Nå blir det kamp om damene!

Med stor sannsynlighet kommer det en lovendring som vil innebære et krav om økt kvinneandel i styrer for mange mellomstore selskaper.

I dag er andelen kvinnelige styrerepresentanter i aksjeselskaper på rundt 20 prosent. Dette til tross for at det allerede gjelder krav om kjønnsbalanse i de største allmennaksjeselskapene og statseide selskaper.

Nærings- og fiskeridepartementet har nå utarbeidet et forslag om krav til kjønnssammensetningen i styrer i norske selskaper av en viss størrelse (Prop. 131 LS (2022–2023)).

Forslaget går ut på at mellomstore og store selskaper skal ha minst 40 prosent kjønnsbalanse i styret. Reglene er foreslått å bli gradvis innført allerede fra neste år.

Bakgrunnen for forslaget er de store oppgavene Norge skal løse i årene fremover. Vi må – blant annet – få flere i jobb, redusere klimagassutslipp, bidra til å omstille næringslivet og effektivisere offentlig sektor. For å kunne lykkes på disse områdene er det nødvendig å utnytte den samlede kompetansen i samfunnet. Forslaget, som etter all sannsynlighet blir vedtatt, skal bidra til mangfold og å utnytte kvinners kompetanse i arbeid med for eksempel strategi, budsjetter og organisering av virksomhet.

I første omgang vil reglene omfatte selskaper med mer enn 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter. Deretter vil reglene utvides årlig frem til 2028. I 2028 vil reglene inkludere selskaper med flere enn 30 ansatte og med mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter.

Noen selskaper vil måtte oppfylle kravet til kjønnsbalanse allerede i 2024. I 2028 vil alle store og mellomstore selskaper være omfattet av kravet. Det antas at det i løpet av kommende år, vil bli kamp om egnede og kompetente kvinner til å sitte i styret. Det kan derfor være lurt å være ute i god tid!

SANDS forum | Kvinner i ledelse

SANDS Advokatfirma inviterer til den første samlingen i «Kvinner i Ledelse»-serien, som består av fire arrangementer det kommende året. Den første samlingen vil finne sted den 15. november og utgjør startskuddet for en rekke spennende nettverkssamlinger i tiden fremover.

Forumet er spesielt rettet mot kvinner som har, eller ønsker å tiltre en ledende stilling eller styreverv eller som vil lære mer og/eller være en del av et nettverk. Alle som ønsker å delta er selvfølgelig velkommen. Les mer og meld deg på her.