Stein Fredrik Janzon

Partner

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Stein Fredrik Janzon gir juridisk bistand i alle faser av et byggeprosjekt. Han har bistått både byggherrer (offentlige og private), entreprenører og rådgivere i mer enn tjue år og ervervet svært god innsikt og kunnskap om bransjen, de respektives roller og funksjoner, risiko- og ansvarsfordeling m.v.

For en eiendomsutvikler er det en styrke å ha med seg en erfaren entrepriseadvokat fra og med tidlig fase. Risikoen for utilsiktede hendelser og kostnadsøkning i gjennomføringsfasen kan reduseres ved tidlig involvering av entrepriserettskompetanse. Stein Fredrik er vel kjent med de ulike gjennomføringsformer og kontraktmodeller. Han har bidratt mange byggherrer i utviklingen av kontraktstrategi tilpasset det konkrete prosjektet, målrettet bruk av spesielle kontraktbestemmelser, deltakelse ved evaluering og intervju av nøkkelpersonell der hvor anskaffelser har lagt opp til dette osv.

Stein Fredrik har også prosedert en rekke entreprisetvister med ulike problemstillinger for domstolene. Hans kunnskap fra disse sakene og rettspraksis for øvrig benyttes selvfølgelig aktivt i rollen som rådgiver og hvor hovedformålet er å forebygge tvist så langt dette er mulig. Hans prosedyreerfaring kan bl.a. illustreres ved at han nylig prosederte en omfattende tvist som bl.a. illustreres av nærmere 70 000 sider med dokumentbevis, 116 vitneforklaringer og et svært høyt antall materielle og rettslige problemstillinger.

Med det sagt må også nevnes at Stein Fredrik ble sertifisert rettsmekler på begynnelsen av 2000-tallet, og han har deltatt i mekling av en rekke saker som representant for den ene part. Det er svært få saker som ikke egner seg for mekling, men det er viktig at sakene er forberedt slik at partene opplever å ha fått sin sak godt belyst. Dette slik at man finner frem til løsninger som er veloverveide og oppleves som gode fremover i tid.

Stein Fredrik har lang erfaring med ansvarsrettssystemet i plan og bygningsloven, teknisk forskrift (TEK 17) og saksbehandlingsforskriften (SAK), samt internkontroll/ HMS/ SHA. Han var førstekonsulent i Statens Forurensningstilsyn (SFT) i to år og ervervet den gang inngående kunnskap om forurensningsloven med tilhørende forskrifter.

Stein Fredrik holder jevnlig kurs innenfor sine fagområder med særlig fokus på juss for prosjekt- og byggeledere i byggenæringen. 

Han var medforfatter til Marthinussen m.fl.: NS 8405 med kommentarer (2004). Han har også skrevet diverse artikler i tidsskrifter og dagspressen hvor tema er entrepriserett, plan- og bygningsrett mv.

2012–

SANDS Advokatfirma DA

Partner
2006–2012

Torkildsen Tennøe & co Advokatfirma

Partner
2004–2006

Egen advokatpraksis

2000–2004

Simonsen Føyen Advokatfirma

Advokat
1997–2000

Kvale Advokatfirma DA

Advokat
1995–1997

Hadeland og Land sorenskriverembete

Dommerfullmektig
1993–1995

Statens forurensningstilsyn

Førstekonsulent
1992–1993

Vogt & Co Advokatfirma

Advokatfullmektig
1984–1986

Hærens sanitet

Befalsskole
2001

Den Norske Advokatforening

Godkjent mekler
1996

Universitetet i Oslo

Cand. jur.,

Marthinussen, Karl m.fl., 2004

NS 8405 med kommentarer (som medforfatter)

Tidsskrifter hvor tema er entrepriserett, plan- og bygningsrett mv.

Diverse artikler
2012 - 2016

SANDS Advokatfirma DA

Ledet oppbygging av bygg/entrepriseavdelingen i SANDS Oslo-kontor

Nesodden kommune

Leder av idrettsrådet i Nesodden kommune i tre år

Juridisk fakultet, UiO

Leder av Studentutvalget

Juridisk fakultet, UiO

Medlem i diverse komitéer

Juridisk fakultet, UiO

Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av bøsseinnsamlingen for første Humanitæraksjon ved Juridisk fakultet

Juridisk Studentforenings Hyttestyre, UiO

Regnskapsfører

Hærens sanitet

Tillitsvalgt på befalskolen