Infrastruktur – transport og signal-/formålsbygg

Infrastruktur er bærebjelkene til samfunnet vårt. Bærekraftig industrialisering og innovasjon er helt nødvendig for at verden skal kunne tåle vårt stadig dypere avtrykk.

En raskt voksende verdensbefolkning og klimaendringer fører til nye utfordringer som fremtidens infrastruktur skal takle. Samtidig ser vi også et voksende behov for ivaretagelse av vår eksiterende infrastruktur. Den må styres, overvåkes og vedlikeholdes. Fokuset på bærekraft og teknologi fører til en økende trend innen utvikling av nye transportmetoder og infrastrukturprosjekter. Dette fører videre til nye juridiske og regulatoriske utfordringer, samtidig gir utviklingen muligheter for den neste store bølgen av investeringer, støttet både av offentlig og privat sektor.

SANDS er en sentral bidragsyter og støttespiller på all infrastruktur. Vi bistår prosjekterende og entreprenører på nasjonale vei og jernbaneprosjekter, samt selskaper innen hele spekteret av fornybar energi, inkludert vannkraft, land- og offshore vind, solenergi, bioenergi og thermoenergi. Norge opplever nå en strøm av nye prosjekter innen digital og fysisk infrastruktur knyttet til transport, anlegg, vei/bane, telekom og datalagring, hvor samhandlingen med fornybare energibærere er åpenbar. For å sikre at disse prosjektene mottar den beste bistand tilbyr vi markedet et team av svært erfarne advokater med årelang erfaring fra både fornybar- og infrastrukturprosjekter.

Vår erfaring tilsier at inngående kjennskap til de ulike bransjene og deres særtrekk bidrar til at vi kan gi god bistand og samtidig sikre at kommersielle og strategiske mål nås.

Vår bistand omfatter hele prosjektets livsløp, fra det regulatoriske rammeverk, grunnerverv, konsesjoner og myndighetskontakt til inngåelse og forhandlinger av avtaler, herunder leveranse- entreprise- og kraftkjøpsavtaler. Videre bistår vi med nødvendige selskapsetableringer og endringer, samt i forbindelse med transaksjoner og finansiering.

Prosjektene vil variere i karakter, alt fra tradisjonelle transport og kraftforsyningsprosjekter til bygging av digital infrastruktur. Det er allikevel klare likhetstrekk, ikke minst knyttet til behovet for god prosjektstyring og kontroll, samt å kunne forutse hvilke utfordringer de enkelte prosjekter vil kunne møte. Med denne kunnskapen er vårt team ikke bare juridiske rådgivere, men vel så mye strategiske støttespillere. Vi tilpasser teamene til det enkelte prosjekt.