Podkast

I “Forberedt – Jusprat med SANDS” møter du programlederne Gita Simonsen og Carl Victor Waldenstrøm, som sammen med partnere og advokater fra SANDS gir lytterne en bedre forståelse for jussen. Podkasten gir deg som er jusstudent det lille ekstra for å stille godt forberedt til eksamen. Vi gir også gode råd til en enklere studiehverdag. Podkasten skal være relevant for alle jusstudenter i Norge, og følger eksamensforløpet til fakultetene. Vi har også podkastepisoder som knytter nyhetsbildet og jussen sammen.

Har du spørsmål eller tips til temaer? Send gjerne en e-post til gsi@sands.no

25.09.2020

Erstatningsrett 2:2

I denne episoden går vi gjennom det tredje vilkåret for erstatning, (faktisk og adekvat) årsakssammenheng. I tillegg snakker vi om reglene om skadelidtes medvirkning og om lemping av skadevolders erstatningsansvar. Det gis også en oversikt over Høyesteretts praksis om psykiske skader ("sjokkskader"). Special Councel Eva Drageset fra SANDS er vår ekspert, og podkasten ledes av Gita Simonsen og Carl Victor Waldenstrøm. Tips til videre lesing: • Rt. 2007 s. 172 Schizofreni • Rt. 1973 s. 1268 Flymanøver • Rt. 1997 s. 883 Skalledommen • Rt. 1960 s. 357 Bersagel • Rt. 1985 s. 1011 Hauketo • HR-2018-2080-A Sykehus/Ullevål • Rt. 2000 s. 1991 Alpinbakke I • Rt. 2005 s. 1714 Rekkverkdommen • Rt. 1991 s. 1303 Gulvluke

25.09.2020

Erstatningsrett 1:2

I denne første episoden om erstatningsrett tar vi for oss grunnvilkåret om skade og ansvarsgrunnlagene culpa, arbeidsgiveransvar, ulovfestet objektivt ansvar og bilansvar. Vi går også gjennom noen av de grunnleggende hensynene i erstatningsretten, og gir noen generelle tips til oppgaveskriving i faget. Special Councel Eva Drageset fra SANDS er vår ekspert, og podkasten ledes av Gita Simonsen og Carl Victor Waldenstrøm. Tips til videre lesing: • Rt. 1991 s. 1124 Knallskuddommen • Rt. 1964 s. 966 Båtsmanndommen • Rt. 2008 s. 184 Slengtaudommen • Rt. 1984 s. 1044 Tupperware-dommen • Rt. 1997 s. 768 Mobbedom I • Rt. 2012 s. 146 Mobbedom II • Rt. 1997 s. 1081 Trampettdommen • Rt. 2003 s. 1546 Røykedommen • HR-2019-52-A Spinningdommen

11.09.2020

Temaepisode: Mangfold i arbeidslivet

Temaepisode! Vi har invitert direktør i Integrerings- og mangfolds direktoratet Libe Rieber- Mohn inn i studio for å snakke om mangfold i arbeidslivet. En nasjonal rapport viser at det er vanskeligere for ikke-etniske nordmenn å få seg jobb. Vi tar for oss nøkkelfunnene til denne rapporten og vi diskuterer hvorfor det er så viktig med mangfold i næringslivet og i toppstillinger. Vil de nye forpliktelsene for arbeidsgivere i likestillings- og diskrimineringsloven bidra til større mangfold? Hvilke tiltak kan bedriftene selv gjøre for å tiltrekke seg en bredere søknadsmasse? Dette er noen av tingene vi tar opp i podkasten. Partner i SANDS og ekspert i arbeidsrett Per Ragnar Bronken leder podkasten sammen med Gita Simonsen. Inspill? Send de til gsi@sands.no

05.06.2020

Temaepisode: Arbeidslivet i Norge etter koronapandemien

Temaepisode! Vi vil i denne podkasten ta opp aktuelle problemstillinger og snakke om arbeidsmarkedet i Norge etter koronapandemien. Hva har skjedd, og hvordan ser fremtidens arbeidsmarked ut? Kan arbeidsgiver kreve at du kommer tilbake fra hjemmekontor? Og hvor lenge kan man egentlig permittere? Vi tar også opp aktuelle nyheter, der vi diskuterer at store teknologiselskaper som Telenor og Facebook velger å videreføre hjemmekontorordningen. Hva vil dette gjøre med regelverket? Og vil dette kunne føre til tidlig pensjon for mange? Podkasten ledes av Gita Simonsen, med partner og advokat i SANDS Per Ragnar Bronken som gjest.

