Ian W Kenworthy

Senioradvokat (H)

  • Ian W. Kenworthy er advokat med møterett for Høyesterett, og har vært leder for firmaets tvisteløsning- og prosedyregruppe. Legal 500 (2013): Excels at banking litigation and regulatory matters», og «recommended for arbitration». Anbefalt i Best Lawyers International. Kenworthy har ført en rekke saker for tingretter, lagmannsretter, Høyesterett og voldgiftsretter, og har selv vært voldgiftsdommer flere ganger. I tillegg til kompetanse innenfor tvisteløsning og prosedyre, har Kenworthy langvarig erfaring innenfor bank, herunder som leder av juridisk avdeling i Den Norske Bank ASA. Han har dessuten vært stedfortredende børsdirektør, leder for juridisk avdeling i Sparebanken Oslo Akershus, senere Sparebanken ABC, og advokat hos Elkem. Videre har Kenworthy vært medlem av hovedstyret i Den Norske Advokatforening, og vært opponent for to doktorgrader ved Det juridiske fakultet i Oslo. Han er for tiden formann i kontrollkomiteen i Oslo Pensjonsforsikring og Oslo Forsikring. Publikasjoner: «Lov om finansiell sikkerhetsstillelse – en nyskapning i forholdet mellom finansinstitusjoner og næringsdrivende», «Nye regler om pant i verdipapirer mv.» og «Straffeloven ikrafttredelseslov § 12 nr. 1 Om terminspill» i «Ånd og rett. Festskrift til Birger Stuevold Lassen»

  • Spesialisering: Konfliktløsning og prosedyre Bank- og finansrett
  • Utdanning
    Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1971
    Voldgiftsdommerutdannelse i København og Paris
  • Språk
    Engelsk | Dansk

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss