Lik lønn for likt arbeid for skipsarbeidere på utenlandske skip som seiler i norske farvann og på norsk sokkel?

Norge stiller i dag få krav til lønns- og arbeidsvilkår for skipsarbeidere om bord på utenlandske skip som seiler i norske farvann og på norsk sokkel. Nå har imidlertid regjeringen fremmet forslag om å innføre ny lov med krav om at skipsarbeidere på utenlandske skip sikres tilsvarende vilkår som ansatte på NOR-skip.  

Hvorfor ny lov?  

Begrunnelsen for lovforslaget er å fremme et rettferdig og anstendig arbeidsliv ved å sikre utenlandske skipsarbeidere tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som skipsarbeidere på NOR-skip.  

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran har uttrykt at «kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår vil beskytte arbeidsfolk gjennom å fremme et mer rettferdig arbeidsliv, hindre sosial dumping og motvirke lavlønnskonkurranse».  

Et argument bak lovforslaget er at norske sjøfolk ikke skal utkonkurreres på hjemmebane av arbeidsfolk med langt dårligere lønn.  De foreslåtte reglene er derfor ment å bidra til en rettferdig konkurransesituasjon innen norsk innenriksfart og skipsfart på norsk sokkel.   

Hva inkluderer norske lønns- og arbeidsvilkår?   

Lønns- og arbeidsvilkår er per i dag ikke et definert begrep i sjøfartsregelverket, men vil typisk omfatte både lønn, arbeids- og hviletid, ferie, reise, utgiftsdekning m.m. 

Med formuleringen «norske lønn- og arbeidsvilkår» i foreslått ny lov siktes det imidlertid kun til bestemmelser om lønn, overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg. Arbeidsvilkår for øvrig er altså ikke omfattet. Regjeringen viser til at lønn er dynamisk, og at det relativt enkelt kan opereres med ulike lønnsnivå avhengig av om skipet er i norsk eller internasjonalt farvann.  

Hvem vil omfattes?  

Krav om norske lønns- og arbeidsvilkår vil gjelde for skipsarbeidere på skip som yter tjenester eller utfører stasjonær virksomhet i norsk territorialfarvann, eller som inngår i oppføring, drift eller bruk av innretning på norsk sokkel og i norsk økonomisk sone. Dette inkluderer:  

  • Skip i kystfart som frakter last eller passasjerer mellom norske havner  
  • Skip i cruisevirksomhet som seiler mellom norske havner når over halvparten av seilasen målt i tid skjer i norsk territorialfarvann 
  • Andre skip i norske farvann som yter tjenester eller utøver stasjonær virksomhet (typisk støttefarøy og arbeidsbåter eller skip som benyttes som hotell i korte perioder)  
  • Skip som inngår i oppføring, drift eller bruk av innretninger eller anlegg på norsk sokkel og i norsk økonomisk sone dersom skipet befinner seg på norsk sokkel eller i norsk økonomisk sone i minst 30 dager, eller skipets samlede tilstedeværelse på norsk sokkel eller i norsk økonomisk sone overstiger tre måneder i løpet av en tolvmåneders periode 

Det foreslåtte regelverket vil ikke gjelde for skip som seiler fra en norsk havn til en annen utelukkende for å losse inngående last eller sette i land passasjerer fra utlandet, eller for å ta ombord utgående last eller passasjerer som skal til andre land. Det gjøres videre unntak for fiske- og fangstfartøy.  

Hvem har ansvaret? 

Det er primært arbeidsgiver som skal sørge for at skipsarbeiderne gis norske lønns- og arbeidsvilkår. Dersom arbeidsgiver er en annen enn rederiet, har rederiet i tillegg en plikt til å påse at reglene overholdes av arbeidsgiver. Arbeidsgiver og rederiet vil være solidarisk ansvarlig for at de ansatte får oppfylt de økonomiske krav og rettigheter som vil følge av eventuell ny lov. Også rettighetshavere, det vil si innehavere av tillatelser eller konsesjoner etter petroleumsloven, havbunnsmineralloven, akvakulturloven eller havenergilova, og operatører, har etter loven en påseplikt. Påseplikten innebærer at det skal iverksettes rutiner for å undersøke og om nødvendig følge opp at lovens krav etterleves. I praksis vil påseplikten kunne oppfylles gjennom krav oppstilt i kontraktene med rettighetshavernes eller operatørenes leverandører. 

Sjøfartsdirektoratet gis tilsynsmyndighet etter loven, og vil etablere et tilsynsregime som i første omgang baserer seg på kontroll av dokumentasjon (stikkprøvekontroll av arbeidskontrakter, lønnsutbetalinger e.l.), eventuelt i kombinasjon med intervju/samtale med mannskap. Det er også foreslått at representanter fra fagforeninger som har inngått landsomfattende tariffavtale for NOR-registrerte skip skal ha adgang til å gå om bord på skip som ligger i havn, undersøke om forholdene tilfredsstiller lovens krav, og rapportere til tilsynsmyndigheten.  

Merk: Dersom det gjennom tilsyn avdekkes overtredelser av lovens krav, vil Sjøfartsdirektoratet kunne følge dette opp gjennom forvaltningstiltak som tvangsmulkt, tilbakehold og overtredelsesgebyr. 

Status  

Høringsfristen for forslag til ny lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel gikk ut 31. august 2022. Det er inngitt en rekke høringssvar, og forslaget er nå til behandling. Dersom forslag til ny lov vedtas må det ventes at loven vil tre i kraft i løpet av 2023. 

Visste du at?  

  • Forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere som har sitt arbeid om bord på skip reguleres av en egen lov for skipsarbeidere; skipsarbeidsloven  
  • På skip registrert i NOR gjelder norske lønns- og arbeidsvilkår slik det fremgår av skipsarbeidsloven, skipssikkerhetsloven og tariffavtale med virkning for NOR-skip. 
  • På utenlandske skip i norske farvann og på norsk sokkel gjelder i dag i hovedsak flaggstatens regler med hensyn til lønns- og arbeidsvilkår 

SANDS Blue

Felles for selskaper med virksomhet knyttet til sjø og hav er at de har behov for rådgivning innenfor en rekke juridiske fagfelt. Dette kan mange advokatfirmaer tilby. SANDS kan i tillegg tilby noe mer. Med kontor i seks av de største kystbyene, kjenner vi næringene fra innsiden. Vi kjenner både utfordringene og problemstillingene som havnæringene møter, og hvilket handlingsrom som finnes innenfor regelverket.

På denne siden kan du finne informasjon om juridiske problemstillinger som er særlig aktuelle for de "blå" næringene.