01.06.2020

Forvaltningsrett II - spørsmålsrunde

I denne episoden tar vi for oss spørsmål fra lyttere angående forvaltningsrett II. Partner og advokat i SANDS Halfdan Mellbye er med som ekspert. Blant det som gjennomgås er temaet forhåndsbinding, i lys av rettspraksis fra Råkollvei-, Rederikvote- og Vassfarvei-dommene. Andre temaer som gjennomgås er bl.a. usaklig forskjellsbehandling, fjordlaksformelen og forskjellenen mellom rettsanvendelses- og forvaltningsskjønn. Tips til videre lesning: • Rt. 1971 s. 228 Råkollvei • Rt. 1992 s. 1235 Rederikvotedommen • Rt. 2007 s. 651 Vassfarvei • Rt. 1933 s. 548 Rådhushospitset • Rt. 1965 s. 181 Tapetserdommen • Rt. 1995 s. 530 Fjordlaksdommen • Rt. 1951 s. 19 Mortvedt • Rt. 1981 s. 745 Isene Podkasten ledes av Gita Simonsen og Carl Victor Waldenstrøm.

29.05.2020

Allmenn Formuerett 1:2

I den første episoden om Allmenn Formuerett har vi med oss partner og advokat i SANDS, Christian Hartmann. Vi gjennomgår hjemmelsmanns- og dobbeltsuksesjonskonflikter, hvordan oppnå rettsvern og ser nærmere på ekstinksjonsreglene for formuesgodene fast eiendom og løsøre. Vi snakker også om pant i enkle pengekrav samt strukturering av en eksamensoppgave. Denne episoden tar for seg faget slik det praktiseres i Bergen, men skal dekke formuerett I og II i Oslo. Podkasten ledes av Gita Simonsen og Carl Victor Waldenstrøm.

29.05.2020

Allmenn Formuerett - Konkurs 2:2

Denne episoden er en forlengelse av "Allmenn Formuerett 1:2", og har fokus på konkurs. Partner og advokat i SANDS Christian Hartmann forteller om vilkår for konkurs, separatistrett, omstøtelse, pantesikrede krav og massefordringer. Podkasten ledes av Gita Simonsen og Carl Victor Waldenstrøm. Denne episoden tar for seg faget slik det praktiseres i Bergen, men skal dekke formuerett I og II i Oslo

22.05.2020

Juridisk metode

I denne episoden tar vi for oss juridisk metode. Vi snakker om studieteknikk, bruk av eksamensoppgaver, lovdata og markeringer. Vi går også nærmere inn på hvordan man kan bygge opp en juridisk oppgave, både teori og praktikumsoppgaver. Videre snakker vi om argumentasjon, bruk av over- og underoverskrifter, kildebruk og hvordan det er lurt å bruke dommer fra høyesterett i en eksamensoppgave. Du får også svar på hvilke feller som er vanlige å gå i, og helt til slutt får du gode tips på hvordan du best kan håndtere stress og det å få jernteppe på eksamen. Med oss i studio er Gita Simonsen, Carl Victor Waldenstrøm og advokatfullmektig Anne-Karin Thorsen.

15.05.2020

CV- og søknadskurs: en guide til en god traineesøknad

I denne episoden snakker vi om å skrive en god traineesøknad, fra start til slutt. Ann-Kristin Thømt, HR-manager i SANDS, tar oss gjennom de tre delene av en søknadsprosess: forberede, skrive, og bevise. Vi snakker også om betydningen av karakterer og verv. Podkasten ledes av Gita Simonsen og Carl Victor Waldenstrøm.

