Kort fortalt: Hva er kravene til en arbeidskontrakt?

En tydelig arbeidskontrakt sparer både deg som arbeidsgiver og arbeidstakeren for misforståelser og konflikter.

Arbeidskontrakten er selve fundamentet i arbeidsforholdet fordi den regulerer rettigheter og plikter som arbeidsgiver og arbeidstaker har i forhold til hverandre, sier advokat Ellen Gooderham i SANDS.

En tydelig skriftlig arbeidsavtale sikrer ryddige arbeidsforhold og sparer partene for misforståelser og konflikter senere. Sammen med stillingsinstruks, arbeidsreglement og eventuelt tariffavtale, er avtalen utgangspunktet for løsning dersom det skulle oppstå uenighet.

Krav om skriftlig arbeidskontrakt

Arbeidsmiljøloven krever at det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold - uavhengig av om det er en fast eller midlertidig stilling, om det er heltid eller deltid, og hvor lenge arbeidsforholdet skal vare.

Et arbeidsforhold handler om ytelse mot lønn, og arbeidskontrakten skal blant annet inneholde reguleringer om når og hvor jobben skal utføres, og hvilken lønn arbeidstaker skal ha. Den skal dessuten inneholde ev. andre opplysninger av vesentlig betydning for arbeidsforholdet.

Loven trumfer arbeidskontrakten

Hvis en arbeidskontrakt inneholder forhold som er i strid med bestemmelser i lov eller forskrift, er den ikke gyldig på disse områdene, selv om den er underskrevet av både arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er altså ikke anledning til å avtale seg bort fra loven, sier Gooderham.

Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgiver har rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet i en virksomhet, og med en tydelig arbeidskontrakt har hensynet til forutberegnelighet for arbeidstaker ved flere anledninger måttet vike for arbeidsgivers behov for omorganisering og effektiv ressursutnyttelse.


VISSTE DU AT:

Hvis arbeidsforholdet har varighet mer enn én måned, skal arbeidskontrakten være klar snarest mulig og senest én måned etter at arbeidsforholdet starter. Ved arbeidsforhold kortere enn én måned eller ved utleie av arbeidskraft, skal avtalen være klar umiddelbart.


TIPS:

Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å lage en skriftlig arbeidskontrakt.

I en skriftlig arbeidskontrakt skal det blant annet fremgå partenes identitet, arbeidsplassen, beskrivelse av arbeidet og stillingstittel, når arbeidsforholdet begynner, eventuell prøvetid, oppsigelsesfrister, lønn, arbeidstid, pauser og eventuelle tariffavtaler.

Dersom du er usikker på utarbeidelsen av en arbeidskontrakt, anbefaler vi deg å søke juridisk bistand i dag. SANDS’ arbeidsrettsteam bistår jevnlig arbeidsgivere i forbindelse med arbeidskontrakter. Ta gjerne kontakt med oss.