Forsikring, Erstatning og Ansvar

SANDS er et av Norges ledende advokatfirmaer innen forsikring, erstatning og ansvar. Vårt mål er å være one-stop-shop for våre forsikringsklienter, som inkluderer nasjonale og internasjonale livs- og skadeforsikringsselskaper, reassurandører, captives, pensjonskasser, forsikringsformidlere og forsikringstakere.

Vårt team består av advokater med bred ekspertise innen forsikring, erstatning og ansvarssaker. Advokatene på teamet har in-house erfaring fra forsikringsselskaper og som styremedlem i forsikringsselskap. Vi har uformelle samarbeidsavtaler med ledende forsikringsformidlere, aktuarer og pensjonsrådgivere. Vi er rangert blant Norges ledende advokater innenfor finansregulatorisk, forsikring og pensjon.

Vi har forfattet flere bøker og artikler innenfor våre fagfelter. Vi holder kurs og seminarer innenfor fagfeltet, herunder seminarer for juridiske avdelinger, bedriftsavdelinger og salgsteam i forsikringsselskaper og finansinstitusjoner.

 

Skadebehandling og tvisteløsning

En betydelig del av våre tjenester innenfor fagfeltet vedrører skadebehandling og tvisteløsning. Vi rådgir og bistår med skadebehandling og tvisteløsning innenfor alle forsikringsprodukter og dekningsområder, og bistår også forsikringstakere i dekningstvister og ordinære skadesaker. Vi bistår forsikringsselskaper og forsikrede med dekningsvurderinger, tredjemannsansvar og regress. Vi har betydelig erfaring innen profesjonsansvar, storskade og komplekse krav med høy økonomisk verdi, også for bedriftseiere som klienter, blant annet innenfor profesjonsansvar, styreansvar, produktansvar, brann- og kombinert ansvar, rådgiveransvar innenfor entreprise, mv.

Kommersiell rådgivning    

Vi rådgir nasjonale og internasjonale forsikringsselskaper, reassurandører, forsikringsformidlere og pensjonskasser innenfor alle områder av deres virksomhet i Norge. Med team sammensatt for den enkelte sak, ofte på tvers av våre faggrupper, er vi i stand til å kunne gi effektiv og førsteklasses bistand til våre klienter innenfor alle områder, så som kommersiell og regulatorisk rådgivning, bistand innenfor skatte- og avgiftsrett, personvern, teknologi, prosess, osv.

Våre tjenester omfatter:

  • Bistand i forbindelse med etablering av forsikringsselskaper, captives og pensjonskasser
  • Bistand i forbindelse med etablering av filialer og forsikringsvirksomhet i Norge på grensekryssende basis
  • Bistand i forbindelse med produktutvikling, herunder utforming av forsikringsvilkår og produktdokumentasjon
  • Bistand i forbindelse med porteføljeoverdragelser og restrukturering av forsikringsselskaper og forsikringsporteføljer
  • Bistand i forbindelse med regulatoriske problemstillinger, herunder forbrukerbeskyttelse og vurdering/håndtering av rådgivningsansvar overfor forsikringstakere
  • Bistand i skatterettslige forhold, fra produktutvikling via løpende forretningsvirksomhet til bistand i transaksjoner, restruktureringer og avvikling av forretningsvirksomhet i Norge
  • Bistand i forbindelse med avvikling av forretningsvirksomhet i Norge, herunder run-off og restrukturering av porteføljer samt kjøp og salg av forsikringsporteføljer.

 

Relaterte artikler