Podkast

I “Forberedt – Jusprat med SANDS” hjelper partnere og advokater fra SANDS deg med å få en bedre forståelse for jussen. Podkasten gir deg som er jusstudent det lille ekstra for å stille godt forberedt til eksamen. Vi gir også gode råd til en enklere studiehverdag. Podkasten skal være relevant for alle jusstudenter i Norge, og følger eksamensforløpet til fakultetene. Vi har også podkastepisoder som knytter nyhetsbildet og jussen sammen.

Har du spørsmål eller tips til temaer? Send gjerne en e-post til mgj@sands.no

21.04.2022

Immaterialrett

I denne episoden tar vi for oss de ulike immaterielle rettighetene; patentrett, opphavsrett, designrett og varemerkerett. Noen av temaene vi tar opp er: Hvilke rettigheter er det egentlig snakk om og hva er begrunnelsen for disse? Hva er vilkårene for registrering/etablering av rettigheter? Hva er innholdet og omfanget av en enerett? Gjennom disse hovedtemaene peker vi på likheter og ulikheter ved de forskjellige rettighetene. Episodens gjester er partner i SANDS Katrine Malmer-Høvik og Advokatfullmektig Henriette A. F. Wiker. Katrine er leder for faggruppen Immaterialrett i SANDS. Hun har gjennom 22 år arbeidet med immaterialrett innenfor rettsområdene industrielt rettsvern (patent, varemerke, design), opphavsrett og markedsføringsrett. Podcasten ledes av Gita Simonsen og Carl Victor Waldenstrøm.

29.03.2022

Tingsrett: Servitutter og sameie

I denne episoden er det tingsrett som er tema. Vi tar først for oss temaet servitutter. Der snakker vi om hvordan servitutter blir til, kan overføres og falle bort. Vi snakker også om hvordan man tolker innholdet i servituttene og forholdet mellom negative og positive servitutter. Vi snakker også om sameie. Der tar vi for oss hva et sameie er, hvordan det blir til, og hvordan sameierne kan utøve sin rådighet. Vi tar også opp reglene om salg av sameie og forholdet til tredjepart. I løpet av podkasten er vi bl.a. innom Rt. 2002 s. 145 (Bortelid), som Hege prosederte i Høyesterett. Podkasten gjestes av Hege Birkeland Ersdal. Hege arbeider særlig med tvisteløsning innen sivilprosess, men også økonomisk kriminalitet. Hun håndterer tvisteløsning knyttet til eiendom, kontraktsforhold og erstatningskrav. Som spesialist på tvisteløsning er hun involvert i rettssaker også innenfor en rekke andre fagområder. Podkasten ledes av Gita Simonsen og Carl Victor Waldenstrøm.

03.12.2021

Alt om å være trainee

I denne episoden snakker vi om alt det som inngår i det å være trainee. Hva gjør man som trainee? Hvordan er oppfølgingen før, under og etter oppholdet? Vi snakker også om hvilke arbeidsoppgaver man kan forvente å få, hvordan hverdagen ser ut, og en rekke andre typiske spørsmål vi ofte får - både store og små. Podkasten gjestes av HR-konsulent Emilie Røkas og advokat i SANDS Robert Langeland. Podkasten ledes av Gita Simonsen og Carl Victor Waldenstrøm.

28.05.2021

Sivilprosess 2:2

I den siste episoden om sivilprosess tar vi for oss hovedforhandlingene i en rettssak. Vi snakker om saksomkostninger, ulike typer rettsavgjørelser, samt anke til Høyesterett. Episoden gjestes av Morten Steenstrup, som er firmaets gründer og Senior Partner i SANDS. Han er leder av firmaets konfliktløsning- og prosedyregruppe, og i 1993 fikk han møterett for Høyesterett. Morten er en av Norges ledende prosedyre- advokater og er blant dagens advokater som har ført flest saker for Høyesterett. Morten har også erfaring som statssekretær og stortingsrepresentant. I podkasten deler også Morten personlige erfaringer fra rettssalen. Episoden ledes av Gita Simonsen og Carl Victor Waldenstrøm.

