Lov om bærekraftig finans (taksonomi)

14. desember 2021 vedtok Stortinget en ny lov om bærekraftig finans. Loven, som antas å tre i kraft i løpet av våren 2022, gjennomfører to EU-forordninger (offentliggjøringsforordningen og taksonomiforordningen) og skal regulere offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer. Forordningene innfører omfattende og detaljerte krav som tidligere ikke har vært regulert i norsk rett.

Formålet med det nye regelverket er å styrke investorbeskyttelsen ved å gjøre det lettere for investorer å identifisere hvilke investeringsprodukter og -tjenester som faktisk er bærekraftige.

I tillegg bidrar taksonomien til å etablere en felles forståelse av hvilke økonomiske aktiviteter og investeringer som kan regnes som bærekraftige i tråd med EUs langsiktige klima- og miljømål. Lovforslaget er et viktig bidrag til det grønne skiftet og en omstilling til en mer bærekraftig økonomi.

Eksempler på noen av kravene som innføres er:

  • Informasjon om i hvilken grad aktiviteter kan klassifiseres som bærekraftige etter taksonomien skal inkluderes i årsrapporter
  • Finansmarkedsdeltagere og finansrådgivere skal publisere oppdaterte opplysninger om bærekraft på sine nettsider
  • Før det inngås avtale med kunder, skal finansmarkedsdeltagere og finansrådgivere informere om hvordan bærekraft er integrert i investeringsbeslutninger og rådgivning, og hvorvidt bærekraftsrisiko forventes å ha konsekvenser for avkastningen

Følgende aktører blir direkte omfattet av de nye kravene:

  1. Foretak i finansiell sektor som har porteføljeforvaltning som del av sin virksomhet (finansmarkedsdeltakere)
  2. Finansrådgivere
  3. Store foretak som etter regnskapsdirektivet har plikt til å offentliggjøre ikke-finansiell informasjon om virksomheten (allmennaksjeselskaper, foretak som har utstedt noterte aksjer, egenkapitalbevis eller rentepapirer og banker, uavhengig av størrelse)

Det nye regelverket vil imidlertid få stor betydning for hele næringslivet. Den informasjonen som de nevnte aktørene skal innhente for å oppfylle rapporterings- og opplysningskravene, må innhentes fra selskaper som de finansierer og investerer i. På denne måten vil selskaper som er avhengig av finansbransjen og tilgang til kapital berøres av det nye regelverket, og være avhengig av å overholde taksonomiens krav for å fremstå som et interessant finansierings-/investeringsobjekt.

Den foreslåtte loven vil først kunne tre i kraft når de to forordningene er innlemmet og trådt i kraft i henhold til EØS-avtalen. Det forventes å skje i løpet av første halvår 2022. Departementet anbefaler at aktører som er omfattet av loven inkluderer taksonomirelatert informasjon i sin rapportering for regnskapsåret 2021 – selv om loven ikke skulle tre i kraft før rapporteringstidspunktet.

Loven er tilgjengelig her.