Uklarheter i entreprisekontrakter og konkurransegrunnlag

Kontakt
Velkommen til Forum for bygg- og anleggsrett, Bergen 15. oktober 2019
15. oktober 2019

SANDS inviterer til Forum for bygg- og anleggsrett, med fokus på uklare kontrakter og konkurransegrunnlag. Både fordi dette gir opphav til mange konflikter, men også fordi en ny dom fra Høyesterett bidrar til tydeligere risikofordeling mellom entreprenør og byggherre.

Kontraktstolkning i lys av ny dom fra Høyesterett


Standardkontraktene gir noen regler for tolkning, for eksempel hvordan motstrid mellom ulike dokumenter skal løses. Øvrige tolkningsspørsmål og uklarheter må løses i samsvar med de retningslinjer som følger av Høyesteretts praksis.


I dette seminaret vil vi gjennomgå kontraktens tolkningsregler og de prinsipper som kan utledes fra tre Høyesterettsdommer. Høyesterettsdommene vil eksemplifiseres med bilder og kontraktsdokumenter fra de aktuelle sakene.


Formålet er å illustrere hva som er terskelen for hva entreprenøren «burde forstå» å ta hensyn til ved prising av anbud. Dette spørsmålet er blant annet sentralt for å vurdere om entreprenøren har krav på vederlagsjustering eller fristforlengelse.


Typiske uklarheter i oppdragsgiveres konkurransegrunnlag – hvordan håndtere dem?


Som tilbyder på et offentlig byggeprosjekt er målet å vinne konkurransen med best mulige betingelser. Denne utfordringen blir større i møte med anskaffelsesdokumenter som inneholder uklarheter. Uklarhetene kan gi konkurransefordeler ved en gjennomtenkt tilnærming til tilbudsarbeidet, men kan også øke risikoen for avvisning eller dårlig score ved manglende bevissthet.


Med innsikt i de rettslige rammene for anskaffelsesprosedyrer og oppdragsgiveres praktiske håndtering, gir vi tips og råd til hvordan entreprenører bedre håndterer uklarheter i konkurransedokumentene – både forut for og i tilbudet. Vi går særlig gjennom hvordan man håndterer:

  • Kvalifikasjonskrav med uklar terskel
  • Uklare kravspesifikasjoner eller kontraktsvilkår
  • Skjønnsmessige tildelingskriterier


Velkommen!

Tid og sted

Seminaret finner sted på Hotel Terminus, tirsdag 15. oktober. Vi starter med enkel frokost fra kl. 08.10. Seminaret starter kl. 08.30 og varer til kl. 10.30. 

Påmelding

Meld deg på ved å trykke denne linken innen 11. oktober. Det er ingen deltakeravgift. Har du spørsmål, ta kontakt med Cathrine Mellesdal. 

Kontakt oss

Partnere

Åshild Fløisand
Åshild Fløisand
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 45
M: +47 419 16 745
Tor André Farsund Ulsted
Tor André Farsund Ulsted
Partner
Bergen
T: + 47 55 30 10 06
M: + 47 970 83 275