Lennart Garnes

Lennart Garnes

Senioradvokat

Garnes er spesialisert innen EU-/EØS- og konkurranserett, herunder EØS-avtalens regler om offentlig støtte (statsstøtte). I tillegg har han tung forvaltningsrettslig kompetanse og erfaring. Han arbeider særlig med saker vedrørende regulatoriske eller konkurransemessige hindre for næringsutøvelse og markedstilgang (basert både på fri flyt-regler, sekundærlovgivning og konkurranserettslige regler), samt EØS-avtalens statsstøtteregler. Erfaring fra norsk og europeisk forvaltning har gitt førstehåndsinnsikt i de politiske og juridiske prosesser som reglene blir til og virker innen. Garnes bistår i prosesser overfor nasjonale myndigheter, EFTAs overvåkingsorgan (ESA) og Europakommisjonen der målsetningen er å endre eller påvirke reglers innhold, oppnå spesifikke tillatelser, få konstatert at nasjonalt regelverk/praksis er EØS-stridig, statsstøtteproblematikk mv. Innen sine fagfelt er han jevnlig involvert i prosesser for domstolene.

I SANDS har Garnes arbeidet med flere prinsipielle saker vedrørende havnetilgang og prising av havnetjenester. Sammen med tidligere erfaringer fra transportområdet, har dette gitt særlig innsikt i spørsmål relatert til tilgang til og prising av infrastruktur/transportmarkeder. Garnes håndterer større klagesaker knyttet til nasjonalt regelverks forenlighet med EØS-avtalens fri flyt-regler. Han bistår jevnlig kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige aktører i statsstøtterettslige spørsmål.

Før Garnes kom til SANDS arbeidet han i ESAs indre markedsavdeling. Innen det var han seniorrådgiver i Samferdselsdepartementet og rådgiver i Vegdirektoratet. Han avtjente sin verneplikt ved Generaladvokatembetet og var i forlengelsen av det krigsadvokatfullmektig og juridisk rådgiver (major) for det norske styrkebidraget til Afghanistan.

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 46 12
M: +47 911 07 042
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Jane Gustavson
Epost: jhg@sands.no

Spesialisering:
EU, EØS og konkurranserett
Utdanning:
2002-2003 Master of European and International Law (L.L.M), Durham University, UK. Spesialisering innen, bl.a. konkurranserett
1997-2003 Juridisk embetseksamen (cand. jur), Universitetet i Oslo