28.05.2021

Sivilprosess 1:2

Del 1 av 2. I første episode tar vi for oss hva sivilprosess handler om, hvilke oppgaver domstolene har, og hva det betyr at alle har krav på å få avgjort sin sak. Vi snakker om de sentrale aktørene i en rettssak og saksforberedelser. Episoden gjestes av Morten Steenstrup, som er firmaets gründer og Senior Partner i SANDS. Han er leder av firmaets konfliktløsning- og prosedyregruppe, og i 1993 fikk han møterett for Høyesterett. Morten er en av Norges ledende prosedyre- advokater og er blant dagens advokater som har ført flest saker for Høyesterett. Morten har også erfaring som statssekretær og stortingsrepresentant. I podkasten deler også Morten personlige erfaringer fra rettssalen. Episoden ledes av Gita Simonsen og Carl Victor Waldenstrøm.

26.03.2021

Avtalerett/Kontraktsrett I

I denne episoden går vi gjennom hovedtrekkene i avtaleretten, og gir en oversikt over de viktigste problemstillingene som kan dukke opp på eksamen. Dette behandles gjennom hovedtemaene avtaleinngåelse, tilbakekall av løfte, fullmakt, tolkning og ugyldighet. Podkasten ledes av Gita Simonsen og Carl Victor Waldenstrøm. Episodens gjest og ekspert er Tor André Farsund Ulsted, Partner og advokat i SANDS. Han har i mange år bistått aktører i bygg- og anleggsbransjen med kravshåndtering, risikoanalyser, strategivalg, tvisteløsning, forhandlinger og prosessoppdrag. Han er også en meget erfaren kursleder og foredragsholder innen entrepriserettslige emner. I episoden går vi også gjennom noen av de mest sentrale dommene i avtaleretten, bl.a.: • Rt. 2001 s. 1288 (Gate Gourmet) • Rt. 2011 s. 410 (Ernst & Young) • Rt. 2004 s. 675 (Agurkpinne) • Rt. 2012 s. 1904 (Snarøya) • HR-2017-1782-A (Idium) • Rt. 2013 s. 388 (Røeggen)

03.12.2020

EU- og EØS-rett: De fire friheter (2:2)

I denne episoden har vi fokus på de fire friheter. Vi forklarer hvilke friheter man da egentlig snakker om, hva disse innebærer og forholdet mellom dem. I den forbindelse tar vi vi blant annet for oss kravet om grenseoverskridende element for direkte anvendelse av disse, diskriminerings- og restriksjonsforbudene og muligheten for å gjøre «unntak» gjennom rettferdiggjøring av restriksjoner. Ekspert og gjest i studio er senioradvokat Lennart Garnes. Lennart arbeider særlig med saker vedrørende regulatoriske eller konkurransemessige hindre for næringsutøvelse og markedstilgang basert på EØS-avtalens regler om fri flyt, konkurranse og statsstøtte. Han bistår både private og offentlige klienter innen ovennevnte regelsett, blant annet med utredningsoppdrag og prosesser overfor nasjonale myndigheter og ESA. Podkasten ledes av Gita Simonsen og Carl Victor Waldenstrøm.

03.12.2020

EU- og EØS-rett (1:2)

I denne episoden tar vi for oss sentrale og grunnleggende deler av EU- og EØS-retten. Vi snakker om EU- og EØS-samarbeidene, hvilke rettskilder som er relevante i EU- og EØS-retten, de grunnleggende prinsippene disse rettsordenene bygger på og om forholdet mellom nasjonal rett og henholdsvis EU- og EØS-retten. Vi tar også for oss rettskildene i EU- og EØS-retten, herunder tolkningsmetode, de ulike lovgivningsformene og hvordan EU- og EØS-lovgivning blir til. Ekspert og gjest i studio er senioradvokat Lennart Garnes. Lennart arbeider særlig med saker vedrørende regulatoriske eller konkurransemessige hindre for næringsutøvelse og markedstilgang basert på EØS-avtalens regler om fri flyt, konkurranse og statsstøtte. Han bistår både private og offentlige klienter innen ovennevnte regelsett, blant annet med utredningsoppdrag og prosesser overfor nasjonale myndigheter og ESA. Podkasten ledes av Gita Simonsen og Carl Victor Waldenstrøm.

