Havvind: regjeringen lyser ut områdene i Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord for konkurranse

Den 29. mars 2023 annonserte regjeringen at de vil lyse ut konkurranse om prosjektområdene for havvind i Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Konkurransen om områdene gjennomføres i henhold til havenergiloven § 2-3 og havenergilovforskriften kapittel 2A og blir tildelt basert på kvalitative kriterier. 

Søknadsfristen for Sørlige Nordsjø II er satt til 4. august 2023. Fristen for Utsira Nord er 1. september 2023. Tildeling av prosjektområdene vil skje innen utgangen av 2023.

Hovedinnholdet i konkurransen om Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord gjengis nedenfor.

Sørlige Nordsjø II

Energiproduksjon på første fase av Sørlige Nordsjø II er åpnet for konkurranse med minimum installert effekt på 1400 MW og maksimal installert effekt på 1500 MW. Én aktør vil tildeles prosjektområdet basert på en prekvalifiseringsrunde og en etterfølgende auksjon.

Prekvalifiseringskriteriene er:

 • Gjennomføringsevne, hvor blant annet moden prosjektplan, tilstrekkelig finansiell styrke, kompetanse og erfaring vektlegges. Gjennomføringsevne vektes 60 %.

 • Bærekraftig utbygging som ivaretar sameksistens og minimerer konsekvenser for klima og miljø. Bærekraft vektes 20 %.

 • Positive lokale ringvirkninger for industriutvikling som viser hvordan prosjektet bidrar til kompetanseutvikling og utvikling i leverandørkjedene. Positive lokale ringvirkninger vektes 20 %.

Olje- og energidepartementet vil prekvalifisere minimum seks og maksimalt åtte av aktørene som oppfyller minimumskriteriene. De prekvalifiserte aktørene får delta i en etterfølgende auksjon om prosjektområdene. Aktøren med lavest budpris vinner auksjonsrunden og får tildelt en tidsavgrenset enerett til prosjektområdet og gis adgang til å søke om konsesjon etter havenergiloven § 3-1.

Den foreslåtte modellen for statsstøtte er en tosidig differansekontrakt med varighet på 15 år, et maksimalt tak samt en fastsatt reservasjonspris. Departementet vil fremme en proposisjon til Stortinget med forslag om fullmakt til å inngå en tosidig differansekontrakt.

Utsira Nord

Energiproduksjon på Utsira Nord er delt inn i tre utlysningsområder. Hvert område er åpnet for konkurranse med en kapasitet på minimum 460 MW og maksimalt 500 MW. Regjeringen vil vurdere å øke kapasiteten til inntil 750 MW i henhold til Norges vassdrags og energidirektorats (NVE) arbeid med identifisering av nye områder og kapasitetsutvidelse.

Regjeringen har innført kvalitative kriterier for tildeling av areal på Utsira Nord uten at det gjennomføres en prekvalifisering. Tre aktører vil bli tildelt hvert sitt prosjektområde i Utsira Nord basert på følgende kvalitative kriterier:

 • Kostnadsnivå for 2023 basert på kostnadsanslag og energiproduksjon for et 500 MW havvindprosjekt i drift fra 2030. Kostnadsnivå vektes 30 %.

 • Bidrag til innovasjon og teknologiutvikling for å sikre en redusert kostnadsutvikling, basert på anslåtte kostnader og energiproduksjon for et 500 MW havvindprosjekt i drift fra 2035. Innovasjon og teknologiutvikling vektes 20 %.

 • Gjennomføringsevne, hvor blant annet moden prosjektplan, tilstrekkelig finansiell styrke, kompetanse og erfaring vektlegges. Gjennomføringsevne vektes 30 %.

 • Bærekraftig utbygging som ivaretar sameksistens og minimerer konsekvenser for klima og miljø. Bærekraft vektes 10 %.

 • Positive lokale ringvirkninger for industriutvikling som viser hvordan prosjektet bidrar til kompetanseutvikling og utvikling i leverandørkjedene. Positive lokale ringvirkninger vektes 10 %.

Aktørene vil rangeres basert på de kvalitative kriteriene. De tre søkerne som får høyest poengsum samlet sett vil tildeles hvert sitt utlysningsområde. Søkeren med høyest poengsum får tildelt sitt foretrukne prosjektområde.

I tillegg til konkurranse om tildeling, vil det gjennomføres konkurranse om statsstøtte til prosjektene for å sikre at støtten blir så lav som mulig. Departementet vil fremme en proposisjon til Stortinget med forslag om fullmakt til å inngå en tosidig differansekontrakt.

 • Det er foreslått en tosidig differansekontrakt med varighet på 15 år, et maksimalt tak samt en fastsatt reservasjonspris.

 • To av tre aktører vil motta statsstøtte. Aktøren som ikke mottar støtte vil likevel beholde eneretten til prosjektområdet i en viss periode og gis anledning til å delta i fremtidige konkurranser om statsstøtte for havvind.

 • To av aktørene mottar statsstøtte for 500 MW og får en eventuell opsjon til å bygge ut 750 MW.

 

SANDS Green

Det grønne skiftet angår hele næringslivet. Alt fra små, lokale familiebedrifter til store børsnoterte selskaper er allerede underlagt strenge regler, samtidig som de vil bli nødt til å tilpasse seg nye krav og reguleringer i de kommende årene. Dette skaper utfordringer, men byr også på store muligheter. Våre advokater har den nødvendige spisskompetansen til å yte verdifull rådgivning om hvordan bedrifter påvirkes av og bør innrette seg for å ta del i det grønne skiftet. Ta kontakt med en av våre spesialister innenfor din bransje for en samtale om hvordan vi kan bistå dere i dette viktige arbeidet.

På denne siden kan du finne informasjon om hvordan det grønne skiftet påvirker bedrifter i alle bransjer og næringer. 

SANDS Blue

Felles for selskaper med virksomhet knyttet til sjø og hav er at de har behov for rådgivning innenfor en rekke juridiske fagfelt. Dette kan mange advokatfirmaer tilby. SANDS kan i tillegg tilby noe mer. Med kontor i seks av de største kystbyene, kjenner vi næringene fra innsiden. Vi kjenner både utfordringene og problemstillingene som havnæringene møter, og hvilket handlingsrom som finnes innenfor regelverket.

På denne siden kan du finne informasjon om juridiske problemstillinger som er særlig aktuelle for de "blå" næringene.