Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold

I et arbeidsliv der medarbeideres egen kompetanse og nettverk blir viktigere og viktigere, ser vi at arbeidsgivere i økende grad ønsker å begrense medarbeiderens adgang til å begynne hos en konkurrent, eller ta med seg kunder til en konkurrent. Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold kan inngås i forbindelse med ansettelsen, under arbeidsforholdet, og i forbindelse med arbeidsforholdets opphør.

Hva er konkurransebegrensende avtaler

"Konkurransebegrensende avtaler" brukes her som en samlebetegnelse på konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler, som inngås i anledning et ansettelsesforhold.

Konkurransebegrensende avtaler reguleres av arbeidsmiljøloven kapittel 14 A, som oppstiller begrensninger for når og hvordan slike avtaler kan inngås, for å verne arbeidstakeren.

For virksomhetens øverste leder finnes det en egen regel som gir adgang til å skriftlig avtale at vedkommende sier fra seg vernet etter regler om konkurranse- og kundeklausuler mot etterlønn.

Hvilke regler gjelder for konkurransebegrensende avtaler?

Konkurranseklausuler

Konkurranseklausul er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å begynne i stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive, eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør.

Konkurranseklausuler er bare gyldige i den grad arbeidsgiver har et særlig behov for vern mot konkurranse, på det tidspunktet klausulen gjøres gjeldende. Hvorvidt grunnvilkåret «særlig behov» er oppfylt må avgjøres etter en helhetlig vurdering, og det kreves gode grunner for at de kan gjøres gjeldende. Følgende momenter vil blant annet være relevante i vurderingen:

 • Arbeidstakers stilling
 • Ansettelsesforholdets varighet
 • Hvorvidt arbeidstaker har kjennskap til bedriftshemmeligheter eller knowhow

For å kunne gjøres gjeldende må også klausulen begrenses geografisk og forretningsmessig til virksomheter som faktisk konkurrerer med arbeidsgiver.

I tillegg gjelder følgende vilkår:

 • Avtale om konkurranseforbud/konkurranseklausul må være inngått skriftlig i arbeidsavtalen eller i et eget dokument senere.
 • Klausulen må gi arbeidstaker krav på kompensasjon tilsvarende arbeidstakerens fulle lønn opp til 8 G de siste 12 månedene før arbeidsforholdets opphør. For lønn mellom 8 og 12 G kan kompensasjonen begrenses til 70 %, mens det ikke er nødvendig å avtale lønnskompensasjon ut over 12 G (1 G er for tiden 90 068 kr). Det kan gjøres fradrag med inntil halvparten for annen inntekt arbeidstaker mottar i perioden konkurranseklausulen virker.
 • Konkurranseforbud kan ikke avtales for mer enn ett år fra opphør av arbeidsforholdet.
 • Arbeidsgiver må på forespørsel gi arbeidstaker en skriftlig redegjørelse om, og i hvilken grad en avtalt klausul gjøres gjeldende. Hvis de nærmere regler om dette ikke følges, vil konkurranseklausulen være ugyldig.
 • Dersom en oppsigelse fra arbeidsgiver skyldes virksomhetens forhold (nedbemanning o.l.), vil en konkurranseklausul ikke kunne gjøres gjeldende.

Kundeklausuler

Kundeklausul er en klausul mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakerens adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter at arbeidsforholdet har opphørt. En kundeklausul kan bare omfatte kunder som arbeidstaker har hatt kontakt med, eller ansvar for, det siste året.

I tillegg gjelder følgende vilkår:

 • Avtale om kundeklausul må være inngått skriftlig i arbeidsavtalen eller i et eget dokument senere.
 • Kundeklausulen kan ikke avtales for mer enn ett år fra opphør av arbeidsforholdet.
 • Arbeidsgiver må på forespørsel gi arbeidstaker en skriftlig redegjørelse for om og i hvilken grad kundeklausulen vil bli gjort gjeldende. Redegjørelsen skal angi hvilke kunder som skal omfattes av kundeklausulen.
 • Dersom en oppsigelse fra arbeidsgiver skyldes virksomhetens forhold (nedbemanning o.l.), vil kundeklausulen ikke kunne gjøres gjeldende.

Rekrutteringsklausuler

Den siste kategorien konkurransebegrensende avtaler som reguleres av arbeidsmiljøloven er rekrutteringsklausuler. Slike klausuler er en avtale mellom arbeidsgiver og andre virksomheter, som hindrer eller begrenser arbeidstakers muligheter til å ta ansettelse i annen virksomhet. Arbeidsgivere kan ikke avtale en rekrutteringsklausul seg imellom.

Et unntak fra dette er ved forhandlinger om virksomhetsoverdragelse. Rekrutteringsklausul ved en slik overdragelse kan gjøres gjeldende under forhandlingene og i inntil seks måneder etter forhandlingenes avslutning.

Arbeidsmiljøloven oppstiller for øvrig ingen begrensninger når det kommer til rekrutteringsklausuler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.