18.11.2020

Pengekravsrett

I denne episoden tar vi for oss faget pengekravsrett. Vi fokuserer på temaene renter, motregning, overdragelse av krav og regress. Noen av spørsmålene vi tar opp er: hvilke renter finnes det, og hva slags funksjon har renter? Hvorfor har man regler om tvungen motregning i norsk rett? Hvordan er motregningsreglene ved cesjon av enkle fordringer/ enkle gjeldsbrev? Hva er samskyld og hva er regress? Hvorfor har man regler om regress i norsk rett? Ekspert og gjest i podkasten er Christian Kjellby Nesset. Christian leder firmaets avdeling for forsikring og ansvar, og har omfattende erfaring fra rådgivning på vegne av norske og internasjonale forsikringsforetak, forsikringsformidlere, reassurandører, banker og næringsdrivende. Han har lang erfaring innen internasjonal prosjektstyring og en rekke større tvistesaker med komplekse krav for norske og utenlandske klienter. Han er rangert som en av Norges ledende forsikringsrettsadvokater av Legal 500. Podkasten ledes av Gita Simonsen og Carl Victor Waldenstrøm.

13.11.2020

Konkurranserett

I denne episoden tar vi for oss konkurranseretten. Vi skal blant annet snakke om avgrensning av det relevante markedet, forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid, forbudet mot misbruk av dominerende markedsposisjon og fusjonskontrollreglene. I tillegg til selve regelverket vil vi komme inn på mange praktiske eksempler, som viser hvordan konkurransereglene anvendes på avtaler, ensidig atferd eller ved oppkjøp og fusjoner i markedene. Podkasten ledes av Gita Simonsen og Carl Victor Waldenstrøm. Episodens gjest og ekspert er partner og advokat i SANDS, Thomas Sando. Thomas leder SANDS faggruppe for EU/EØS- og konkurranserett. Thomas har arbeidet med konkurranserett siden 2005, og bistår store og mellomstore norske og utenlandske selskaper i en rekke bransjer, innenfor alle deler av konkurranseretten.

02.10.2020

Obligasjonsrett 2:2 (Kontraktsrett II)

I denne episoden plukker vi opp tråden fra forrige gang. Det forutsettes at det foreligger en mangel eller forsinkelse og at det er reklamert i rett tid. Spørsmålet er hvilke misligholdsbeføyelser som kan gjøres gjeldende. Vi går derfor gjennom de mest sentrale misligholdsbeføyelsene, med hovedvekt på erstatning i kontraktsforhold. I forbindelse med dette går vi gjennom ansvarsgrunnlagene culpa og kontrollansvar. Vi gir også en innføring i reglene om direktekrav. Podkasten ledes av Gita Simonsen og Carl Victor Waldenstrøm, og gjestes av advokat og partner i SANDS Christian Hartmann. Christian leder avdeling for næringseiendom. Han har 14 års erfaring med fast eiendom, særlig innenfor næringseiendom. I tillegg arbeider han med eiendomsforetak og sameier knyttet til den daglige drift og forvaltning. Christian holder også jevnlig kurs og skriver artikler innenfor relevante eiendomstemaer.

