil klienten få underretning om dette.

 

3. Sakens utfall/ansvarsbegrensning

Selv om vi har angitt vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar for at dette resultat oppnås.

Dersom en rettssak tapes, kan kunden risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Dette er kundens eget ansvar.

Dersom en rettsavgjørelse ender med at kunden blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salær vi har krevd/vil kreve av kunden, vil kunden være ansvarlig overfor Steenstrup Stordrange for det overskytende.

Steenstrup Stordranges erstatningsansvar i tilknytning til det enkelte oppdrag er begrenset på følgende måte:

  • Erstatningsansvaret er begrenset til økonomisk direkte dokumentert tap.
  • Erstatningsansvaret er oppad begrenset til fem ganger fakturert honorar ekskl. mva. for det oppdrag klagen knytter seg til.
  • Erstatningsansvaret er uansett oppad begrenset til Steenstrup Stordranges ansvarsforsikringsdekning.

Obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret er dekket av Markel International Insurance Company Ltd, Vegagatan 14, 113 29 Stockholm. Sikkerhetsstillelsen gjelder for Norge. 

4. Interessekonflikt 

Steenstrup Stordrange vurderer spørsmålet om interessekonflikt før oppdrag aksepteres innenfor rammen av gjeldende regler, blant annet basert på følgende retningslinjer:

  • I samme sak opptrer Steenstrup Stordrange kun for én kunde. Dette gjelder likevel ikke i transaksjoner hvor annet er avtalt eller Steenstrup Stordrange har tatt forbehold om å arbeide på ikke-eksklusiv basis for vedkommende kunde.
  • Oppdrag for en kunde forhindrer ikke at Steenstrup Stordrange tar oppdrag for andre kunder som førstnevnte kunde oppfatter som konkurrenter.
  • Oppdrag for noen som ønsker oss som underleverandør for tjenester til sin kunde, forhindrer ikke at Steenstrup Stordrange tar oppdrag mot denne kunden selv om vedkommende har instruert oss i forbindelse med vår underleveranse.
  • Ved oppdrag for advokater og andre rådgivere anses de som våre kunder, med mindre det er forutsatt eller avtalt at deres egne oppdragsgivere skal behandles som våre kunder.

5. Taushets- og diskresjonsplikt

Steenstrup Stordrange er i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser pliktig til å iaktta taushet om forhold som er betrodd. Opplysninger som ikke omfattes av rettslig taushet, behandles med diskresjon. Diskresjonsplikten er ikke tidsbegrenset.

Ved engasjement av kontorets øvrige ansatte eller ekstern bistand av sakkyndige, vil nødvendige opplysninger kunne bli gitt uavhengig av taushetsplikten i den utstrekning det er nødvendig for oppdraget.

 

6. Klientmidler, dokumenter og akontoinnbetaling

Ved forespørsel kan det kreves akontoinnbetaling i forhold til forestående arbeid. Beløpet innbetales på klientkonto og vil bli beregnet i henhold til punkt 2 med mindre annet er avtalt.

Dersom det oppbevares ordinære klientmidler, forbeholdes det rett til å avregne opparbeidet tilgodehavende i slike midler, dersom oppgjør av faktura ikke er foretatt ved forfall. 

Ved manglende oppgjør tas det forbehold om å utøve tilbakeholdsrett i dokumenter som er mottatt.

7. Opphavsrett

Steenstrup Stordrange beholder alle rettigheter knyttet til materiale utviklet eller benyttet av oss. Dette gjelder også betenkninger, arbeidsmetoder, avtaler og lignende som er benyttet eller overlevert kunden. Kunden har bare anledning til å benytte slike dokumenter etc. til det formål de er laget eller overlevert for å fylle. Det er utover dette ikke tillatt uten samtykke fra Steenstrup Stordrange å benytte selv eller overlevere til tredjemann slike dokumenter etc.

8. Bruk av e-post

Dokumenter vi utarbeider eller mottar fra andre i forbindelse med vårt oppdrag vil som regel bli oversendt pr. e-post, med mindre vi får beskjed om noe annet.

9. Klageadgang

Dersom kunden er misfornøyd med det arbeidet som er utført, oppfølgningen av saken, mottatte fakturaer eller andre forhold ved oppdragsutførelsen, skal klage i første omgang rettes til administrerende direktør i Steenstrup Stordrange. Han vil uten ugrunnet opphold behandle klagen og gi kunden tilbakemelding i saken.

Dersom henvendelsen til Steenstrup Stordrange om klagen ikke medfører at partene blir enige, har kunden anledning til å fremme klage overfor disiplinærorganene. Det er i forhold til disse organer anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Kunden har også anledning til å få vurdert salærets størrelse. Kvaliteten på det utførte arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på.

Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg som førsteinstans. Beslutning for disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden.

10. Tvisteløsning

Oppdraget, oppdragsavtalen og disse forretningsvilkår er underlagt norsk rett.

Dersom det skulle oppstå uenighet mellom Steenstrup Stordrange og kunden om fakturering eller om andre spørsmål som refererer seg til utførelsen av oppdraget, skal partene søke å bilegge uenighetene ved forhandlinger. Dersom partene ikke blir enige om en forhandlingsløsning innen én måned etter at forhandlingene er påbegynt, kan hver av partene begjære voldgift. Steenstrup Stordrange kan imidlertid ikke ensidig begjære voldgift dersom kunden er forbruker.

Hvis tvisten dreier seg om økonomiske verdier på over kr 1 000 000, skal voldgiftsretten bestå av tre medlemmer, og ved lavere beløp av ett medlem. Partene skal forsøke å bli enige om voldgiftsrettens sammensetning; dersom dette ikke er mulig, skal hver av partene oppnevne en voldgiftsdommer, og disse to skal forsøke å bli enige om den tredje. Hvor det kun er én voldgiftsdommer, skal partene forsøke å bli enige om denne. Dersom enighet ikke oppnås i ovennevnte tilfeller, skal generalsekretæren i Den norske Advokatforening oppnevne den eller de voldgiftsdommere som ikke er oppnevnt av partene.

Voldgiftsrettens forhandlinger skal finne sted i Norge, sted for voldgiftsretten skal følge tvistelovens regler om verneting.

Hvor ikke annet er fastsatt i disse oppdragsvilkår, skal lov om voldgift av 14. mai 2004 få anvendelse, med mindre begge parter er enige om noe annet. Voldgiftsrettens forhandlinger og dens resultat skal behandles konfidensielt av begge parter.

11. Endring av forretningsvilkår

Steenstrup Stordrange kan når som helst – etter 30 dagers forutgående varsel – endre disse forretningsvilkår.

 


Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss