Høyesterett har avsagt dom i Karasjok-saken | Eiendomsretten tilhører Finnmarkseiendommen (FeFo)

Den 31. mai 2024 avsa Høyesterett dom i storkammer om eiendomsretten til utmarksområdene i Karasjok kommune. Det er nå avklart at verken lokalbefolkningen i Karasjok eller den samiske delen av befolkningen har eiendomsrett til utmarksområdene. FeFo ble frifunnet for kravet om at eiendomsretten til den usolgte grunnen i Karasjok kommune ligger kollektivt til befolkningen i kommunen.

Dommen er avsagt med dissens 6 mot 5, der mindretallet kom til samme konklusjon som utmarksdomstolens flertall. Det er etter mindretallets syn etablert en kollektiv eiendomsrett for lokalbefolkningen.

Du kan lese om bakgrunnen for tvisten her.

Høyesteretts vurdering av eiendomsretten

Flertallets vurdering:

Etter en gjennomgang av de rettslige utgangspunktene og en sammenfatning av den historiske bruken av områdene, kommer førstvoterende inn på sin konkrete vurdering i avsnitt 180.

Basert på sin egen vurdering om at den samiske befolkningen i området før 1751 ikke hadde en utviklet eiendomsrett til området, blir spørsmålet om de har ervervet eiendomsrett fra siste halvdel av 1700-tallet. Førstvoterende konkluderer så med at eiendomsrett ikke kan sies å være ervervet av den samiske befolkningen, og legger avgjørende vekt på at preget av felles rådighet over hele tvisteområdet mangler.

Førstvoterende slutter seg altså til mindretallet i Utmarksdomstolens avgjørelse, og frifinner FeFo i ankesaken og forkaster anken.

Mindretallets vurdering:

Mindretallet sluttet seg til flertallet i Utmarksdomstolens avgjørelse, og kom til at hele lokalbefolkningen i Karasjok har opparbeidet seg eiendomsrett til tvisteområdet etter reglene om alders tids bruk.

Mulige konsekvenser av dommen

Dommen er avsagt med skarp dissens. Det er fremdeles flere områder i Finnmark som har vurdert å gjøre det samme som lokalbefolkningen og den samiske befolkningen i Karasjok. Hvorvidt dommen vil sette en stopper for disse planene, gjenstår å se.

Dommen kan leses her.