02.10.2020

Obligasjonsrett 1:2 (Kontraktsrett II)

I denne episoden gir vi en introduksjon til faget Obligasjonsrett (Kontraktsrett II). Vi repeterer de viktigste prinsippene for avtaletolkning, og går gjennom fremgangsmåten for å klarlegge om det foreligger et kontraktsbrudd eller en mangel. Videre går vi gjennom reklamasjonsreglene for å vise hvordan man går frem for å vite om mangel eller forsinkelse kan gjøres gjeldende. Det gis også noen generelle tips til oppgaveskriving og arbeid med faget. Podkasten ledes av Gita Simonsen og Carl Victor Waldenstrøm, og gjestes av advokat og partner i SANDS Christian Hartmann. Christian leder avdeling for næringseiendom. Han har 14 års erfaring med fast eiendom, særlig innenfor næringseiendom. I tillegg arbeider han med eiendomsforetak og sameier knyttet til den daglige drift og forvaltning. Christian holder også jevnlig kurs og skriver artikler innenfor relevante eiendomstemaer.

25.09.2020

Erstatningsrett 2:2

I denne episoden går vi gjennom det tredje vilkåret for erstatning, (faktisk og adekvat) årsakssammenheng. I tillegg snakker vi om reglene om skadelidtes medvirkning og om lemping av skadevolders erstatningsansvar. Det gis også en oversikt over Høyesteretts praksis om psykiske skader ("sjokkskader"). Special Councel Eva Drageset fra SANDS er vår ekspert, og podkasten ledes av Gita Simonsen og Carl Victor Waldenstrøm. Tips til videre lesing: • Rt. 2007 s. 172 Schizofreni • Rt. 1973 s. 1268 Flymanøver • Rt. 1997 s. 883 Skalledommen • Rt. 1960 s. 357 Bersagel • Rt. 1985 s. 1011 Hauketo • HR-2018-2080-A Sykehus/Ullevål • Rt. 2000 s. 1991 Alpinbakke I • Rt. 2005 s. 1714 Rekkverkdommen • Rt. 1991 s. 1303 Gulvluke

25.09.2020

Erstatningsrett 1:2

I denne første episoden om erstatningsrett tar vi for oss grunnvilkåret om skade og ansvarsgrunnlagene culpa, arbeidsgiveransvar, ulovfestet objektivt ansvar og bilansvar. Vi går også gjennom noen av de grunnleggende hensynene i erstatningsretten, og gir noen generelle tips til oppgaveskriving i faget. Special Councel Eva Drageset fra SANDS er vår ekspert, og podkasten ledes av Gita Simonsen og Carl Victor Waldenstrøm. Tips til videre lesing: • Rt. 1991 s. 1124 Knallskuddommen • Rt. 1964 s. 966 Båtsmanndommen • Rt. 2008 s. 184 Slengtaudommen • Rt. 1984 s. 1044 Tupperware-dommen • Rt. 1997 s. 768 Mobbedom I • Rt. 2012 s. 146 Mobbedom II • Rt. 1997 s. 1081 Trampettdommen • Rt. 2003 s. 1546 Røykedommen • HR-2019-52-A Spinningdommen

11.09.2020

Temaepisode: Mangfold i arbeidslivet

Temaepisode! Vi har invitert direktør i Integrerings- og mangfolds direktoratet Libe Rieber- Mohn inn i studio for å snakke om mangfold i arbeidslivet. En nasjonal rapport viser at det er vanskeligere for ikke-etniske nordmenn å få seg jobb. Vi tar for oss nøkkelfunnene til denne rapporten og vi diskuterer hvorfor det er så viktig med mangfold i næringslivet og i toppstillinger. Vil de nye forpliktelsene for arbeidsgivere i likestillings- og diskrimineringsloven bidra til større mangfold? Hvilke tiltak kan bedriftene selv gjøre for å tiltrekke seg en bredere søknadsmasse? Dette er noen av tingene vi tar opp i podkasten. Partner i SANDS og ekspert i arbeidsrett Per Ragnar Bronken leder podkasten sammen med Gita Simonsen. Inspill? Send de til gsi@sands.no

05.06.2020

Temaepisode: Arbeidslivet i Norge etter koronapandemien

Temaepisode! Vi vil i denne podkasten ta opp aktuelle problemstillinger og snakke om arbeidsmarkedet i Norge etter koronapandemien. Hva har skjedd, og hvordan ser fremtidens arbeidsmarked ut? Kan arbeidsgiver kreve at du kommer tilbake fra hjemmekontor? Og hvor lenge kan man egentlig permittere? Vi tar også opp aktuelle nyheter, der vi diskuterer at store teknologiselskaper som Telenor og Facebook velger å videreføre hjemmekontorordningen. Hva vil dette gjøre med regelverket? Og vil dette kunne føre til tidlig pensjon for mange? Podkasten ledes av Gita Simonsen, med partner og advokat i SANDS Per Ragnar Bronken som gjest.

