Kjøp og salg av virksomheter innen bygg & anlegg

De siste års store offentlige satsing på infrastrukturprosjekter, i hovedsak vei og jernbane, har økt omfanget av, og risikoeksponeringen i entreprisekontraktene betraktelig. Utviklingen i antall tvister og tvistebeløp innen bygg og anlegg synliggjør risikoen knyttet til disse kontraktene, hvor marginene allerede er svært presset, og kontraktsverdien ofte er på flere milliarder.

Et stort marked kombinert med infrastrukturkontrakter på internasjonalt nivå har fortsatt å tilt­rekke seg store internasjonale entreprenører som er vant med store komplekse prosjekter «world wide». Dette forplanter seg nedover i kontraktskjeden med muligheter og utfordringer. Behovet for ytterligere kapasitet med prosjektering og utførelse har medført et større marked for kjøp og salg av konsulenter og utførende i alle fag, og stadig økende transaksjonskostnader. Viktigheten av å ha grep om risiko i entreprisekontrakter krever erfaring og kunnskap om kontraktene. Vi har erfart at mangel på bransjefokus fører til at ressursbruken i enkelte aspekter ved oppkjøpsprosessen blir langt mer omfattende enn nødvendig, f. eks. i gjennomføringen av due diligence.  

Manglende bransjeerfaring og spesialisering gjør at det fokuseres på potensiell risiko som aldri eller svært sjelden vil materialisere seg. Vi ønsker å fokusere på reell operasjonell, juridisk og finansiell risiko og oppside, og dermed levere mer presise og effektive råd. Overordnet gjelder det å få oversikt over de overordnede, strukturelle kontraktsspørsmålene, som blant annet:

  • Er det ordinære NS-kontrakter? Hvilken standard/entreprise-type er det snakk om?
  • Bruker andre kontraktstandarder? For eksempel utarbeider Bane Nor eller OPS egne kontrakter.
  • Foreligger det særbestemmelser som øker risiko, som for eksempel overføring av byggherre-risiko (eks. ansvar for grunnforhold), strengere dagmulkt- og erstatningsbestemmelser, overføring av prosjekteringsansvar i en utførelsesentreprise etc.?
  • Hvilket vederlagsformat anvendes («for-/baktung betaling»)?
  • Hvilke garantier skal stilles?

Øvrige finansielle og selskapsmessige forhold er selvfølgelig også viktig, men ved alltid å bevare bransjefokuset i due diligence og i transaksjonsavtalen kan vi redusere risiko for klienten og samtidig spare klienten for transaksjonskostnader.

Vi har etablert en egen gruppe med advokater for oppkjøpsprosesser innen bygg-, anlegg- og infrastruktur, som kombinerer bransjeerfaring og M&A-fokus. Gruppen har skissert et opplegg med skreddersydde løsninger og dokumenter for både selgersiden og kjøpersiden i transaksjonen.

Selskaper som velger SANDS innen denne bransjen skal dermed få redusert sine transaksjonskostnader, redusert risiko og føle at advokaten bidrar til verdiskapning i prosessen, og ikke bare med kostbar sand i maskineriet.

Vi skal sørge for at transaksjoner som gir mening kommersielt gjennomføres med en akseptabel risikoeksponering for partene.