Ansiennitet er ingen hovedregel ved nedbemanning

Høyesterett har i dag avsagt dom i «Skanska-saken» og med det avgjort spørsmålet om hvilken betydning ansiennitet har ved nedbemanning. Selv om arbeidstakerne og LO vant frem i saken, har NHO og arbeidsgiversiden fått medhold på et sentralt punkt; ansiennitet er ingen hovedregel ved nedbemanning.

Saken gjaldt oppsigelse av 6 arbeidstakere som ledd i en nedbemanning. Det sentrale spørsmålet for Høyesterett var hvilken vekt arbeidsgivere må legge på ansiennitet ved utvelgelse av arbeidstakere i nedbemanningsprosesser.

De 6 arbeidstakerne vant frem med at oppsigelsene av dem ikke var saklig begrunnet. NHO og arbeidsgiversiden fikk imidlertid medhold i et prinsipielt spørsmål som vil ha stor betydning for arbeidsgivere som skal nedbemanne.

Høyesterett konkluderer nemlig i dommen med at utvelgelsen av hvem som skal meddeles oppsigelse i en nedbemanningsprosess vil bero på en totalbedømmelse der vekten av både ansiennitet og andre utvelgelseskriterier som arbeidsgiver påberoper seg vil variere ut fra arbeidsgivers situasjon og konkrete behov. Høyesterett anerkjenner eksempelvis at det i større virksomheter og ved større nedbemanningsprosesser gjør seg gjeldende særlige hensyn, blant annet knyttet til at det kan være behov for å gruppere arbeidstakere etter mer objektive kriterier. Som alltid i oppsigelsessaker vil man også måtte ta hensyn til arbeidstakerens individuelle forhold.

På bakgrunn av at det nettopp må foretas en slik totalvurdering finner Høyesterett at det ikke kan oppstilles en generell terskel for hva som skal til for å fravike ansiennitetsprinsippet. Det blir derfor misvisende å karakterisere ansiennitetsprinsippet som en hovedregel ved utvelgelse i nedbemanningsprosesser:

«Av denne grunn kan det etter mitt syn gi misvisende assosiasjoner å karakterisere ansiennitetsprinsippet som en "hovedregel". Uttrykket kan i denne sammenheng gi inntrykk av at det skal noe mer til for å fravike ansiennitetsrekkefølgen enn hva jeg mener det er rettslig grunnlag for.»

Vår vurdering er at Høyesteretts avgjørelse mht. ansiennitetsprinsippet er en stor seier for arbeidsgivere som skal gjennomføre nedbemanningsprosesser. Dommen anerkjenner at også tariffbundne virksomheter må kunne tilpasse seg endrede markedsforhold ved å vektlegge eksempelvis kompetanse tyngst når behovet for nedbemanning oppstår.

Den nye avgjørelsen fra Høyesterett understreker også viktigheten av god saksbehandling og grundig dokumentasjon i nedbemanningsprosesser. Arbeidstakerne i Skanska-saken vant nemlig frem med at oppsigelsene ikke var saklig begrunnet hovedsakelig på bakgrunn av arbeidsgivers mangelfulle saksbehandling og dokumentasjon.

SANDS arbeidsrettsteam har lang erfaring med gjennomføring av nedbemanningsprosesser. Ta kontakt med vårt team dersom du vurderer å nedbemanne og lurer på hvordan Høyesteretts nyeste avgjørelse kan ha betydning for din virksomhet.