Samfunnsansvar

Samfunnsansvar er en integrert del av virksomheten vår. Det ligger i selve advokatyrkets gjerning å fremme rett og hindre urett og på denne måte bidra til et velfungerende rettssystem. Som en tydelig samfunnsaktør er vi forventet å engasjere oss også utenfor vår eget virke. Å påta seg et samfunnsansvar handler nemlig ikke bare om å tilfredsstille markedets forventninger. Det innebærer en forpliktelse hvor vi som firma har et sant engasjement og et sterkt ønske om ansvarlig forretningsdrift med forankring i FNs bærekraftsmål.