Hvorfor er samfunnsansvar viktig for oss?

Svaret på det er ganske enkelt. Vi har tro på at vi alle må bidra for skape et bedre samfunn og en bedre verden. FN's bærekraftmål kan ikke løses på makronivå. Ansvaret kan ikke legges på alle andre. Vi må alle bidra og i SANDS gjør vi det fordi vi brenner for det. Firmaet har en lang historie preget av samfunnsengasjerte medarbeidere. Det engasjementet tar vi vare på gjennom bidrag på en rekke områder.

Før vi kan svare på hvorfor dette er viktig for oss som selskap, er det hensiktsmessig å forklare hva ordene betyr. 

Samfunnsansvar eller "corporate social responsibility" er ansvaret selskaper påtar seg for miljø, samfunn og mennesker som påvirkes av virksomheten, utover det som er lovpålagt.​ I 2015 lanserte FN 17 ambisiøse og viktige bærekraftsmål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Dette er verdens felles arbeidsplan, og målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. ​Samfunnsansvar og bærekraft er mye mer enn det man tenker når ordene blir presentert. 

Målene har stor innvirkning på norsk politikk og norsk næringsliv, og våren 2020 ble det klart at regjeringen skal lage en nasjonal handlingsplan for målene. Dette er et samarbeidsprosjekt nednæringslivet, organisasjoner og kommuner. Det er ambisiøse mål, og vil ikke fungere uten at samfunnet jobber sammen. Det er en nasjonal og global prioritering, en felles retning for alle. ​

Når vi har staket ut veien for SANDS samfunsansvar har vi tatt utgangspunkt i FN's bærekraftmål. For oss har det vært viktig å særlig engasjere oss i bærekraftmål hvor vi kan bidra med vår kompetanse, hvor vi kan videreutvikle det samfunnsrelaterte arbeidet firmaet allerede gjør og ikke minst ivareta våre medarbeideres sterke samfunnsengasjement. Vi skal være en arbeidsgiver som gjør  våre medarbeidere stolte. Stolte over hva vi gjør i vårt daglige vrike, men også over hva vi gjør for å gi vårt lille bidrag til et bedre samfunn.