Stein Fredrik Janzon

Partner

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Stein Fredrik Janzon gir juridisk bistand i alle faser av et byggeprosjekt. Dette omfatter bl.a. planlegging og anleggelse av gjennomføringsmetode/-strategi inklusive utarbeidelse av kontrakter, bistand i anskaffelsesfasen og selve gjennomføringsfasen, samt bistand ved tvister. Stein Fredrik har bl.a. prosedert en av Norges lengste entreprisetvister med en varighet på nesten 9 måneder.

Stein Fredrik er godt kjent med de ulike entrepriseformene, samspill, BVP osv. Med mer enn tjue års erfaring som rådgiver og prosessfullmektig for både byggherrer (offentlige og private), entreprenører og rådgivere har han ervervet svært god innsikt og kunnskap om bransjen, om de respektives roller og funksjoner, samt risiko- og ansvarsfordeling.

Han har også lang erfaring med plan- og bygningsrett, herunder ansvarsrettssystemet og internkontroll/ HMS/ SHA. Som førstekonsulent i Statens Forurensningstilsyn (SFT) fikk han også god kunnskap om miljø- og forurensningsrett.

Stein Fredrik har holdt en rekke egenutviklede kurs innenfor entrepriserett, rådgivningsjuss, og ansvar etter forurensningsloven. Han har i en årrekke kurset prosjekt- og byggeledere innen byggenæringen.

Stein Fredrik var medforfatter til Marthinussen m.fl.: NS 8405 med kommentarer (2004). Han har også skrevet diverse artikler i tidsskrifter og dagspressen hvor tema er entrepriserett, plan- og bygningsrett mv.

2012 -

SANDS advokatfirma DA

Partner
2006 - 2012

Torkildsen Tennøe & co Advokatfirma

Partner
2004 - 2006

Egen advokatpraksis

2000 - 2004

Simonsen Føyen Advokatfirma

Advokat
1997 - 2000

Kvale Advokatfirma DA

Advokat
1995 - 1997

Hadeland og Land sorenskriverembete

Dommerfullmektig
1993 - 1995

Statens forurensningstilsyn

Førstekonsulent
1992 - 1993

Vogt & Co Advokatfirma

Advokatfullmektig
1984 - 1986

Hærens sanitet

Befalsskole
2001

Den Norske Advokatforening

Godkjent mekler
1996

Universitetet i Oslo

Cand. jur.,

Marthinussen, Karl m.fl., 2004

NS 8405 med kommentarer (som medforfatter)

Tidsskrifter hvor tema er entrepriserett, plan- og bygningsrett mv.

Diverse artikler
2012 - 2016

SANDS

Ledet oppbygging av bygg/entrepriseavdelingen i SANDS Oslo-kontor

Nesodden kommune

Leder av idrettsrådet i Nesodden kommune i tre år

Barne- og ungdomsidretten

Diverse trenerverv

Juridisk fakultet, UiO

Leder av Studentutvalget

Juridisk fakultet, UiO

Medlem i diverse komitéer

Juridisk fakultet, UiO

Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av bøsseinnsamlingen for første Humanitæraksjon ved Juridisk fakultet

Juridisk Studentforenings Hyttestyre, UiO

Regnskapsfører

Hærens sanitet

Tillitsvalgt på befalskolen