01.06.2020

Forvaltningsrett II - spørsmålsrunde

I denne episoden tar vi for oss spørsmål fra lyttere angående forvaltningsrett II. Partner og advokat i SANDS Halfdan Mellbye er med som ekspert. Blant det som gjennomgås er temaet forhåndsbinding, i lys av rettspraksis fra Råkollvei-, Rederikvote- og Vassfarvei-dommene. Andre temaer som gjennomgås er bl.a. usaklig forskjellsbehandling, fjordlaksformelen og forskjellenen mellom rettsanvendelses- og forvaltningsskjønn. Tips til videre lesning: • Rt. 1971 s. 228 Råkollvei • Rt. 1992 s. 1235 Rederikvotedommen • Rt. 2007 s. 651 Vassfarvei • Rt. 1933 s. 548 Rådhushospitset • Rt. 1965 s. 181 Tapetserdommen • Rt. 1995 s. 530 Fjordlaksdommen • Rt. 1951 s. 19 Mortvedt • Rt. 1981 s. 745 Isene Podkasten ledes av Gita Simonsen og Carl Victor Waldenstrøm.

29.05.2020

Allmenn Formuerett - Konkurs 2:2

Denne episoden er en forlengelse av "Allmenn Formuerett 1:2", og har fokus på konkurs. Partner og advokat i SANDS Christian Hartmann forteller om vilkår for konkurs, separatistrett, omstøtelse, pantesikrede krav og massefordringer. Podkasten ledes av Gita Simonsen og Carl Victor Waldenstrøm. Denne episoden tar for seg faget slik det praktiseres i Bergen, men skal dekke formuerett I og II i Oslo

29.05.2020

Allmenn Formuerett 1:2

I den første episoden om Allmenn Formuerett har vi med oss partner og advokat i SANDS, Christian Hartmann. Vi gjennomgår hjemmelsmanns- og dobbeltsuksesjonskonflikter, hvordan oppnå rettsvern og ser nærmere på ekstinksjonsreglene for formuesgodene fast eiendom og løsøre. Vi snakker også om pant i enkle pengekrav samt strukturering av en eksamensoppgave. Denne episoden tar for seg faget slik det praktiseres i Bergen, men skal dekke formuerett I og II i Oslo. Podkasten ledes av Gita Simonsen og Carl Victor Waldenstrøm.

22.05.2020

Juridisk metode

I denne episoden tar vi for oss juridisk metode. Vi snakker om studieteknikk, bruk av eksamensoppgaver, lovdata og markeringer. Vi går også nærmere inn på hvordan man kan bygge opp en juridisk oppgave, både teori og praktikumsoppgaver. Videre snakker vi om argumentasjon, bruk av over- og underoverskrifter, kildebruk og hvordan det er lurt å bruke dommer fra høyesterett i en eksamensoppgave. Du får også svar på hvilke feller som er vanlige å gå i, og helt til slutt får du gode tips på hvordan du best kan håndtere stress og det å få jernteppe på eksamen. Med oss i studio er Gita Simonsen, Carl Victor Waldenstrøm og advokatfullmektig Anne-Karin Thorsen.

15.05.2020

CV- og søknadskurs: en guide til en god traineesøknad

I denne episoden snakker vi om å skrive en god traineesøknad, fra start til slutt. Ann-Kristin Thømt, HR-manager i SANDS, tar oss gjennom de tre delene av en søknadsprosess: forberede, skrive, og bevise. Vi snakker også om betydningen av karakterer og verv. Podkasten ledes av Gita Simonsen og Carl Victor Waldenstrøm.

