Ny forskrift om kontrolltiltak overfor skipsarbeidere

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt ny forskrift om kameraovervåkning av og innsyn i e-postkassene til arbeidstakere innen sjøfart, fangst og fiske. Forskriften trådte i kraft den 25. januar 2019.

I juli 2018 trådte ny personopplysningslov i kraft. Personopplysningsforskriften, som gjaldt for alle arbeidstakere og blant annet regulerte adgang til kameraovervåkning av ansatte og adgang til innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv, ble i den forbindelse opphevet. Samtidig ble det fastsatt to nye forskrifter som regulerer hhv. kameraovervåkning av arbeidstakere og innsyn i arbeidstakers e-postkasser mv. Disse forskriftene er hjemlet i arbeidsmiljøloven og viderefører i all hovedsak gjeldende rett. Ettersom arbeidsmiljøloven ikke gjelder for arbeidstakere innen sjøfart, fangst og fiske, oppstod det et uønsket skille med tanke på personvern mellom arbeidstakere til land og til sjøs.

Den 25. januar 2019 fastsatte Sjøfartsdirektoratet derfor en egen forskrift om kontrolltiltak overfor arbeidstakere som er omfattet av skipsarbeidsloven (FOR-2019-01-25-53). Forskriften bygger de to forskriftene som er hjemlet i arbeidsmiljøloven og viderefører derfor i stor grad gjeldende rett. Dette innebærer at det fortsatt er et vilkår for kameraovervåkning at det ut fra rederiets behov er nødvendig for

  • å forebygge at farlige situasjoner oppstår og for å ivareta hensynet til ansattes eller andres sikkerhet, eller
  • det for øvrig er særskilt behov for overvåkningen.

Behandlingsansvarlig vil være rederiet, som også har ansvaret for å sørge for at det ved skilting eller på annen måte kommer tydelig frem at stedet blir overvåket, og om overvåkingen eventuelt inkluderer lydopptak.

Vilkåret for innsyn i arbeidstakers e-postkasse, personlig område i datanettverk eller annet elektronisk utstyr er at det enten

  • er nødvendig for å ivareta den daglige driften eller andre berettigede interesser ved virksomheten, eller
  • at det foreligger begrunnet mistanke om at arbeidstakers bruk av e-postkassen/utstyret medfører forhold som kan danne grunnlag for oppsigelse eller avskjed

Rederiet vil også måtte følge bestemte prosedyrer ved gjennomføring av innsyn, blant annet knyttet til varsling. Forskriften har dessuten regler for sletting av kameraopptak og for avslutning av e-postkasse ved opphør av arbeidsforholdet.

Vårt arbeidsrettsteam bistår jevnlig rederier i saker der det for eksempel oppstår behov for innsyn i arbeidstakers e-postkasse. Erfaringsmessig lønner det seg alltid å ha utarbeidet gode rutiner og prosedyrer for både innsyn og for hvordan man skal håndtere arbeidstakers e-postkasse og innholdet i denne ved opphør av arbeidsforholdet. Har ditt rederi slike rutiner på plass?