Utvidelse av permitteringsordningen i sikte

Regjeringen har i dag, mandag 11. januar, varslet at de vil foreslå å utvide ordningen med lønnsfritak for arbeidsgivere som har permitterte ansatte frem til 1. juli 2021. Det innebærer at virksomheter som ser «lyset i tunellen» kan forlenge permitteringer også utover våren.

Norge og verden har vært i en unntakstilstand siden mars 2020 på så mange måter.

For norsk arbeidsliv er bildet sammensatt, men det er ingen tvil om at det har vært krevende tider for mange virksomheter og deres ansatte. Året 2020 ble det store permitteringsåret. Nesten over natten ble et rekordhøyt antall ansatte permittert som en direkte følge av pandemien.

Enkelte virksomheter har i all hovedsak hatt sine ansatte permittert siden mars, mens stadige svingninger i smittesituasjon og tiltak har for andre medført at ansatte periodevis har blitt hentet tilbake helt eller delvis fra permittering. De siste tiltakene nå i januar 2021, med blant annet et nasjonalt skjenkeforbud, innebærer eksempelvis at de fleste serveringssteder ikke ser grunnlag for å holde åpent. Det er fortsatt usikre tider, men påbegynt vaksinering gir også et håp for mange om å kunne normalisere driften frem mot sommeren.

Selv med dette «lyset i tunellen» har det likevel ikke vært gitt at virksomheter kan fortsette å holde sine ansatte permittert særlig mye lenger. Iallfall ikke uten å måtte betale lønn også utover oppsigelsestid– og da er hovedpoenget med permittering borte. Permittering er jo nettopp et virkemiddel for å midlertidig stanse løpende lønnsforpliktelser.

Så hva er status? Hvor lenge kan man permittere ansatte med fritak for lønnsplikt?

Høsten 2020 kom regjeringen med forlengelser av lønnsfritaksperioden for virksomheter som permitterte sine ansatte. Dagens ordning innebærer at arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt ved hel eller delvis permittering i inntil 49 uker i løpet av en periode på 18 måneder. Medregnet arbeidsgivers lønnspliktperioder innebærer dette i praksis at en arbeidstaker maksimalt kan være permittert i 52 uker i samme periode. Når de 49 ukene med lønnsfritak er omme, gjeninntrer normalt arbeidsgivers lønnsplikt og det er ikke lenger noen besparelse i å permittere ansatte.  

Både NHO og LO har i lengre tid presset på for en ytterligere forlengelse av perioden med lønnsfritak for arbeidsgivere ved permittering og korresponderende dagpengerettigheter for permitterte arbeidstakere.

I dag varslet regjeringen at de vil fremme forslag for Stortinget om utvidelse av ordningen frem til 1. juli 2021. Det antas at forslaget får flertall og vil innebære at virksomheter som ser at bortfallet av arbeidskraft fortsatt kun er midlertidig skal slippe å måtte iverksette store nedbemanningsprosesser som følge av at lønnsplikten gjeninntrer.  For de virksomheter som ser at det ikke er slike utsikter til bedring og som ser at det uansett vil gå mot oppsigelser er det likevel liten grunn til å vente med å starte forberedelsene av dette.