08.05.2020

Arbeidsrett for studenter

I denne episoden av Forberedt - Jusprat med SANDS, har programlederne Carl Victor og Gita med seg partner og advokat i SANDS, Per Ragnar Bronken, som er ekspert innen arbeidsrett. Episoden tar opp sentrale problemstillinger man ofte kan møte når man har deltidsjobb, eller er tilkallingsvikar. Noen av spørsmålene vi tar opp: Hva bør man alltid sjekke/passe på når man inngår kontrakt? Lønn - hva kan du kreve? Hva bør man gjøre for å selv finne ut av hva som er rimelig lønn? Når har du rett på overtid? Må du jobbe hver gang sjefen sier du skal? Har du rett på lønn hvis du er syk, og har tilkallingskontrakt? Har du innspill eller spørsmål? Send de gjerne til gsi@sands.no

01.05.2020

Forvaltningsrett II: Prøving av det frie skjønnet (2:2)

Episode 2: Prøving av det frie skjønnet. Denne episoden bygger videre på tematikken fra forrige episode om det frie skjønnet, ved å snakke om grensene forvaltningen må forholde seg til, og prøving av det frie skjønnet. Vi tar for oss de tre vurderingstemaene utenforliggende hensyn, usaklig forskjellsbehandling og rimelighet & forholdsmessighet. I tillegg forklares den generelle rimelighetsvurderingen i lys av Mortvedt-dommen. Programledere er Gita Simonsen og Carl Victor Waldenstrøm, sammen med partner Halfdan Mellbye. Rettspraksis/lesetips: Rt. 1933 s. 548 (Rådhushospitset) - https://lovdata.no/pro/#document/HRSIV/avgjorelse/rt-1933-548-147 Rt. 1965 s. 712 (Georges) - https://lovdata.no/pro/#document/HRSIV/avgjorelse/rt-1965-712-104b Rt. 1973 s. 460 (Hønseri/Fjærkre) - https://lovdata.no/pro/#document/HRSIV/avgjorelse/rt-1973-460-56b Rt. 1951 s. 19 (Mortvedt) - https://lovdata.no/pro/#document/HRSIV/avgjorelse/rt-1951-19-3a Rt. 1981 s. 745 (Isene) - https://lovdata.no/pro/#document/HRSIV/avgjorelse/rt-1981-745-75b

24.04.2020

Forvaltningsrett II: Det frie skjønnet (1:2)

Episode 1: Det frie skjønnet Velkommen til vår aller første podkastepisode! I denne episoden snakker vi om forskjellene mellom fritt skjønn (forvaltningsskjønn) og rettsanvendelseskjønn. Vi tar også for oss hva som skal til for at det foreligger fritt skjønn, og hva virkningene av dette er. I tillegg snakker vi litt generelt om metode, og bruk av høyesterettspraksis, i forvaltningsretten. Du hører programlederne Gita Simonsen og Carl Victor Waldenstrøm, sammen med partner i SANDS Halfdan Mellbye. Eksempler som blir brukt i episoden: • Lov 1994-08-05 nr.55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) - https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55?q=smvl • Lov 1967-02-10 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 6 - https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_2#%C2%A76 • Lov 1965-06-18 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 35(5) - https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4/KAPITTEL_5#%C2%A735

17.04.2020

Velkommen til "Forberedt!"

I “Forberedt – Jusprat med SANDS” møter du programlederne Gita Simonsen og Carl Victor Waldenstrøm, som sammen med partnere og advokater fra SANDS advokatfirma skal gi lytterne en bedre forståelse for jussen. Podkasten gir jusstudenter det lille ekstra de trenger for å stille godt forberedt til eksamen, og vil også gi gode tips til en enklere studiehverdag. Podkasten skal være relevant for alle jusstudenter i Norge, og følger eksamensforløpet til fakultetene. Har du spørsmål? send til gsi@sands.no