Høring om endring av grensen for krav om funksjonelt skille

Olje- og energidepartementet (OED) har sendt høringsforslag om at kravet om funksjonelt skille kun skal gjelde for nettforetak med 100 000 eller flere nettkunder. I dag gjelder kravet for nettforetak med mer enn 10 000 nettkunder. Høringsfristen er 14. desember 2022, og forslaget er i henhold til olje- og energiminister Terje Aaslands uttalelser før sommeren (les vårt tidligere nyhetsbrev om dette her).

Krav om funksjonelt skille innebærer at personer i ledelsen i et nettforetak ikke kan delta i ledelsen i selskap som driver annen virksomhet innenfor konsernet. I tillegg innebærer kravet et forbud mot at morselskapet instruerer nettforetak i daglig drift eller ved avgjørelser vedrørende utbygging og oppgradering av nettet. Endringen som nå foreslås betyr at det for 87 av 93 nettforetak ikke vil gjelde noen begrensninger med hensyn til muligheten til å delta i ledelsen i både nettforetaket og i ledelsen i andre konsernselskaper.

OED uttaler i høringsnotatet at bakgrunnen for endringsforslaget er at kravet om funksjonelt skille isolert sett kan føre til økte kostnader for enkelte energikonsern og er til hinder for at energikonsern kan organisere seg slik de ønsker. I tillegg mener OED at kravet ikke skal være strengere i Norge enn i EU (som har satt grensen ved 100 000 nettkunder).

Det foreslås ingen endringer i krav om selskapsmessig skille etter energiloven § 4-6 eller endringer i reglene om nøytralitet mv. Dette innebærer at øvrig regelverk som skal sikre selskapenes nøytralitet fortsatt vil gjelde for nettforetak med færre enn 100 000 nettkunder.