Høyesterett: Skadelidte må selv melde direktekrav til skadevolders forsikringsselskap

Høyesterett har i sak HR-2023-2252-A bestemt at hvis skadelidte vil fremme direktekrav under skadevolders ansvarsforsikring, må skadelidte melde ifra til forsikringsselskapet selv for å bli omfattet av særregelen om avbrudd i foreldelsesfristen i forsikringsavtalelovens § 8-6 tredje ledd.

Ysland Eiendom AS engasjerte Byggteam Bodø AS for å utføre prosjekt- og byggeledelse ved oppføring av nybygg. I ettertid oppstod tvist om mangler ved prosjekteringen, og Ysland Eiendom AS fremmet krav om erstatning for utbedringskostnader mot Byggteam Bodø AS. Etter hvert ble Byggteam Bodø AS avviklet, og Ysland Eiendom AS fremmet sitt krav direkte overfor ansvarsforsikringsselskapet, Tryg Forsikring. Det var da gått mer enn tre år etter overtakelsen av bygget.

Spørsmålet i saken

Spørsmålet i saken var om skadevolderens melding om krav til forsikringsselskapet innebar at også direktekrav fra skadelidte mot selskapet skulle anses meldt slik at særregelen om avbrudd av foreldelsesfrist i forsikringsavtaleloven § 8-6 tredje ledd kom til anvendelse. Det var enighet om at forsikringstager hadde meldt om forsikringstilfellet innen ettårsfristen i fal § 8-5 første ledd, og innen foreldelsesfristen for skadelidtes direktekrav.

Ysland Eiendom AS ble ikke hørt med at både ordlyden og formålet med verneregelen i § 8-6 tredje ledd taler for at skadelidte må omfattes av særregelen om avbrudd av foreldelsesfristen.  Foreldelse inntrer da tidligst seks måneder etter at forsikringsselskapet har sendt varsel om at foreldelse vil bli påberopt. Det var enighet om at et slikt varsel ikke var sendt.

Tryg på sin side pekte på at forsikringstakerens forsikringskrav og skadelidtes direktekrav er ulike og selvstendige krav. Fal § 8-6 tredje ledd bygger på lovens tosporede system for melding av krav. For at foreldelsesfristen skal utskytes ved manglende varsel fra forsikringsselskapet etter særregelen i tredje ledd, må det aktuelle kravet være meldt til selskapet. Forsikringstakerens melding om forsikringstilfellet innebærer ikke samtidig at skadelidtes direktekrav mot selskapet anses meldt.

Høyesteretts avgjørelse

Høyesterett var enig med Tryg Forsikring, og kom til at forsikringsavtaleloven § 8-6 tredje ledd må tolkes slik at en skadelidt som vil gjøre gjeldende direktekrav mot en skadevolders forsikringsselskap, selv må melde direkteravet til selskapet for å komme inn under særregelen om avbrudd av foreldelsesfristen. Direktekravet mot forsikringsselskapet var derfor foreldet.

Kan da saksbehandler i forsikringsselskapet bare opplyse om at det foreligger forsikring, eller må forsikringsselskapet på forespørsel også legge frem selve avtalen? 

SANDS’ vurdering:

  • Dommen er av sentral betydning for et stort antall saker der krav fremsettes mot kontraktsmotparter
  • Skadelidte må på et tidlig stadium sørge for å avklare om skadevolder har tegnet ansvarsforsikring
  • Skadelidte må melde kravet til ansvarsforsikringsselskapet innenfor de alminnelige foreldelsesfristene
  • Forsikringsavtalelovens § 7-6 første ledd hjemler skadelidtes rett til å få opplyst om det foreligger ansvarsforsikring.
  • For å unngå at direktekrav blir foreldet, kan det oftere bli aktuelt for skadelidte å kontakte forsikringsforetak med forespørsel om det foreligger ansvarsforsikring i de tilfellene skadevolder ikke opplyser om det selv, jf. forsikringsavtalelovens § 7-6 første ledd.