Kort forklart: Vurderer du å si opp en ansatt i prøvetid?

Prøvetid gir deg som arbeidsgiver en god mulighet til å prøve ut om arbeidstakeren du har ansatt er rett kandidat. Prøvetid innebærer også fallgruver som du må være oppmerksom på, sier senioradvokat Maria Elena Kvalen i SANDS Ålesund. Særlig gjelder dette dersom du vurderer å gå til oppsigelse av en ansatt i prøvetid.

Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere et sterkt vern mot oppsigelse. Ansatte i prøvetid har et noe svakere oppsigelsesvern, men du må ha gjort et godt stykke forarbeid før du går til oppsigelse.

Det er avgjørende at den ansatte har fått nødvendig og tilstrekkelig opplæring og oppfølging, og at dette er dokumentert, understreker Kvalen.

Muligheter til å prøve dyktighet og pålitelighet

Arbeidsmiljøloven § 15-6 gir arbeidsgiver mulighet til å si opp arbeidstakeren i prøvetiden dersom arbeidstakeren ikke viser tilfredsstillende tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet eller pålitelighet i prøvetidsperioden.

En slik oppsigelse må i så fall være meddelt arbeidstaker før prøvetiden utløper. Hvis ikke gjelder de vanlige stillingsvernsreglene.

Arbeidsgivers ansvar i prøvetidsperioden

Før du som arbeidsgiver går til oppsigelse i prøvetiden er det en forutsetning at du gir arbeidstakeren nødvendig og tilstrekkelig opplæring og oppfølging. Arbeidstaker må få en grundig innføring i arbeidsoppgavene, slik at han eller hun har en reell mulighet til å lykkes før eventuell oppsigelse, poengterer Kvalen.

Dokumenter opplæring og oppfølging

Dersom du som arbeidsgiver vurderer å gå til oppsigelse i prøvetid, må du sørge for å kunne synliggjøre at den nyansatte har fått nødvendig opplæring og oppfølging. Hvor langt arbeidsgivers opplærings- og oppfølgingsplikt går, vil avhenge av den enkelte arbeidstakers utdannelse og erfaring.

Tips:

Oppfølgingsmøter bør avholdes jevnlig. Sørg for å lage skriftlige referater fra disse møtene. Slik kan du dokumentere prosessen.

Visste du at:

Avtale om prøvetid må være skriftlig for å være gyldig.

Prøvetid kan bare avtales for en periode på inntil 6 måneder.

Den lovbestemte oppsigelsesfristen for prøvetid er på bare 14 dager.

Ved oppsigelse i prøvetid har arbeidstaker som utgangspunkt ikke rett til å stå i stillingen ved tvist om oppsigelsens rettmessighet.

Dersom du er usikker på pros