08.05.2020

Arbeidsrett for studenter

I denne episoden av Forberedt - Jusprat med SANDS, har programlederne Carl Victor og Gita med seg partner og advokat i SANDS, Per Ragnar Bronken, som er ekspert innen arbeidsrett. Episoden tar opp sentrale problemstillinger man ofte kan møte når man har deltidsjobb, eller er tilkallingsvikar. Noen av spørsmålene vi tar opp: Hva bør man alltid sjekke/passe på når man inngår kontrakt? Lønn - hva kan du kreve? Hva bør man gjøre for å selv finne ut av hva som er rimelig lønn? Når har du rett på overtid? Må du jobbe hver gang sjefen sier du skal? Har du rett på lønn hvis du er syk, og har tilkallingskontrakt? Har du innspill eller spørsmål? Send de gjerne til gsi@sands.no

01.05.2020

Forvaltningsrett II: Prøving av det frie skjønnet (2:2)

Episode 2: Prøving av det frie skjønnet. Denne episoden bygger videre på tematikken fra forrige episode om det frie skjønnet, ved å snakke om grensene forvaltningen må forholde seg til, og prøving av det frie skjønnet. Vi tar for oss de tre vurderingstemaene utenforliggende hensyn, usaklig forskjellsbehandling og rimelighet & forholdsmessighet. I tillegg forklares den generelle rimelighetsvurderingen i lys av Mortvedt-dommen. Programledere er Gita Simonsen og Carl Victor Waldenstrøm, sammen med partner Halfdan Mellbye. Rettspraksis/lesetips: Rt. 1933 s. 548 (Rådhushospitset) - https://lovdata.no/pro/#document/HRSIV/avgjorelse/rt-1933-548-147 Rt. 1965 s. 712 (Georges) - https://lovdata.no/pro/#document/HRSIV/avgjorelse/rt-1965-712-104b Rt. 1973 s. 460 (Hønseri/Fjærkre) - https://lovdata.no/pro/#document/HRSIV/avgjorelse/rt-1973-460-56b Rt. 1951 s. 19 (Mortvedt) - https://lovdata.no/pro/#document/HRSIV/avgjorelse/rt-1951-19-3a Rt. 1981 s. 745 (Isene) - https://lovdata.no/pro/#document/HRSIV/avgjorelse/rt-1981-745-75b

24.04.2020

Forvaltningsrett II: Det frie skjønnet (1:2)

Episode 1: Det frie skjønnet Velkommen til vår aller første podkastepisode! I denne episoden snakker vi om forskjellene mellom fritt skjønn (forvaltningsskjønn) og rettsanvendelseskjønn. Vi tar også for oss hva som skal til for at det foreligger fritt skjønn, og hva virkningene av dette er. I tillegg snakker vi litt generelt om metode, og bruk av høyesterettspraksis, i forvaltningsretten. Du hører programlederne Gita Simonsen og Carl Victor Waldenstrøm, sammen med partner i SANDS Halfdan Mellbye. Eksempler som blir brukt i episoden: • Lov 1994-08-05 nr.55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) - https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55?q=smvl • Lov 1967-02-10 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 6 - https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_2#%C2%A76 • Lov 1965-06-18 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 35(5) - https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4/KAPITTEL_5#%C2%A735

17.04.2020

Velkommen til "Forberedt!"

I “Forberedt – Jusprat med SANDS” møter du programlederne Gita Simonsen og Carl Victor Waldenstrøm, som sammen med partnere og advokater fra SANDS advokatfirma skal gi lytterne en bedre forståelse for jussen. Podkasten gir jusstudenter det lille ekstra de trenger for å stille godt forberedt til eksamen, og vil også gi gode tips til en enklere studiehverdag. Podkasten skal være relevant for alle jusstudenter i Norge, og følger eksamensforløpet til fakultetene. Har du spørsmål? send til gsi@sands.no